DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 69 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМоскальова, Л. Ю.-
dc.contributor.authorЖейнова, С. С.-
dc.contributor.authorЄрьоміна, Л. Є.-
dc.date.accessioned2020-04-07T07:43:20Z-
dc.date.available2020-04-07T07:43:20Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationМоскальова, Л. Ю. Формування творчої особистості дитини передшкільного віку як соціальна потреба сьогодення : аналіз закордонних досліджень / Л. Ю. Москальова, С. С. Жейнова, Л. Є. Єрьоміна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 136-139.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27994-
dc.description.abstractМатеріали публікації присвячені аналізу теоретико-практичного досвіду формування творчої особистості дитини передшкільного віку. Натепер є соціальна потреба в особистості, яка здатна встановлювати зв’язок між незвичними явищами, подіями та ситуаціями. Авторами статті також відзначено, що суспільство постає на шляху нового етапу розвитку, де провідну роль відіграє інформація і творчість щодо її застосування. На прикладі закордонних досліджень подано опис досвіду застосування різних форм і методів у формуванні творчої особистості. З’ясовано, що творчість і формування творчої особистості є важливими в освітньому процесі, адже в подальшому є визначальним для формування активної життєвої позиції, принциповості й послідовності, творчої особистості дитини передшкільного віку. У статті вказано обрані авторами сім тематичних ігрових секцій («Посмішка аптекаря», «Погода в супермаркеті », «Чарівні гаджети – скачай посмішку», «Корисний фреш», «Розфарбована родина», «Розмови полиць» і «Як граються хмари»), що є віддзеркаленням соціально-важливої дійсності. Їх запропоновано використовувати в освітньому процесі з повторенням і поступовим ускладненням правил гри й вимогами для учасників-дітей передшкільного віку, що віддзеркалюють соціальну дійсність. У висновках авторами зазначається, що розвиток творчої особистості дитини передшкільного віку має бути вдосконаленим, тобто дитина має засвоювати не лише знання, а й способи застосування цих знань у подальшій життєдіяльності. Цьому, як указують автори, сприятиме уявна ситуація, що діти здатні створювати замість реальної, а також низка дій і ролей, які виконуватимуть учасники. У цьому плані визначено перспективу продовження дослідження, що полягає в розробленні ігрових сесій, а також методичних рекомендацій для педагогів, які працюють із дітьми передшкільного віку.ua
dc.description.abstractThe materials of the publication are devoted to the analysis of theoretical and practical experience of formation of a creative personality of a child of pre-school age. For today there is a social need for a person who is able to establish a connection between unusual phenomena, events and situations. The authors of the article also noted that society is facing a new stage of development, where information and creativity plays a leading role in its application. An example of foreign studies describes the experience of applying various forms and methods in the formation of a creative person. It has been found out that creativity and formation of a creative person is important in the educational process, since in the future it is decisive for the formation of an active vital position, principle and consistency, for the formation of a creative personality of a child of pre-school age. The article lists the seven thematic game sections selected by the authors («Smile of the pharmacist», «Weather in the supermarket », «Magic gadgets – download a smile», «Useful fresch», «Colored family», «Talk of the shelves» and «How the clouds are playing»), which is a reflection of socially important reality. They are proposed to be used in the educational process with repetition and gradual complication of the rules of the game and the requirements for pre-school-age children, reflecting social reality. In the conclusions, the authors state that the development of the creative personality of a child of pre-school age should be improved, that is, the child must learn not only knowledge but also the ways of applying this knowledge to further life. This, as the authors point out, will contribute to the imaginary situation that children can create instead of the real, as well as a number of actions and roles that will be performed by the participants. In this plan, the prospect of continuing the study, which consists in developing game sessions, as well as methodical recommendations for teachers working with children of pre-school age, is determined.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectтворча особистістьua
dc.subjectтворчістьua
dc.subjectпередшкільний вікua
dc.subjectcreative personalityua
dc.subjectcreativityua
dc.subjectpre-school ageua
dc.subject.classification373.32ua
dc.titleФормування творчої особистості дитини передшкільного віку як соціальна потреба сьогодення : аналіз закордонних дослідженьua
dc.title.alternativeFormation of the creative personality of preschool children as a social necessity : an analysis of foreign studiesua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskaleva.pdf593.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.