DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 69 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27995
Title: Адаптація та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з внутрішньо переміщених родин
Other Titles: Adaptation and psychological and pedagogical support for preschool children from internally displaced families
Authors: Незамай, М. І.
Keywords: внутрішньо переміщені діти
адаптація
психолого-педагогічний супровід
навчально-виховний процес
форми та методи роботи
заклад дошкільної освіти
internally displaced children
adaptation
psychological and pedagogical support
educational process
forms and methods of work
institution of pre-school education
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Незамай, М. І. Адаптація та психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з внутрішньо переміщених родин / М. І. Незамай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 139-143.
Abstract: Розглянуто особливості адаптації дітей із внутрішньо переміщених сімей. Розкрито вплив внутрішнього переміщення на розвиток і становлення особистості, зокрема спостерігаються труднощі з пристосуванням до нового місця, зниження активності дітей, їхніх взаємин із однолітками. Водночас наявними є страх, агресія, тривога. Визначено чинники, які впливають на успішність означеного процесу, зокрема соціально-економічний статус батьків, національна, соціокультурна та релігійна належність, вік внутрішньо переміщеної особи, ставлення місцевого населення до переселенців. Окрім того, виділено макрофактори, мезофактори й мікрофактори, які дестабілізують пристосування дітей із внутрішньо переміщених сімей (наприклад, особливості суспільства, спосіб життя, важка життєво-соціальна ситуація розвитку в умовах міграції, взаємини в родині, освітньому закладі, колективі). Підкреслено необхідність урахування означених факторів у плануванні й організації відповідної роботи з такою категорією дітей. Установлено, що заклад дошкільної освіти відіграє вкрай важливу роль в адаптації, оскільки є основною ланкою в цьому процесі й головним осередком формування нових соціальних взаємин, моральних норм, забезпечує успішну інтеграцію, знижує соціально-психологічну напруженість. Проаналізовано основні умови, мету й напрями психолого-педагогічного супроводу. Зазначено провідні принципи в організації роботи з дітьми-переселенцями, що забезпечують її ефективність. Особливий акцент зроблено на розкритті психолого-педагогічної допомоги дітям із травмою війни висококваліфікованими фахівцями, а саме: вихователями, практичними психологами, логопедами, а також описано різні види діяльності, методи та форми, які рекомендуємо застосовувати в навчально-виховній діяльності й корекційно-розвивальній роботі.
The article deals with the peculiarities of adaptation of children from internally displaced families. The influence of internal movement on the development and formation of personality is revealed, in particular there are difficulties with adaptation to new place, decrease of activity of children, their mutual relations with peers. At the same time, there is fear, aggression, anxiety. The factors influencing the success of the mentioned process, in particular, the socio-economic status of parents, national, socio-cultural and religious affiliation, the age of the internally displaced person, the attitude of the local population towards the settlers, are determined. In addition, macro factors, mesofactors and microfactors that destabilize the adaptation of children from internally displaced families (for example, societal features, lifestyle, difficult life and social situation of development in the conditions of migration, family relationships, educational institutions, collectives) are highlighted. The necessity of taking into account the mentioned factors in planning and organizing the appropriate work with such a category of children is emphasized. It has been established that pre-school establishments play an extremely important role in adaptation, as it becomes the main link in this process and the main focus of the formation of new social relationships, moral norms, ensures successful integration, reduces socio-psychological tension. The basic conditions, the purpose and directions of psychological and pedagogical support are analyzed. The guiding principles in the organization of work with migrant children are provided, which ensure its effectiveness. Particular emphasis is placed on the disclosure of psychological and pedagogical assistance to children with trauma of war by highly skilled specialists, namely: educators, practical psychologists, speech therapists, and also describes different types of activities, methods and forms that we recommend to use in educational activities and corrective and development work.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27995
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nezamay.pdf678.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.