DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30921
Title: Філософія гостинності в українському просторі туризму (соціально-філософський аналіз)
Other Titles: Философия гостеприимства в украинском пространстве туризма (социально-философский анализ)
The philosophy of hospitality in the sphere of Ukrainian tourism (socio-philosophical analysis)
Authors: Гарбар, Галина Анатоліївна
Keywords: культура
туризм
гостинність
освіта
виховання
простір
функції туризму
культура
туризм
гостеприимство
образование
воспитание
пространство
функции туризма
culture
tourism
hospitality
education
upbringing
sphere
tourism functions
Issue Date: 2013
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гарбар, Галина Анатоліївна. Філософія гостинності в українському просторі туризму (соціально-філософський аналіз) : автореферат дис. ... докт. філос. наук : 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Гарбар Галина Анатоліївна ; [наук. консультант Вашкевич Віктор Миколайович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 32 с.
Abstract: У дисертації досліджена філософія гостинності як стрижень такого виду діяльності, як туризм. Гостинність при цьому розглядається як піклування, здатність об’єктів туризму до забезпечення комфортних умов, належного самопочуття його суб’єктів - подорожуючих - у всіх аспектах цієї гуманістичної, культуротворчої сутності. Аналізуються основні види масових подорожей в Україні, які призводять до формування мережі закладів гостинності, що надають послуги відповідним категоріям подорожуючих, і які за умов розвитку капіталізму в Україні зберігаються (паломництво) або трансформуються (подорожі з торгівельною метою, краєзнавчі екскурсії) в нові форми, які набувають ознак туризму: ділового й історико-культурного. Розглядаються функціональні аспекти туризму як розвиненого інституту суспільного виробництва і гостинності. Особливості філософії гостинності й туризму розглядаються з огляду на притаманні сучасному світу глобальні зміни. Наголошується на наявність глибоких традицій гостинності в українській культурі, що є відбитком особливості українській ментальності (щирість, привітність, повага до гостя) та проявляється в багатьох формах. У роботі аналізується моральний (етичний) і соціокультурний зміст феномену гостинності як сутності і головного стрижня туристичної діяльності. Визначені основні аксіологічні екзистенціали туризму: «благо» (добро), «свобода», «спілкування», «відповідальність». Надасться характеристика туризму в умовах розмаїття культур, глобалізації культури. Культурний туризм вивчається як засіб діалогу культур. Показано, що туризм своїми культурними засобами та соціальними орієнтаціями є одним із вагомих чинників узгодження суспільних та індивідуальних інтересів, запровадження коеволюційного типу взаємин суспільства і природи, мінімізації суспільного зла. впровадження антикризової стратегії сталого розвитку, забезпечення миру на Землі. Надається аналіз амбівалентності культурного туризму, який, з одного боку, слугує затвердженню технологій споживання масової культури, а з іншого боку - стає альтернативою нівеляції цінностей культури.
