DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 08. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29339
Title: Юкстапозитні назви осіб у сучасній українській пресі
Authors: Мислива-Бунько, І. Я.
Keywords: юкстапозит
назви осіб
мова преси
юкстапозит
названия лиц
речь прессы
yukstapozyt (compound)
names of people
language press
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мислива-Бунько, І. Я. Юкстапозитні назви осіб у сучасній українській пресі / І. Я. Мислива-Бунько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 5. - С. 114-119.
Abstract: У статті проаналізовано семантичні особливості юкстапозитних назв осіб, що функціонуються в мові сучасної української преси. З’ясовано, що найбільші семантичні групи формують деривати, що вказують на осіб за фахом та родом діяльності, належністю до певної організації та суспільно-політичними переконаннями, освітнім статусом і родинними зв’язками. Периферію становлять назви осіб за територіальними ознаками, національністю, віковими характеристиками, військовим званням, соціальним і майновим станом.
В статье проанализированы семантические особенности юкстапозитных названий лиц, что функционируют в языке современной украинской прессы. Выяснено, что количественно большие семантические группы формируют дериваты, указывающие на лиц по специальности и роду деятельности, принадлежности к определенной организации и общественно-политическими убеждениями, образовательным статусом и родственными связями. Периферию составляют названия лиц по территориальному признаку, национальности, возрастными характеристиками, воинскому званию, социальным и имущественным состоянием.
The paper analyzes the semantic features compound names of persons in modern Ukrainian language press. It was found that the largest group semantic derivates form indicating the person by profession and occupation , membership of a specific organization and socio-political beliefs , educational status and family ties . Peripherals are the names of people on a territorial basis , nationality , age characteristics, rank, social and economic status.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29339
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myslyva-Bunko_114-119.pdfосновна стаття314.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.