DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 142 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30201
Title: Формування творчої особистості співака-виконавця в умовах сучасного освітнього процесу
Authors: Макарова, Е. В.
Яковенко, В. Г.
Keywords: вокально-мистецька освіта
творчий потенціал
фахова підготовка
професійна діяльність
компетентність
самореалізація
вокально-художественное образование
творческий потенциал
профессиональная подготовка
профессиональная деятельность
компетентность
самореализация
vocal-artistic education
creative potential
professional training
professional activity
competence
self-realization
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Макарова, Е. В. Формування творчої особистості співака-виконавця в умовах сучасного освітнього процесу / Е. В. Макарова, В. Г. Яковенко // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. СXХХХII (142). – С. 138-145.
Abstract: У статті розглядаються проблеми формування творчої особистості співака-виконавця в умовах сучасної університетської освіти та його готовності до творчої професійної діяльності. Розглядаються питання впровадження в практику нових перспективних шляхів творчої діяльності як педагога-вихователя, так і студента. Доводиться, що метою підготовки студентів-вокалістів має стати не тільки підвищення рівня, а й модифікація змісту вокальної підготовки і площини формування вокально-виконавської, мистецько-теоретичної та методичної компетентності. Всі ці проблеми розглядаються крізь призму теорії та практики європейського вокального виховання, через дослідження умов самореалізації особистості, яка має необхідність створення умов для виявлення студентами власних музичних здібностей та творчого потенціалу, професійно-вокальних якостей. Науково обґрунтувано необхідність формування творчої особистості співака-виконавця на основі вимог сучасних європейських вокальних методик. Найважливішим завданням підготовки майбутнього фахівця-вокаліста є його індивідуальний, особистий розвиток. Всі засоби виразності обов’язково повинні мати в своїй основі певну думку, певне внутрішнє почуття. Формування вокально-творчої особистості повинно супроводити буквально всі етапи постановки і розвитку голосу співака-виконавця в системі вищої університетської освіти, всі види роботи як студента, так і майбутнього співака-професіонала. Можливість якогось гармонійного і художньо-доцільного розвитку співацького апарату без техніки вокально-творчого розвитку виключається. Доводиться, що розвиток вокально-виконавської творчості включає в себе як розвиток техніки володіння голосовим апаратом, так і психотехніку – техніку переживань. Визначається, що спеціаліст XXI ст. повинен бути висококваліфікованою особистістю, яка здатна до самостійності, ініціативності творчого мислення, вирішення проблем нестандартним шляхом.
В статье рассматриваются проблемы формирования творческой личности певца-исполнителя в условиях современной университетского образования, и его готовности к творческой профессиональной деятельности. Рассматриваются вопросы внедрения в практику новых перспективных путей творческой деятельности как педагога-воспитателя так и студента. Доказывается, что целью подготовки студентов-вокалистов должно стать не только повышение уровня, но и модификация содержания вокальной подготовки и плоскости формирования вокально исполнительской, художественно-теоретической и методической компетентности. Все эти проблемы рассматриваются через призму теории и практики европейского вокального воспитания, через исследование условий самореализации личности которая имеет необходимость создания условий для выявления студентами собственных музыкальных способностей и творческого потенциала, профессионально вокальных качеств. Научно обоснована необходимость формирования творческой личности певца-исполнителя на основе требований современных европейских вокальных методик. Важнейшей задачей подготовки будущего специалиста-вокалиста является его индивидуальное, личностное развитие. Все средства выразительности обязательно должны иметь в своей основе определенную мысль, определенное внутреннее чувство. Формирование вокально-творческой личности должно сопровождать буквально все этапы постановки и развития голоса певца-исполнителя в системе высшего университетского образования, все виды работы как студента, так и будущего певца-профессионала. Возможность какого-то гармоничного и художественно-целесообразного развития певческого аппарата без техники вокально-творческого развития исключается. Доказывается, что развитие вокально исполнительского творчества включает в себя как развитие техники владения голосовым аппаратом, так и психотехнику – технику переживаний. Определяется, что специалист ХХІ в. должен быть высококвалифицированным личностью, которая способна к самостоятельности, инициативности творческого мышления, решения проблем нестандартным путем.
The article deals with the problems of forming the creative personality of the singer – the performer in the conditions of modern university education, and his readiness for creative professional activity. The questions of introduction into practice of new perspective ways of creative activity as a teacher-educator and student are considered. It turns out that the purpose of training students-vocalists should be not only raising the level, but also modification of the content of vocal training and the formation of vocal-performing, artistic-theoretical and methodological competence. All these problems are considered through the prism of the theory and practice of European vocal education, through studying the conditions of self-realization of the individual who has the need to create conditions for the students to identify their own musical abilities and creative potential, vocational qualities. Scientifically substantiated the need for the formation of the creative personality of the singer based on the requirements of modern European vocal techniques. The most important task of training a future specialist vocalist is his individual, personal development. All means of expression must necessarily be based on a certain thought, a certain inner feeling. The formation of a vocal and creative personality should accompany literally all stages of the production and development of the singer's voice in the system of higher university education, all types of work of both the student and the future professional singer. The possibility of some kind of harmonious and artistically expedient development of the singing apparatus without the technique of vocal and creative development is excluded. It turns out that the development of vocal-performing arts includes both the development of the technology of possession of the vocal apparatus, and psycho-technology – the technique of emotions. It is determined that the specialist xx1 Art. should be a highly skilled person capable of autonomy, initiative of creative thinking, and solving problems in a non-standard way.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30201
Appears in Collections:Випуск 142

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarova_Yakovenko.pdf166.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.