DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29786
Title: Мовна експлікація емоційних станів людини у романі Михайла Стельмаха «Хліб і сіль»
Other Titles: Экспликация эмоциональных состояний человека в романе Михаила Стельмаха «Хлеб и соль»
Language explication of human emotional states in Mikhaylo Stelmakh's novel "Bread and salt"
Authors: Калита, Оксана Михайлівна
Keywords: мовна експлікація
експресивність
емотивність
М. Стельмах
емоційний стан
языковая экспликация
экспрессивность
эмотивность
М. Стельмах
эмоциональное состояние
verbal explication
М. Stelmakh
expressiveness
emotionality
emotional state
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгородський університет
Citation: Калита, О. Мовна експлікація емоційних станів людини у романі Михайла Стельмаха «Хліб і сіль» / Оксана Калита // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія / гол. ред. Г. В. Шумицька. – Ужгород : Говерла, 2018. – Вип. 1 (39). – С. 38-41.
Abstract: У статті проаналізовано індивідуально-авторські мовні засоби експлікації емоційних станів людини в романі Михайла Стельмаха «Хліб і сіль». Спираючись на попередній доробок мовознавців, було виокремлено засоби називання й засоби вираження емоцій. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що вираження емоційного стану персонажа М. Стельмах досягає комплексом мовних засобів. Описуючи характерні психофізіологічні емоційні реакції, письменник використовує назви емоційних станів та похідні від них у комплексі з епітетами та персоніфікацією, приділяючи особливу увагу деталізації. Найчастіше М. Стельмах експлікує емоційний стан персонажа через вираз очей чи їх окремих частин, досить часто – через зміну виразу всього обличчя та інших його частин (губ, лоба, брів, щік тощо). Трохи рідше в романі трапляються описи емоційної реакції персонажа через характеристику його голосу, реакцій всього тіла чи внутрішніх переживань. Характерним для ідіолекту М. Стельмаха є поєднання кількох прийомів для опису одного емоційного стану.
В статье проанализированы индивидуально-авторские языковые средства экспликации эмоциональных состояний человека в романе Михайла Стельмаха «Хлеб и соль». Опираясь на предыдущие исследования языковедов, были выделены средства называния и средства выражения эмоций. На основе проведенного анализа сделан вывод, что выражения эмоционального состояния персонажа М. Стельмах добивается благодаря комплексу языкових средств. Описывая характерные психофизиологические эмоциональные реакции, писатель использует названия эмоциональных состояний и производные от них в комплексе с эпитетами и персонификацией, уделяя особое внимание детализации. Чаще всего М. Стельмах эксплицирует эмоциональное состояние персонажа через виражение глаз или их отдельных частей, достаточно часто – посредством изменения выражения всего лица или его других частей (губ, лба, бровей, щек и т.п.). Немного реже в романе попадаются описания эмоциональной реакции персонажа посредством характеристики его голоса, реакций всего тела или внутренних переживаний. Характерным для идиолекта М. Стельмаха является соединение нескольких приемов для описания одного эмоционального состояния.
In the article were analyzed author's individual language means for explication of human emotional states in the Mykhaylo Stelmakh's novel "Bread and salt." Based on the previous linguists’ works the naming and expressing means of emotions were distinguished. On the basis of the analysis, it was concluded that M. Stelmakh achieves the expression of the emotional state of the character through a complex of linguistic means. Describing characteristic psycho-physiological emotional reactions the writer uses the names of emotional states and derivatives from them in combination with epithets and personification, paying particular attention to details. Most often M. Stelmakh explains the emotional state of the character through the expression of their eyes or partsof eyes, quite often – through a change change of a face expression and parts of a face (lips, forehead, eyebrows, cheeks, etc. In the novel a bit less there are descriptions of the emotional reaction of the character through the characterization of his voice, the reactions of his body or his inner experiences. A characteristic feature of M. Stelmakh’s individual style is a combination of several techniques for describing one emotional state.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29786
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalyta_38-41.pdfосновна стаття524.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.