Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Антропонімія Уманщини XVII - початку XXI ст.

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Блажчук, Юлія Іванівна
dc.date.accessioned 2012-01-06T11:10:50Z
dc.date.available 2012-01-06T11:10:50Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Блажчук, Юлія Іванівна. Антропонімія Уманщини XVII - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю. І. Блажчук ; наук. керівник М. М. Торчинський ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/324
dc.description.abstract Досліджено лексичну базу, мотиваційні відношення та словотвірну будову прізвищевих назв і прізвищ Уманщини XVII - початку XXI ст. Шляхом лексико-семантичного аналізу визначено роль різних класів онімної й апелятивної лексики у формуванні прізвищ. У даному аспекті охарактеризовано склад слов'янських і християнських імен і розкрито семантику апелятивів української мови, відображених в основах прізвищевих назв і прізвищ Уманщини. Виокремлено основні мотиваційно-номінаційні групи уманського антропонімікону XVII - початку XXI ст.: патроніми (матроніми), патронімно-посесивні, локативні та ситуативні назви, а також квалітативи й агентиви. На підставі результатів словотвірно-структурного аналізу особових назв досліджуваного регіону виділено п'ять основних способів їх творення: лексико-семантичний, афіксальний, морфолого-синтаксичний, синтаксичний, слово- й основоскладання та зафіксовано назви подвійної словотвірної мотивації. Встановлено продуктивність основних словотвірних моделей Уманщини на синхронічному та діахронічному рівнях, укладено інверсійний покажчик прізвищ даного регіону. На підставі комплексного дослідження прізвищевої системи зроблено висновок про її функціонування як невід'ємної складової української антропонімії. ru_RU
dc.description.abstract The dissertation is devoted to the analysis of lexical basis, motivational relations and structural word-building peculiarities of Uman District surnames of the seventeenth to twenty first centuries. Appellative and onym lexis that is a building block of stems of the Uman District surnames is established by the way of lexico﷓semantic analysis. All structural variants of old Slavonic autochthonous names (composite and those derived from the composite names), Christian names and nicknames of appellative nature, as well as appellative modifiers of a person that motivated the surnames stems of the anthroponyms are under analysis. Patronyms (matronyms), possessives, locatives, kvalitatives, agentives and situational names are main motivation﷓nominative groups defined in the study. Derivational analysis of surnames of the period under study enabled us to come to a conclusion that they were formed by means of 5 ways: lexico﷓semantical, morphological, morphological﷓syntactical, syntactical and composition. The study defines most typical word-building surname types on synchronic and diachronic levels. The research enables us to introduce the surname material of the territory, which is systematized in an inversive order. Comparative analysis of the Uman District surnames demonstrated that they function as a constituent part of Ukrainian anthroponymy. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Редакційно-видавничий центр Уманського ДАУ ru_RU
dc.subject прізвище ru_RU
dc.subject онім ru_RU
dc.subject апелятив ru_RU
dc.subject патронім ru_RU
dc.subject посесив ru_RU
dc.subject квалітатив ru_RU
dc.subject surname ru_RU
dc.subject onym ru_RU
dc.subject appellative ru_RU
dc.subject patronym ru_RU
dc.subject possessive ru_RU
dc.subject kvalitative ru_RU
dc.subject.classification 81’373.232.1=161.2 (477.6) ru_RU
dc.title Антропонімія Уманщини XVII - початку XXI ст. ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account