DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 74 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32633
Title: Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності
Other Titles: Criteria, indicators and formational levels of future agricultural specialists’ aptitude for professional activity
Authors: Лакатош, Мар’яна Олександрівна
Keywords: критерії
показники
рівні готовності
професійна діяльність
фахівці аграрної галузі
criteria
indicators
levels of readiness
professional activity
specialists of agrarian branch
Issue Date: 2020
Publisher: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лакатош М. О. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності / М. О. Лакатош // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 88-92. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.19
Abstract: Професійна діяльність майбутніх фахівців аграрної галузі передбачає наявність спеціальної фахової освіти, у тому числі оволодіння уміннями та навичками професійної діяльності, знанням іноземних мов, володіння сучасними інформаційними технологіями. Національна стратегія розвитку освіти передбачає вивчення, узагальнення та впровадження оптимального світового досвіду підготовки кадрів, що сприятиме інтеграції нашої держави в загальноєвропейський освітній простір. Саме тому, майбутній фахівець аграрної освіти повинен відповідати вимогам сьогодення, бути готовим до професійної комунікації, взаємодії на різних рівнях, має усвідомити необхідність знань теорії та методології професійної діяльності, її значення для розвитку нашої держави. У статті здійснено аналіз основних дефініцій дослідження: “критерій”, “показник”, враховуючи різні підходи до їх тлумачення. Зазначено, що під критерієм у педагогіці розуміють ознаку, на основі якої здійснюється оцінка, відокремлення, означення чи класифікація стану розвитку особистості, її якісних характеристик. Педагогічний критерій обов’язково характеризується факторами соціального та професійного середовища, які зумовлюють вплив на формування професійної компетентності тих, хто навчається. Визначено чотири критерії формування готовності фахівців аграрної галузі до професійної діяльності: мотиваційний, компетентнісно-професійний, діяльнісно-операційний, рефлексивний. Для кожного виокремленого критерію визначено показники його прояву, на основі яких виділено низький, середній і високий рівні готовності фахівців аграрної галузі до професійної діяльності. Перспективою подальших досліджень визначено проведення педагогічного дослідження щодо виявлення стану сформованості готовності майбутніх фахівців-аграріїв до професійної діяльності.
The professional activity of future specialists in the agricultural sector requires special professional education, including mastering the skills and abilities of professional activity, knowledge of foreign languages, knowledge of modern information technologies. The National Strategy for the Development of Education requires the study, generalization and implementation of the optimal world experience of training, which will promote the integration of our country into the European educational space. That is why the future specialist of agricultural education must meet the modern requirements, be ready for professional communication, interaction at different levels, must realize the need for knowledge of theory and methodology of professional activity, its importance for the development of our state. The article analyzes the main definitions of the research work: “criterion”, “indicator”, taking into account different approaches to their interpretation. It is noted that the criterion in pedagogy is understood as a feature on the basis of which the assessment, separation, definition or classification of the state of development of the individual, its qualitative characteristics. The pedagogical criterion is necessarily characterized by factors of social and professional environment, which determine the influence on the formation of professional competence of students. Four criteria for the formation of readiness of agricultural specialists for professional activity are defined: motivational, competence-professional, activity-operational, reflexive. For each selected criterion, the indicators of its manifestation are determined, on the basis of which the low, medium and high levels of readiness of agricultural specialists for professional activity are distinguished. The prospect of further research is to conduct a pedagogical study to identify the state of readiness of future agricultural specialists for professional activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32633
Appears in Collections:Випуск 74

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakatosh.pdf310.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.