DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 69 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28008
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНіколенко, Л. І.-
dc.date.accessioned2020-04-07T15:43:48Z-
dc.date.available2020-04-07T15:43:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationНіколенко, Л. І. Cутність і структура професійної культури майбутніх викладачів музичного мистецтва / Л. І. Ніколенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 144-148.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28008-
dc.description.abstractРозкривається сутність і структура професійної культури майбутніх викладачів музичного мистецтва, яка містить професійні компетенції, без яких майбутній фахівець не спроможний досягти творчої самореалізації в діяльності, та професійно значущі особистісні якості, що виявляють ступінь готовності фахівця до професійної діяльності. Аналізується процес формування професійної культури викладача в єдності взаємодіючих структурних і функціональних компонентів. Акцентується увага на таких професійних якостях, як здатність до творчого самовираження, здатність до практично-результативної спрямованості, саморозвитку й самореалізації майбутніх фахівців у професійній діяльності. Комплекс моральних та естетичних особистісних якостей стане фундаментом для формування високого рівня самоорганізації професійної діяльності. У свою чергу ця діяльність буде ефективною й результативною, якщо суб’єкт цього процесу буде професіоналом своєї справи, який володіє загальною культурою та професійними знаннями з основних напрямів педагогічної практики (теорія та методика викладання, вікова психологія, вікова фізіологія, основи етики й естетики, основи філософії та соціології). Професійна культура особистості викладача музичного мистецтва поєднує в собі функції педагога та музиканта. Передаючи надбання як педагогічної, так і мистецької культури суспільства, він є носієм високої художньої культури, творцем музичного мистецтва, тому автор звертає увагу на значущість оволодіння художньо-інтерпретаційними компетенціями, що спрямовані на розвиток внутрішнього світу учня, його здатності до адекватного сприйняття, інтерпретації та творення, глибокого розкриття й розуміння художньо-образного змісту музичного твору, до створення неповторної атмосфери художньо-творчого спілкування, унаслідок чого вдосконалюються особистісні якості, формується духовний світ особистості. Розкриваються поняття «педагогічна майстерність» і «педагогічна компетентність».ua
dc.description.abstractThe essence and structure of professional culture of future teachers of music art are revealed, which contains professional competencies, without which the future specialist is not able to achieve creative self-realization in activity, and professionally significant personal qualities that show the degree of professional readiness for professional activity. The process of forming a teacher’s professional culture in the unity of interacting structural and functional components is analyzed. Emphasis is placed on such professional qualities as the ability to express themselves creatively, the ability for practical and productive orientation, self-development and self-realization of future professionals in professional activity. The complex of moral and aesthetic personal qualities will become the basis for forming a high level of self-organization of professional activity. In its turn, this activity will be effective and resultative if the subject of this process is a professional of his or her business, who has a general culture and professional knowledge of the main areas of pedagogical practice (theory and methodology of teaching, age psychology, age physiology, the basics of ethics and aesthetics, basics of philosophy and sociology). Professional culture of personality of musical art teacher integrates functions of a teacher and a musician. Transmitting the heritage of both pedagogical and art culture of society he is the holder of high art culture, creator of musical art, that’s why in the article we pay attention to the importance of mastering of art-interpretational competences which are aimed at the development of pupil’s inner world, his ability of adequate perception, interpretation and creation, deep disclosure of contents of a musical composition, creation of unique atmosphere of art-creative communication as a result of which personal qualities improve, spiritual world of personality is formed. Definitions of “pedagogical mastery” and “pedagogical competence” are given.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectкультураua
dc.subjectпрофесійна культураua
dc.subjectпедагогічна майстерністьua
dc.subjectпедагогічна компетентністьua
dc.subjectвикладач музичного мистецтваua
dc.subjectcultureua
dc.subjectprofessional cultureua
dc.subjectpedagogical masteryua
dc.subjectpedagogical competenceua
dc.subjectmusical art teacherua
dc.subject.classification531(075)ua
dc.titleCутність і структура професійної культури майбутніх викладачів музичного мистецтваua
dc.title.alternativeThe essence and structure of the professional culture of future teachers of musical artua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolenko.pdf689.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.