DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 143 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30265
Title: Використання наочності у процесі вивчення англійської мови у молодшій школі за підручником "Fly High"
Authors: Черняк, В. О.
Keywords: англійська мова
вправи
засіб навчання
навчальний матеріал
наочність
навчально-методичний комплект
підручник
система освіти
английский язык
упражнения
средства обучения
учебный материал
наглядность
учебно-методический комплект
учебник
система образования
English language
exercises
educational material
visibility
educational and methodical set
textbook
education system
teaching AIDS
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Черняк, В. О. Використання наочності у процесі вивчення англійської мови у молодшій школі за підручником "Fly High" / В. О. Черняк // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. СXХХХIII (143). – С. 202-209.
Abstract: Одним з резервів інтенсифікації процесу навчання іноземної мови є використання засобів наочності. Наочні засоби при навчанні іноземної мови використовуються для ілюстрації матеріалу, для створення наочної опори при презентації будь-якої ситуації, стимулюючої спілкування. Особливу важливість представляє ефективність наочності, використовуваної у підручниках-компонентах навчально-методичного комплекту з іноземної мови як основного засобу роботи на уроці. Сьогодні з’явилося досить багато вітчизняних і зарубіжних підручників з іноземної мови. Однак зарубіжні навчально-методичні комплекти використовуються нечасто. Саме тому в статті проводиться аналіз навчально-методичного комплекту “FLY HIGH”, а також розглядаються приклади використання наочності у процесі викладання англійської мови в молодшій школі, яка передбачає активну розумову діяльність учнів, в основі якої лежить єдність аналітичної і синтетичної форм мислення. Загальновідомо, що ефективність навчання залежить від ступеня залучення до сприйняття всіх органів почуття людини. Чим різноманітніші чуттєві сприйняття навчального матеріалу, тим міцніше він засвоюється. Ця закономірність знайшла своє вираження у дидактичному принципі наочності. Наочні засоби навчання – це частина навчальної техніки, що представляє собою екранно-звукові засоби, друковані посібники, натурні об’єкти, моделі, муляжі, що передають зміст через зображення, звук, анімацію та кінетику. Наочність посилює інтерес школярів до навчання і значно полегшує цей процес. Як правило, заняття, на яких використовуються ілюстрації, фотографії, слайди, проходять із підвищеним інтересом та увагою всіх учнів. Інший позитивний ефект застосування наочності – більш міцне засвоєння інформації. Приклади і образи запам’ятовуються легше і надовго зберігаються в пам’яті.
Одним из резервов интенсификации процесса обучения иностранному языку является использование средств наглядности. Наглядные средства при обучении иностранному языку используются для иллюстрации материала, для создания наглядной опоры при презентации какой-либо ситуации, стимулирующей общение. Особую важность представляет эффективность наглядности, используемой в учебниках-компонентах учебно-методического комплекта по иностранному языку как основного средства работы на уроке. В настоящее время появилось довольно много отечественных и зарубежных учебников по иностранному языку. Однако практика использования зарубежных учебно-методических комплектов распространена не так широко. Именно поэтому в статье проводится анализ учебно-методического комплекта“FLY HIGH”, а также рассматриваются примеры использования наглядности в процессе преподавания английского языка в младшей школе, которая предусматривает активную умственную деятельность учеников, в основе которой лежит единство аналитической и синтетической форм мышления. Общеизвестно, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов чувства человека. Чем разнообразнее чувственные восприятия учебного материала, тем прочнее он усваивается. Эта закономерность нашла свое выражение в дидактическом принципе наглядности. Наглядные средства обучения – это часть учебной техники, представляющая собой экранно-звуковые средства, печатные пособия, натурные объекты, модели, муляжи, передающие содержание через изображение, звук, анимацию и кинетику. Наглядность усиливает интерес школьников к учебе и значительно облегчает этот процесс. Как правило, занятия, на которых используются иллюстрации, фотографии, слайды, проходят с повышенным интересом и вниманием всех учеников. Другой положительный эффект применения наглядности – более прочное усвоение информации. Примеры и образы запоминаются легче и надолго сохраняются в памяти.
One of the resources for the intensification of the process of teaching a foreign language is using of means of visualization. Visual AIDS of teaching a foreign language are used to illustrate the material, to create a visual prop for the presentation of a situation, to encourage communication. The effectiveness of visibility used in textbooks-components of еру educational and methodical set in a foreign language as the main means of work in the classroom is of particular importance. Currently, there are quite a lot of domestic and foreign textbooks on foreign language. However, the practice of using foreign educational and methodical set is not so widespread. That is why the article analyses the educational and methodical set “FLY HIGH”, as well as examples of the use of visibility in the process of teaching English in primary school, which provides for active mental activity of students, which is based on the unity of analytical and synthetic forms of thinking.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30265
Appears in Collections:Випуск 143

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cherniak.pdf327.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.