Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Особистісні чинники суб’єктної активності майбутнього фахівця соціальної роботи

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Новик, Людмила
dc.contributor.author Мазур, Тамара
dc.date.accessioned 2020-04-09T12:24:02Z
dc.date.available 2020-04-09T12:24:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Новик, Л. Особистісні чинники суб’єктної активності майбутнього фахівця соціальної роботи / Л. Новик, Т. Мазур // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 8 (53). - С. 57-65. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28044
dc.description.abstract Статтю присвячено вивченню особистісних чинників формування суб’єктної активності майбутніх соціальних працівників. Аналізуються теоретичні положення концепції суб’єкта і суб’єктності у вітчизняній психології та їх застосування в системі вищої освіти. Суб’єктна активність розглядається як складна системно-інтегративна властивість особистості, що позначає її здатність до активного, усвідомленого перетворення себе й оточуючої дійсності, виражає характеристику свідомої самореалізації людиною своєї внутрішньої природної сутності, визначає її як суб’єкта життєдіяльності та робить автономною у своїх життєвих проявах. Наводяться результати дослідження впливу особистісних якостей і структури цінностей студентів перших курсів бакалаврату та магістратури на форми їхньої суб’єктної активності. Отримані відмінності у структурі взаємозв’язків показників суб’єктної активності з особистісними властивостями і структури цінностей студентів різного року навчання. Наголошується, що формування суб’єктної активності орієнтоване на професійний саморозвиток і самореалізацію особистості в освітньому процесі, це є важливим чинником професійного становлення фахівця. ua
dc.description.abstract The article is devoted to the study of personal factors of subjective activity formation of future social workers. Theoretical provisions of the concept of subject and subjectivity in national psychology and their application in higher education are analyzed. The article analyzes the scientific approaches to interpretation of the concepts of «subject» and «subjectivity» as psychological phenomena in the context of personal self-dependence of future specialists. Subjective activity is regarded as a complex system-integrative property of the individual, reflecting his/her ability to transform oneself and the surrounding reality actively and consciously, expresses the characteristic of the conscious self realization by the person of his/her inner natural essence, defines a personality as a subject of life in his life and makes. The main subjective characteristics and levels of subjectivity in the process of future specialist formation are highlighted. The results of the study of the personal qualities and value structure influence of first year students and graduate students on the forms of their subjective activity are presented. The differences in the structure of relationships of indicators of subjective activity with personal properties and the structure of values of students of different years of study were obtained. It is emphasized that the formation of subjective activity, which is focused on professional selfdevelopment and self-realization of the individual in the educational process, is an important factor in the professional development of a specialist. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject суб’єкт освітнього процесу ua
dc.subject суб’єктність ua
dc.subject активність ua
dc.subject суб’єктна активність ua
dc.subject самоактуалізація ua
dc.subject професійно-ціннісні орієнтації ua
dc.subject subject of educational process ua
dc.subject subjectivity ua
dc.subject activity ua
dc.subject subjective activity ua
dc.subject self-actualization ua
dc.subject professional-value orientations ua
dc.subject.classification 159.9.075.5 ua
dc.title Особистісні чинники суб’єктної активності майбутнього фахівця соціальної роботи ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics