DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32639
Title: Інтеграція можливостей ОТГ і мережевої форми навчання для реалізації проєктних освітніх траєкторій
Other Titles: Integration of the capabilities of individual territorial communities and the network form of training for the implementation of project educational trajectories
Authors: Петровська, Ольга Вікторівна
Старенький, Радіон Миколайович
Keywords: окрема територіальна громада
мережева форма навчання
навчальний комплекс
персональні освітні траєкторії
соціалізація
проєктна діяльність
персоналізація навчання
separate territorial community
network form of training
educational complex
socialization
project activity
personalization of learning
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Петровська О. В. Інтеграція можливостей ОТГ і мережевої форми навчання для реалізації проєктних освітніх траєкторій / О. В. Петровська, Р. М. Старенький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 105-108. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.23
Abstract: Чільною проблемою освіти сьогодення є пошук нових шляхів отримання знань, трансформація принципів подання навчального матеріалу, оновлення методологічної бази освітян. Стрімке збільшення обсягу інформації, технологічний розвиток суспільства, неперервна потреба в оновленні структури і змісту мисленнєвих процесів людства є вирі- шальними факторами у вихованні людини з високим рівнем адаптації. Важко недооцінити вплив ефективної системи навчання і виховання на розвиток держави, саме тому перед усіма країнами світу стоїть проблема пошуку сучасної освітньої парадигми. У статті змістовно проаналізовано кроки української системи освіти у напрямку осучаснення навчання дітей шкільного віку та запропоновано варіант інтеграції освітнього процесу загальноосвітнього навчального закладу в соціальне, культурне й адміністративне життя громади шляхом реалізації проєктних освітніх траєкторій. Не останню роль у модернізації та формуванні ціннісного аспекту розуміння культурних глобалізаційних тенденцій відіграє побудова комунікації різних рівнів між учасниками освітнього процесу. Обґрунтовано ефективність налагодження комунікативних зв’язків між учнями різних країн незалежно від статі, віку та культурно-соціальних умов життя. На підставі аналізу нормативної документації, літературних джерел і наукових статей із педагогіки, а також керуючись результатами власного управлінського й педагогічного досвіду обґрунтовано важливість створення навчальних комплексів шляхом упровадження мережевої форми навчання в умовах новостворених окремих територіальних громад для уможливлення побудови персональних освітніх траєкторій із метою забезпечення всебічного роз- витку дітей шкільного віку. Результатом практичної апробації наукового припущення є значний прогрес у формуванні у школярів сучасних комунікативної, цифрової, мовної, соціальної та суспільної компетенцій.
Nowadays the major problem of education is to find new ways for knowledge acquisition, transformation of teaching methods, and update of educators’ methodological base. The rapid increase of the information volumes, technological development of society, constant necessity to update the structure and content of the individual thinking process are decisive factors, when it comes to the necessity to educate an individual with a high level of adaptation. It is difficult to underestimate the impact of effective education and training system on the development of the state that is why all the countries in the world face a problem to search for a modern educational paradigm. The article deals with the substantial analysis of the recent changes to the Ukrainian education system towards the modernization of children secondary education. Also the article suggests an optional way to integrate the educational process in a comprehensive educational institution into the social, cultural and administrative life of the community through the implementation of project educational trajectories. The development of different communication levels between the participants in the educational process plays a significant role in modernization and shaping the value aspect in understanding of cultural globalization trends. The article substantiates the effectiveness of communication between students of different countries, regardless of gender, age and cultural or social life conditions. Based on the analysis of normative documentation, literary sources and scientific articles on pedagogy, and also guided by the results of personal managerial and pedagogical experience, the authors substantiate the importance of educational complexes’ creation by introduction of a network form of training in the conditions of newly created separate territorial communities to enable the development of educational methods for building educational trajectories for schoolchildren. As a result of the practical testing of the scientific assumption, a considerable progress has been made in the formation of modern communicative, digital, linguistic, social and social competences among schoolchildren.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32639
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrovska_Starenkyi.pdf302.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.