В диссертации исследована философия гостеприимства как стержень такого вида деятельности, как туризм. Гостеприимство при этом рассматривается как забота, способность объектов туризма к обеспечению комфортных условий, надлежащего самочувствия его субъектов. -путешествующих - во всех аспектах этой гуманистической, культуротворческой сущности. Анализируются основные виды массовых путешествий в Украине, которые приводят к формированию сети заведений гостеприимства, которые предоставляют услуги соответствующим категориям путешествующих, и которые при условиях развития капитализма в Украине сохраняются (паломничество) или трансформируются (путешествия с торговой целью, краеведческие экскурсии) в новые формы, которые приобретают признаки туризма: делового и историко-культурного. Рассматриваются функциональные аспекты туризма как развитого института общественного производства и гостеприимства. Особенности философии гостеприимства и туризма рассматриваются учитывая присущие современному миру глобальные изменения. Отмечается наличие глубоких традиций гостеприимства в украинской культуре, которая является отпечатком особенности украинской ментальности (искренность, приветливость, уважение, к гостю) и проявляется во многих формах. В работе анализируется моральное (этическое) и социокультурное содержание феномена гостеприимства как сущности и главного стержня туристи ческой деятельности. Проанализированы основные аксеологические экзистенциалы туризма: «благо» (добро), «свобода», «общение», «ответственность», показана их роль в деле совершенствования всех сфер общественной жизни. Социальнофилософские, этические установки «цивилизованного» туризма, влияют на всех субъектов туристического процесса, формируют у них предпринимательскую, коммуникативную, экологическую, этическую, экзистенциальную культуру. Подчеркнуто, что туризм является одним из влиятельных каналов трансляции общечеловеческих ценностей добрососедства, взаимопризнания и взаимоуважения, которые фокусируются в морально-культурном общении, образуя «мультикультурное пространство», в котором происходят диалоговые, межиндивидуальные кроскультурные контакты. Исследование посвящено анализу туризма в контексте аксиологической проблематики культуры. Охарактеризованы культурные ценности как феномен восприятия в контексте туристической деятельности. Турист определяется как субъект восприятия ценностей культуры. Показано, что туризм своими культурными средствами и социальными ориентациями является одним из весомых факторов, согласующих общественные и индивидуальные интересы, внедряющий коэволюционный тип взаимоотношений общества и природы, минимизирующий социальное зло, обеспечивающий антикризисную стратегию стабильного развития, мир на Земле. Раскрыта концептуальная сущность и основные формы проявления «ответственного туризма» в современных социальных практиках, что имеет непосредственное отношение к социально-экономическому и культурному развитию Украины. Туризм рассматривается как такая культурная практика, которая с одной стороны, позволяет познакомиться с ценностями чужих культур, с другой, способствует самосознанию собственной культуры. Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, расширения горизонта знаний. Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого парода - одна из задач, которую в полной мере способен решить туризм. Знакомство с культурой и обычаями другой страны обогащает духовный мир человека. Культура является основой процесса развития. сохранения, укрепления независимости, суверенитета и самобытности народа. Туристическая деятельность - это не только система услуг, - это система сложных взаимоотношений, где турист как субъект культуры становится ее носителем и вступает в контакт с культурой других пародов. Таким образом, путешествие становится одной из форм социальной адаптации, социальной коммуникации и социокультурных отношений людей. Предоставлен анализ амбивалентности культурного туризма, который, с одной стороны, служит утверждению технологий потребления массовой культуры, а с другой стороны - становится альтернативой нивелирования ценностей культуры. Принципы новой парадигмы философии туризма становятся основой для современной государственной политики Украины в сфере гостеприимства и туризма.
The thesis investigates the philosophy of hospitality as the core of tourism. Hospitality thus regarded as a care, the capacity of tourist facilities to ensure comfort, good health of its subjects - travellers - in all aspects of the humanistic, cultural sence. The thesis concerns itself with the analysis of the basic types of mass travel in Ukraine, which lead to the formation of a network of hospitality service providers which work with respective categories of travellers, and that under conditions of capitalist development in Ukraine survive (pilgrimage) or arc transformed (travels with commercial purpose, regional excursions) in new forms which obtain features of business, historical and cultural tourism. The functional aspects of tourism as an advanced institute of social production and hospitality are considered. Features of hospitality and tourism philosophy arc analysed from the perspective of the global change inherent in the modern world. Deep traditions of hospitality in Ukrainian culture reflect features of the Ukrainian mentality (sincerity, friendliness, respect for the guest) and come in many forms. This paper analyses the moral (ethical) and sociocultural content of hospitality phenomenon as an essence and the main core of tourist activity. The basic axiological existentials of tourism are «good» (virtue), «freedom», «communication», «responsibility». Tourism is characterized in the diversity of cultures, globalization of culture. Cultural tourism is studied as a means of dialogue between cultures. The paper shows that by its cultural means and with social orientation tourism is one of the important reasons for harmonizing social and individual interests, it serves the introduction of co-evolutionary relationship between society and nature, minimization of social evil, implementation of anti-crisis strategy for stable development, peace on Earth. The thesis presents the analysis of ambivalence of cultural tourism, which on the one hand, serves to validate the technologies of mass culture consumption, and on the other hand, is an alternative to cultural values leveling.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30921
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100128868.pdf11.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.