DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1 (121) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27990
Title: Особливості впливу ігрової діяльності на дітей дошкільного віку із спектром аутичних порушень в процесі адаптивного фізичного виховання
Authors: Кузнецова, Л. І.
Бричук, М. С.
Погасій, Л. І.
Жижкун, К. О.
Keywords: діти дошкільного віку
розлади аутичного спектру
психомоторний розвиток
рухливі ігри
дети дошкольного возраста
расстройства аутичного спектра
психомоторное развитие
подвижные игры
preschool children
autism spectrum disorders
psychomotor development
mobile games
Issue Date: 2020
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Особливості впливу ігрової діяльності на дітей дошкільного віку із спектром аутичних порушень в процесі адаптивного фізичного виховання / Л. І. Кузнецова, М. С. Бричук, Л. І. Погасій, К. О. Жижкун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. - Вип. 1 (121). - С. 53-59.
Abstract: В статті висвітлено особливості психічного розвитку дітей із розладами аутичного спектру, їх психофізичних можливостей, формування у них пізнавальних функцій, засобів комунікації, розвитку емоційно-вольової сфери, поведінки у соціумі. Розглянуто риси корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми на сучасному етапі. Наведено детальне визначення дефініції «аутизм», сучасна класифікація аутизму, основні ознаки аутичних порушень при всіх його клінічних варіантах. Надано статистичні дані, щодо захворюваності аутизмом в світі. Представлено характеристика та особливості психомоторного розвитку у дітей дошкільного віку із розладами аутичного спектру та за логікою розгортання психомоторних процесів, особливостей психомоторного розвитку, запропонованих навчальних та корекційних завдань. Визначено важливість і місце рухливих ігор, як головного засобу адаптивного фізичного виховання дітей дошкільного віку з даною нозологією. Розподілено рухливі ігри за направленістю на розвиток рухових якостей дітей дошкільного віку із розладами аутичного спектру. Представлена модифікована класифікація рухливих ігор, народних забав та розваг, які можуть використовуватися на заняттях з адаптивного фізичного виховання та позаурочних формах занять для дітей дошкільного віку із розладами аутичного спектру.
В статье представлены результаты исследований особенностей психического развития детей с расстройствами аутистического спектра, их психофизических возможностей, особенностей формирования у них познавательных функций, средств коммуникации, развития эмоционально-волевой сферы, поведения в социуме. Рассмотрены особенности коррекционно-педагогической работы с аутичными детьми на современном этапе. Представлено детальное определение дефиниции «аутизм», современная классификация аутизма, основные признаки аутичных нарушений при всех его клинических вариантах, а также статистические данные относительно заболеваемости аутизмом в мире. Представлена характеристика и особенности психомоторного развития у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра за логикой развертывания психомоторных процессов, особенностей психомоторного развития, предложенных учебных и коррекционных задач. Определены важность и место подвижных игр, как основного средства адаптивного физического воспитания детей дошкольного возраста с данной нозологией. Распределены подвижные игры по направленности на развитие двигательных качеств детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Представлена модифицированная классификация подвижных игр, народных забав и развлечений, которые могут использоваться на занятиях по адаптивному физическому воспитанию и во внеурочных формах занятий для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.
The article deals with the peculiarities of the mental development of children with autism spectrum disorders, their psychophysical abilities, the formation of cognitive functions, the means of communication, the development of the emotional-volitional sphere, behavior in society. Features of correctional and pedagogical work with autistic children at the present stage are considered. A detailed definition of the definition of "autism", a modern classification of autism, the main features of autistic disorders in all its clinical variants are presented. Statistics on the incidence of autism in the world are provided. The characteristics and peculiarities of psychomotor development in preschool children with autism spectrum disorders and the logic of psychomotor development, the features of psychomotor development, the offered educational and correction tasks are presented. Importance and place of mobile games as the main means of adaptive physical education of preschool children with this nosology have been determined. Mobility games are distributed in the focus on the development of motor skills of preschool children with autism spectrum disorders. A modified classification of mobile games, entertainment, and entertainment that can be used in adaptive physical education and extracurricular forms of preschool-age children with autism spectrum disorders is presented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27990
Appears in Collections:Випуск 1 (121)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznetsova_Brychuk_.pdf804.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.