DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 75(т.1) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32410
Title: Особливості застосування технологій комп’ютерного моделювання при вивченні дисциплін інформатичного циклу майбутніми педагогами професійного навчання
Other Titles: Application features of computer modeling technologies upon studying information science disciplines by future professional teachers
Authors: Макаренко, Леся Леонідівна
Шпильовий, Юрій Вікторович
Keywords: комп’ютерне моделювання
модель
фахова підготовка
професійне навчання
фахівець
computer modeling
model
specialty training
professional training
specialist
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Макаренко, Л. Л. Особливості застосування технологій комп’ютерного моделювання при вивченні дисциплін інформатичного циклу майбутніми педагогами професійного навчання / Л. Л. Макаренко, Ю. В. Шпильовий // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 75 (т. 1) – С. 125-131. − DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.75.27.
Abstract: Схарактеризовано основні аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів, що зумовлюють необхідність вдосконалення змісту та структури навчального процесу загалом, оскільки на сьогодні важливим для розвитку суспільства є формування освіченої та творчої особистості, яка прагне до самовдосконалення. Зазначено, що одне із головних завдань вищих педагогічних навчальних закладів в умовах інтенсивної інформатизації навчального процесу – підготовка кваліфікованих фахівців, яка спрямована не на штучне накопичення теоретичних знань, а на вироблення у студентів ключових та міжпредметних компетентностей, за допомогою яких майбутні педагоги зможуть доцільно використовувати засоби ІКТ у подальшій професійній діяльності. Вказано, що моделювання – це складне наукове завдання, яке залежить від значної кількості чинників та передбачає вивчення технологічних процесів, а також теоретичних і практичних завдань, які неможливо реалізувати в реальних умовах. Визначено, що в сучасному світі комп’ютерне моделювання стало одним із перспективних напрямів розвитку інформатики як науки та важливим засобом теоретичних і практичних досліджень в різних наукових галузях, адже використання комп’ютерного моделювання сприяє поєднанню наукової методології з навчальною діяльністю. Проаналізовано переваги використання комп’ютерного моделювання у процесі професійної підготовки студентів, серед яких виокремлено можливість перевірки власних гіпотез і вивчення об’єктів за допомогою зміни їхніх параметрів. Розглянуто особливості комп’ютерного моделювання за допомогою систем автоматизованого проектування (САПР), що характеризуються функціонуванням декількох режимів створення моделей. Доведено, що комп’ютерне моделювання – це ефективний метод навчання, який сприяє свідомому засвоєнню знань студентами у процесі вирішення завдань професійної спрямованості.
The paper has characterized the main aspects of professional training of future teachers, which necessitate the improvement of the content and structure of the educational process in general, because for the development of society it is currently important to form a well-educated and creative personality who strives for self-perfection. It is noted that one of the central tasks of institutions of higher pedagogical education under the conditions of intensive informatization of the educational process is the training of qualified specialists, which is aimed not at the artificial accumulation of theoretical knowledge but at developing students’ key and interdisciplinary competencies through which future teachers will practically use ICT in their further professional activity. The research indicates that modeling is a complex scientific task which depends on a significant number of factors and involves studying technological processes as well as theoretical and practical tasks that cannot be implemented in real conditions. It determines that in the modern world computer modeling has become one of the promising areas of computer science as a science and an important tool for theoretical and practical research in various fields, because the use of computer modeling combines scientific methodology with educational activities. The advantages of using computer modeling in the process of professional training of students have been analyzed; they include the possibility of testing one’s hypotheses and studying objects by changing their parameters. The peculiarities of computer modeling have been considered through computer-aided design (CAD) systems, which are characterized by the functioning of several modes of model creation. It has been proven that computer modeling is an effective teaching method which promotes the conscious acquisition of knowledge by students in the process of solving professional problems.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32410
Appears in Collections:Випуск 75(т.1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarenko_Shpylovyi_125-131.pdfосновна стаття1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.