Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Кугуєнко, Ганна Валеріївна
dc.date.accessioned 2012-01-04T09:00:08Z
dc.date.available 2012-01-04T09:00:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Кугуєнко, Ганна Валеріївна. Формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г. В. Кугуєнко ; наук. керівник Н. Н. Чайченко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Суми, 2009. - 19 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/317
dc.description.abstract Розроблено методичну систему формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії, охарактеризовано її складові ("блоки діяльності учня та вчителя", які пов'язані між собою суб'єкт-об'єктними відносинами). Визначено дидактичні умови, спрямовані на формування в учнів уміння прогнозувати у процесі вивчення хімії, якими є формування провідних типів навчальних прогнозів, використання прогностичних завадань, задач-малюнків, творчих завдань і хімічного експерименту, дослідницьких, проблемних методів та інтерактивних технологій, впровадження уроків-досліджень і практичних робіт з прогнозування, реалізація системного, діяльнісного, проблемного, особистісно орієнтованого дидактичних підходів, обов'язкове проходження етапів формування прогностичних умінь, методична підготовка вчителя до організації прогностичної діяльності. Встановлено рівні сформованості прогностичних умінь у школярів. Розроблено класифікацію прогностичних завдань для засвоєння шкільного курсу хімії учнями з різним рівнем навчальних досягнень. Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено, що забезпечення даних дидактичних умов у процесі вивчення хімії сприяє ефективному використанню запропонованої методичної системи формування прогностичних умінь і реалізації системного підходу щодо організації прогностичної діяльності учнів. ru_RU
dc.description.abstract The methods of basic school learners’ prognostication skills formation in the process of teaching chemistry are introduced in the thesis. Methodological system of learners’ prognostication skills formation has been developed and its components have been pointed out: the block “learners’ activity” and the block “teachers’ activity”, which are interconnected by subject-to-subject relations. Didactic conditions of learners’ educational activity organization, which is aimed at the prognostication skills formation in the process of teaching chemistry, have been determined. They are: the formation of the learning prognoses leading types; the use of prognostication skills formation means – prognostication tasks, assignments in pictures, creative tasks and chemical experiment; the implementation of research, problem methods, interactive practices; introduction of organizational forms of teaching prognostication – research classes and practical works; realization of systematic, action, problem, individual didactic approaches and didactic principles; obligatory completion of the prognostication skills formation stages, methodological training of a teacher in organization of prognostication activity. It is theoretically grounded and experimentally proved that maintenance of didactic conditions in the process of teaching chemistry allows implementing of the developed methodological system of prognostication skills and carrying out of the systematic approach to the organization of learners’ prognostication activity. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Редакційно-видавничий відділ СумДПУ імені А.С. Макаренка ru_RU
dc.subject навчання хімії ru_RU
dc.subject основна школа ru_RU
dc.subject прогностична діяльність ru_RU
dc.subject формування прогностичних умінь ru_RU
dc.subject дидактичні умови ru_RU
dc.subject методична система ru_RU
dc.subject teaching of chemistry ru_RU
dc.subject basic school ru_RU
dc.subject prognostication activity ru_RU
dc.subject prognostication skills formation ru_RU
dc.subject didactic conditions ru_RU
dc.subject methodological system ru_RU
dc.subject.classification 371.214.46:54+371.025 ru_RU
dc.title Формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account