Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Мовна експлікація емоційних станів людини у романі Михайла Стельмаха «Хліб і сіль»

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Калита, Оксана Михайлівна
dc.date.accessioned 2020-06-18T13:22:04Z
dc.date.available 2020-06-18T13:22:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Калита, О. Мовна експлікація емоційних станів людини у романі Михайла Стельмаха «Хліб і сіль» / Оксана Калита // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія / гол. ред. Г. В. Шумицька. – Ужгород : Говерла, 2018. – Вип. 1 (39). – С. 38-41. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29786
dc.description.abstract У статті проаналізовано індивідуально-авторські мовні засоби експлікації емоційних станів людини в романі Михайла Стельмаха «Хліб і сіль». Спираючись на попередній доробок мовознавців, було виокремлено засоби називання й засоби вираження емоцій. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що вираження емоційного стану персонажа М. Стельмах досягає комплексом мовних засобів. Описуючи характерні психофізіологічні емоційні реакції, письменник використовує назви емоційних станів та похідні від них у комплексі з епітетами та персоніфікацією, приділяючи особливу увагу деталізації. Найчастіше М. Стельмах експлікує емоційний стан персонажа через вираз очей чи їх окремих частин, досить часто – через зміну виразу всього обличчя та інших його частин (губ, лоба, брів, щік тощо). Трохи рідше в романі трапляються описи емоційної реакції персонажа через характеристику його голосу, реакцій всього тіла чи внутрішніх переживань. Характерним для ідіолекту М. Стельмаха є поєднання кількох прийомів для опису одного емоційного стану. ua
dc.description.abstract В статье проанализированы индивидуально-авторские языковые средства экспликации эмоциональных состояний человека в романе Михайла Стельмаха «Хлеб и соль». Опираясь на предыдущие исследования языковедов, были выделены средства называния и средства выражения эмоций. На основе проведенного анализа сделан вывод, что выражения эмоционального состояния персонажа М. Стельмах добивается благодаря комплексу языкових средств. Описывая характерные психофизиологические эмоциональные реакции, писатель использует названия эмоциональных состояний и производные от них в комплексе с эпитетами и персонификацией, уделяя особое внимание детализации. Чаще всего М. Стельмах эксплицирует эмоциональное состояние персонажа через виражение глаз или их отдельных частей, достаточно часто – посредством изменения выражения всего лица или его других частей (губ, лба, бровей, щек и т.п.). Немного реже в романе попадаются описания эмоциональной реакции персонажа посредством характеристики его голоса, реакций всего тела или внутренних переживаний. Характерным для идиолекта М. Стельмаха является соединение нескольких приемов для описания одного эмоционального состояния. ua
dc.description.abstract In the article were analyzed author's individual language means for explication of human emotional states in the Mykhaylo Stelmakh's novel "Bread and salt." Based on the previous linguists’ works the naming and expressing means of emotions were distinguished. On the basis of the analysis, it was concluded that M. Stelmakh achieves the expression of the emotional state of the character through a complex of linguistic means. Describing characteristic psycho-physiological emotional reactions the writer uses the names of emotional states and derivatives from them in combination with epithets and personification, paying particular attention to details. Most often M. Stelmakh explains the emotional state of the character through the expression of their eyes or partsof eyes, quite often – through a change change of a face expression and parts of a face (lips, forehead, eyebrows, cheeks, etc. In the novel a bit less there are descriptions of the emotional reaction of the character through the characterization of his voice, the reactions of his body or his inner experiences. A characteristic feature of M. Stelmakh’s individual style is a combination of several techniques for describing one emotional state. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Ужгородський університет ua
dc.subject мовна експлікація ua
dc.subject експресивність ua
dc.subject емотивність ua
dc.subject М. Стельмах ua
dc.subject емоційний стан ua
dc.subject языковая экспликация ua
dc.subject экспрессивность ua
dc.subject эмотивность ua
dc.subject М. Стельмах ua
dc.subject эмоциональное состояние ua
dc.subject verbal explication ua
dc.subject М. Stelmakh ua
dc.subject expressiveness ua
dc.subject emotionality ua
dc.subject emotional state ua
dc.subject.classification 81’38=161.2:821.161.2 ua
dc.title Мовна експлікація емоційних станів людини у романі Михайла Стельмаха «Хліб і сіль» ua
dc.title.alternative Экспликация эмоциональных состояний человека в романе Михаила Стельмаха «Хлеб и соль» ua
dc.title.alternative Language explication of human emotional states in Mikhaylo Stelmakh's novel "Bread and salt" ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics