DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 142 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30214
Title: Концептуальні засади розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій
Authors: Трифонова, О. М.
Keywords: концептуальні засади
інформаційно-цифрова компетентність
методика навчання
фізика і технічні дисципліни
цифровізація
майбутні фахівці комп’ютерних технологій
концептуальные основы
информационно-цифровая компетентность
методика обучения
физика и технические дисциплины
цифровизация
будущие специалисты компьютерных технологий
conceptual foundations
information and digital competency
teaching methods
physics and technical disciplines
digitalization
future specialists of computer technologies
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Трифонова, О. М. Концептуальні засади розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій / О. М. Трифонова // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. СXХХХII (142). – С. 233-241.
Abstract: Стаття присвячена проблемі окреслення концептуальних засад розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Дане дослідження набуло особливої актуальності в умовах цифровізації освіти. Встановлено, що за даного стану розвитку суспільства особливої ваги набуває фактор систематизації інформації, представленої у цифровому форматі. Узагальнюючи досвід електронізації освітнього процесу в інших державах, визначено концепцію електронізації та цифровізації освітнього процесу. Виходячи з сучасного розуміння науково-технічного прогресу, системна автоматизація викликала підготовку фахівця нового типу з якісно вищим рівнем професійної підготовки. Такий підхід передбачає перехід від екстенсивних до інтенсивних методів навчання фізики і технічних дисциплін на базі інформаційно-цифрових технологій. На основі проведеного аналізу розробили модель засад формування методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін. У статті окреслено концептуальні засади розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи: аналіз теоретичних джерел із проблеми розвитку компетентностей, вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду. Визначені компоненти та модель є підґрунтям створення структури і змісту професійної підготовки майбутнього фахівця спеціальності “Професійна освіта (Комп’ютерні технології)”. Дотримання окреслених засад забезпечує вибір оптимальних форм, методів і засобів навчання, а також змісту фізики та технічних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців комп’ютерних технологій для розвитку їхньої інформаційно-цифрової компетентності.
Статья посвящена проблеме определения концептуальных основ развития информационно-цифровой компетентности будущих специалистов компьютерных технологий. Данное исследование приобрело особую актуальность в условиях цифровизации образования. Установлено, что при данном состоянии развития общества особое значение приобретает фактор систематизации информации, представленной в цифровом формате. Обобщая опыт электронизации образовательного процесса в других государствах, определена концепция электронизации и цифровизации образовательного процесса. Исходя из современного понимания научно-технического прогресса системная автоматизация вызвала подготовку специалиста нового типа с качественно более высоким уровнем профессиональной подготовки. Такой подход предполагает переход от экстенсивных к интенсивным методам обучения физике и техническим дисциплинам на базе информационно-цифровых технологий. На основе проведенного анализа разработана модель основ формирования методической системы развития информационно-цифровой компетентности будущих специалистов компьютерных технологий в обучении физике и техническим дисциплинам. В статье определены концептуальные основы развития информационно-цифровой компетентности будущих специалистов компьютерных технологий. Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анализ теоретических источников по проблеме развития компетентностей, изучение и обобщение передового педагогического опыта. Определенные компоненты и модель являются основой создания структуры и содержания профессиональной подготовки будущего специалиста специальности “Профессиональное образование (Компьютерные технологии)”. Соблюдение указанных принципов обеспечивает выбор оптимальных форм, методов и средств обучения, а также содержания физики и технических дисциплин при подготовке будущих специалистов компьютерных технологий для развития их информационно-цифровой компетентности.
The article is devoted to the problem of outlining the conceptual foundations of the development of information and digital competence of future specialists in computer technology. This study has become especially relevant in the digitalization of education. It is established that for this state of development of society, the factor of systematization of information presented in a digital format becomes a special weight. Summarizing the experience of electronizing the educational process in other states, the concept of electronization and digitalization of the educational process is defined. Based on the modern understanding of scientific and technological progress, systemic automation caused the training of a specialist of a new type with a qualitatively higher level of professional training. This approach involves the transition from extensive to intensive methods of teaching physics and technical disciplines on the basis of information and digital technologies. On the basis of the conducted analysis, a model of principles for the formation of a methodical system for the development of information and digital competence of future computer technology specialists in the teaching of physics and technical disciplines has been developed. The article defines the conceptual framework for the development of information and digital competence of future computer technology specialists. To achieve this goal, the following methods were used: analysis of theoretical sources on the problem of developing competencies, studying and generalizing advanced pedagogical experience. Certain components and a model are the basis for creating the structure and content of professional training of a future specialist in the specialty “Vocational Education (Computer Technology)”. Compliance with these principles ensures the selection of optimal forms, methods and teaching aids, as well as the content of physics and technical disciplines in the preparation of future computer technology specialists for the development of their digital information competence.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30214
Appears in Collections:Випуск 142

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tryfonova.pdf194.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.