DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 143 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30224
Title: До питання теоретичних положень STEM в освіті
Authors: Биковський, Ярослав Тімурович
Keywords: STEM
STEM-підхід
освіта
позашкільна освіта
STEM-подход
образование
внешкольное образование
STEM-approach
education
out-of-school education
Issue Date: 2019
Citation: Биковський, Я. Т. До питання теоретичних положень STEM в освіті / Я. Т. Биковський // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. СXХХХIII (143). – С. 29-35.
Abstract: Актуальність та важливість STEM спровокована викликами сучасності, які вимагають від нового покоління вчити, розуміти та застосовувати більше інформації за її обсягом та глибиною. Цікавість до технічних та природничих наук завжди була невеликою, а сьогодні, в час найбурхливішого розвитку новітніх технологій, виникає нагальна потреба у висококваліфікованих спеціалістах. Зокрема, поняття STEM-освіта формулюється як категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності. S-освіта ґрунтується на між-трандисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно орієнтованих завдань. У статті представлено основні теоретичні положення щодо STEM в освіті. Розкрито і проаналізовано STEM, зокрема в системі освіти розрізняють: STEM-підхід, STEM-навчання, STEM-освіта, STEM-підготовка. При цьому в системі позашкільної освіти найбільш доцільно як педагогічну умову розглядати STEM-підхід, що базується на інтеграції “Science / Наука”, “Technology / Технології”, “Engineering / Фізика”, “Mathematics / Математика”. Основними принципами STEM-підходу в діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти є міждисциплінарність, інтеграція, доступність, практичність, візуалізація.
Актуальность и важность STEM спровоцирована вызовами современности, которые требуют от нового поколения учить, понимать и применять больше информации по ее объему и глубине. Интерес к техническим и естественным наукам всегда была небольшим, а сегодня, во время бурного развития новейших технологий, возникает необходимость в высококвалифицированных специалистах. В частности, понятие Stem-Образование формулируется как категория, которая определяет соответствующий педагогический процесс (технологию) формирования и развития умственно-познавательных и творческих качеств молодежи, уровень которых определяет конкурентную способность на современном рынке работы: способность и готовность к решению комплексных задач (проблем), критического мышления, творчества, когнитивной гибкости, сотрудничества, управление, осуществление инновационной деятельности. S-Образование основывается на меж-трандисциплинарных подходах в построении учебных программ разного уровня, отдельных дидактических элементов, к исследованию явлений и процессов окружающего мира, решению проблемно ориентированных задач. В статье представлены основные теоретические положения относительно STEM в образовании. Раскрыто и проанализировано понятие “STEM”, в частности в системе образования различают: Stem-Подход, Stem-Обучение, Stem-Образование, Stem-Подготовка. При этом в системе внешкольного образования наиболее целесообразно как педагогическое условие рассматривать Stem-Подход, который базируется на интеграции “Scіence / Наука”, “Technology / Технологии”, “Engіneerіng / Физика”, “Mathematіcs / Математика”. Основными принципами Stem-Подхода в деятельности физико-математических кружков заведений внешкольного образования являются междисциплинарность, интеграция, доступность, практичность, визуализация.
The relevance and importance of STEM is provoked by the challenges of our time, which require a new generation to learn, understand and apply more information on its scope and depth. Interest in the technical and natural sciences has always been small, and today, during the rapid development of new technologies, there is a need for highly qualified specialists. In particular, the concept of STEM-education is formulated as a category that defines the appropriate pedagogical process (technology) of formation and development of mental-cognitive and creative qualities of young people, the level of which determines the competitive ability in the modern labor market: the ability and willingness to solve complex problems (problems), critical thinking, creativity, cognitive flexibility, collaboration, management, innovation. S-education is based on interdisciplinary approaches in the construction of curricula of different levels, individual didactic elements, to the study of phenomena and processes of the world, solving problem-oriented tasks. The article presents the main theoretical positions regarding STEM in education. The concept of “STEM” is disclosed and analyzed, in particular in the education system there are: Stem-Approach, Stem-Training, Stem-Education, Stem-Preparation. At the same time, in the out-of-school education system, it is most appropriate to consider the Stem-Approach, which is based on the integration of Science / Science, Technology / Technology, Engіneerіng / Physics, Mathematics / Mathematics, as a pedagogical condition. The main principles of the Stem-Approach in the activities of physical and mathematical circles of institutions of non-formal education are interdisciplinarity, integration, accessibility, practicality, visualization.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30224
Appears in Collections:Випуск 143

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bykovskiy.pdf191.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.