DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30943
Title: Юридичний термін у сучасному термінознавстві та юриспруденції
Authors: Матвєєва, Світлана Анатоліївна
Keywords: юридичний термін
термінологія
поняття
когнітивна терміноструктура
вербалізація
юридичний дискурс
law term
terminology
concept
cognitive terminological structure
verbalization
legal discourse
Issue Date: 2020
Publisher: ДДПУ імені І. Франка
Citation: Матвєєва, С. Юридичний термін у сучасному термінознавстві та юриспруденції / С. Матвєєва // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчен. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. - Дрогобич : Видавничий дім "Гельветика", 2020. - Вип. 29, том 3. - С. 27-31.
Abstract: Статтю присвячено вивченню змісту поняття «юридичний термін» з позицій сучасного термінознавства та юриспруденції. Автор доводить, що сучасне розуміння терміну міститься в багатьох словниках, нормативних документах, при цьому всі джерела такої інформації відрізняються за якістю дефініцій і глибиною розуміння й пояснення цього мовного та наукового явища. Останні дослідження в галузі термінології окреслили суттєво новий підхід до розуміння терміну, який розглядають з точки зору його ментально-семіотичних і когнітивно-фреймових складників. Саме когнітивно-семіотичний підхід до терміну забезпечує розуміння цього явища як одного з інструментів категоризації й концептуалізації професійної картини світу. Об’єктом дослідження є юридичний термін як семантичний феномен, предметом – специфіка інтерпретації поняття «юридичний термін» в сучасній юриспруденції та термінознавстві. Метою дослідження є вивчення поняття «юридичний термін» в сучасній юриспруденції й термінознавстві. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) вивчити підходи до тлумачення й уточнити зміст поняття «термін» у вітчизняному мовознавстві; 2) дослідити та проаналізувати існуючі підходи до розуміння юридичного терміну як інструменту категоризації й концептуалізації фрагменту професійної правової дійсності та елементу юридичної техніки. Юридичний термін як вербалізатор правового поняття є елементом системи і входить до загального термінологічного фонду національної мови. Огляд існуючих підходів до розуміння юридичного терміну з позицій лінгвістики та юриспруденції підтверджує складний і багатогранний характер цього явища. Застосувавши когнітивно-дискурсивний підхід, автор пропонує визначення юридичного терміну як слова або словосполучення, яке репрезентує фрагмент правової картини світу через вербалізацію когнітивної терміноструктури в межах юридичного дискурсу. Серед основних диференційних ознак юридичного терміну окремо акцентована увага на його співвіднесеності із когнітивною терміноструктурою правового дискурсу як системою правової комунікації.
The article deals with the study of the law term concept from the standpoint of modern terminology science and legal studies. The author proves that a modern understanding of the term is contained in many dictionaries, normative documents, etc., while all sources of such information differ in the quality of definitions and the depth of understanding and explanation of this linguistic and scientific phenomenon. Recent studies in the field of terminology have outlined a fundamentally new approach to understanding the term, which is considered from the point of view of its mental-semiotic and cognitive-frame components. It is the cognitivesemiotic approach to the term that provides an understanding of this phenomenon as one of the tools for categorization and conceptualization of the professional worldview. The object of the research is the law term as a semantic phenomenon; the subject is the specifics of the interpretation of the law term concept in modern terminology science and legal studies. The purpose of the research is to study the law term concept in modern terminology science and legal studies. The tasks include solving of the following problems: 1) to study approaches to interpretation and clarify the term concept in the national linguistics; 2) to research and analyze existing approaches to understanding the law term as an instrument of categorization and conceptualization of a fragment of professional legal reality and an element of legal technology. The law term as a verbalizer of a legal concept is an element of the system and is included in the general terminological fund of the national language. A review of existing approaches to understanding the law term from the perspective of linguistics and legal studies confirms the complex and multifaceted nature of this phenomenon. With the cognitivediscursive approach, the author proposes the definition of the law term as a word or phrase, presenting a fragment of the legal worldview through verbalization of the cognitive terminological structure in the framework of legal discourse. Among the main differential features of the law term, its correlation with the cognitive terminological structure of the legal discourse as a system of legal communication is in the special focus of the researcher.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30943
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matvieieva.pdf298.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.