DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32640
Title: The impact of European integration of ukraine in educational sphere on professional preparation of future foreing language teachers’ conflictological competence
Other Titles: Вплив Євроінтеграційного руху України у сфері вищої освіти на професійну підготовку майбутніх учителів іноземної мови в аспекті формування конфліктологічної компетентності
Authors: Polishchuk, Hanna Vitalievna
Поліщук, Ганна Віталіївна
Keywords: European integration
professional preparation
readiness for professional activity
conflictological preparation
conflictological competence of future foreign language teachers
Євроінтеграція
професійна підготовка
готовність до професійної діяльності
конфліктологічна підготовка
конфліктологічна компетентність майбутніх учителів іноземних мов
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Polishchuk H. V. The impact of European integration of ukraine in educational sphere on professional preparation of future foreing language teachers’ conflictological competence / H. V. Polishchuk // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 108-113. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.24
Abstract: The paper deals with the definition of the notion “professional preparation of future foreign language teachers” and its constituents (linguistic, psychological-pedagogical and methodical) in the aspect of contemporary European integration of Ukraine. It has been estimated that the notion “readiness for professional activity” is included into the notion “preparation” due to the necessity to point out the result expected from the preparation of the students. Professional preparation of future teachers as a complex pedagogical system is viewed as a whole organization based on connections and interdependence of its components. It has been emphasized that the reform tendencies in professional preparation of foreign language teachers in well-known European countries have to do with the content, forms and methods of teaching; are connected with informatization and technologization of educational sphere, and are characterized by having a link between high and secondary educational establishments. The following three levels in the conflictological preparation of the teachers of foreign language are singled out: theoretical (the formation of interdisciplinary knowledge about the conflict, life values and orientations, moral norms and principles), theoretical applied (skills of using famous strategies and tactics of conflict resolution and formation of skills of handling conflicts in collaborative way), practical (the formation of individual strategy of behavior in conflict situation; the ability to predict and analyze real conflicts). Modern contexts of conflictological preparation of future foreign language teachers have been estimated and analyzed: cross-cultural, communicative and interpersonal. The author’s interpretation of the notion “conflictological competence of future foreign language teachers” has been given.
У статті автором визначено сутність поняття «професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов» та її складових (лінгвістичної, психолого-педагогічної та методичної) в аспекті сучасного Євроінтеграційного руху України. Доведено, що внесення поняття «готовність до професійної діяльності» до визначення поняття «підготовка» детерміновано необхідністю вказати на результат, який очікується внаслідок підготовки студентів. Як складна педагогічна система, професійна підготовка майбутніх вчителів виявляє єдину внутрішню організацію на основі зв’язків і залежностей між її компонентами. З’ясовано, що тенденції реформування професійної підготовки вчителів іноземних мов у провідних європейських державах стосуються змін у змісті, формах і методах навчання; пов’язані з інформатизацією та технологізацією освітньої галузі, зв’язком закладів вищої освіти і школи. Розглянуто конфліктологічну підготовку в системі вищої освіти на трьох рівнях: теоретичному (формування міждисциплінарних знань про конфлікт, світоглядних орієнтацій, життєвих цінностей, моральних норм і принципів); теоретико-прикладному (управляння у застосуванні відомих стратегій і тактик розв’язання конфліктів, формування навичок щодо попередження деструктивного розвитку конфлікту); практичному (формування індивідуальної стратегії поведінки в конфлікті, спроможність прогнозувати й аналізувати реальні конфлікти). Визначено та охарактеризовано сучасні контексти конфліктологічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (кроскультурний, комунікативний і внутрішньоособистісний). Подано авторське тлумачення поняття «конфліктологічна компетентність майбутніх учителів іноземних мов».
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32640
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polishchuk.pdf316.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.