DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1 (121) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27989
Title: Удосконалення підготовки лижників-гонщиків на етапі спеціалізованої підготовки
Authors: Котляр, С. М.
Сидорова, Т. В.
Овсяннікова, О. Ю.
Keywords: лижні перегони
спеціалізована підготовка
об’єм навантаження
зони інтенсивність
швидкісно-силова підготовка
лыжные гонки
специализированная подготовка
объем нагрузки
зоны интенсивность
скоростно-силовая подготовка
ski races
specialized preparation
volume of loading
zones are intensity
speed-power preparation
Issue Date: 2020
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Котляр, С. М. Удосконалення підготовки лижників-гонщиків на етапі спеціалізованої підготовки / С. М. Котляр, Т. В. Сидорова, О. Ю. Овсяннікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. - Вип. 1 (121). - С. 45-53.
Abstract: Мета роботи : провести дослідження тренувального процесу лижників - гонщиків на етапі спеціалізованої підготовки. Матеріал і методи. У дослідженні узяли участь 36 спортсменів віком 14-16 років, зі стажем зайняти лижними перегонами від 5 років, кваліфікація спортсменів ІІІ - І розряд. У роботі використані наступні методи дослідження : аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, опитування, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. У результаті проведених досліджень засобів і методів на етапі спеціалізованої підготовки виявлено, що основними засобами швидкісно-силової підготовки є стрибкові вправи (сплигування і настрибування, присідання і вистрибування), ігрові вправи з використанням стрибків, вправи на тренажерах, силові вправи з використанням 10-15% від власної ваги виконавця, а основними методами тренування фізичної підготовки є повторний, інтервальний та круговий. Виявлено, що використання вправ допоміжної спрямованості у в співвідношенні 40-45% проти 24-27%, обумовлює формування необхідного для цього віку рівня розвитку швидкісно-силових показників, що сприяє формуванню оптимального розвитку сили основних м'язових груп, які беруть участь у бігу на лижах (р<0,05). Висновки. Експериментальними дослідженнями встановлено, що в тренувальному процесі юних лижників-гонщиків на етапі спеціалізованої підготовки для створення основ спортивної майстерності найбільш ефективним виявилося наступне співвідношення загально-фізичної, допоміжної і спеціальної фізичної підготовки: для спортсменів 14-15 років – 45/40/15%, для 15-16 років – 35/45/20%. Як показали результати досліджень для підвищення аеробної працездатності і поліпшення функціональної підготовленості юних лижників в досліджуваній віковій групі 15-16 років рекомендується збільшити долю навантажень, що виконуються в II зоні інтенсивності до 38-42 %, для розвитку швидкісно-силових якостей рекомендується виконувати навантаження у ІV-V до 17-23 % (р<0,05).
Цель работы : провести исследование тренировочного процесса лыжников - гонщиков на этапе специализированной подготовки. Материал и методы. В исследовании взяли участие 36 спортсменов возрастом 14-16 лет, со стажем занять лыжными гонками от 5 лет, квалификация спортсменов ІІІ - И разряд. В работе использованы следующие методы исследования : анализ и обобщение научно-методической литературы, опроса, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Результаты. В результате проведенных исследований средств и методов на этапе специализированной подготовки обнаружено, что основными средствами скоростно-силовой подготовки являются прыжковые упражнения (спрыгивание и напрыгивание, приседание и выпрыгивание), игровые упражнения с использованием прыжков, упражнения на тренажерах, силовые упражнения с использованием 10-15% от собственного веса, а основными методами тренировки физической подготовки повторный, интервальный и круговой. Определено, что использование упражнений вспомогательной направленности в в соотношении 40-45% против 24-27%, обусловливает формирования необходимого для этого возраста уровня развития скоростно-силовых показателей, которое способствует формированию оптимального развития силы основных мышечных групп, которые участвуют в беге на лыжах (р<0,05). Выводы. Экспериментальными исследованиями установлено, что в тренировочном процессе юных лыжников-гонщиков на этапе специализированной подготовки для создания основ спортивного мастерства наиболее эффективным оказалось следующее соотношение общефизической, вспомогательной и специальной физической подготовки : для спортсменов 14-15 лет - 45/40/15%, для 15-16 лет - 35/45/20%. Как показали результаты исследований для повышения аэробной работоспособности и улучшения функциональной подготовленности юных лыжников в исследуемой возрастной группе 15-16 лет рекомендуется увеличить долю нагрузок, которые выполняются в II зоне интенсивности до 38-42 %, для развития скоростно-силовых качеств рекомендуется выполнять нагрузка в ІV - V до 17-23 % (р<0,05).
Aim of work : to conduct research of training process of skiers - racing drivers on the stage of the specialized preparation. Material and methods. In research 36 sportsmen took participation by age 14-16, with experience to occupy ski races from 5, qualification of sportsmen of ІІІ – II digit. The next methods of research are in-process used: analysis and generalization of scientifically-methodical literature, questioning, pedagogical supervision, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Results. As a result of the conducted researches of facilities and methods it is discovered on the stage of the specialized preparation, that the fixed assets of speed-power preparation are jumping exercises, playing exercises with the use of jumps, exercise on trainers, power exercises with the use of 10-15% from own weight, and by the basic methods of training of physical preparation repeated, interval and circular. It is certain that the use of exercises of auxiliary orientation in correlation of 40-45% against 24-27%, stipulates forming of necessary for this age of level development of speed-power indexes, that assists forming of optimal development of force of basic muscular groups that participate in at run on skis (р<0,05). Conclusions. It is set experimental researches, that in the training process of young racing skiers-drivers on the stage of the specialized preparation for creation of bases of sporting trade next correlation of general physical, auxiliary and special physical preparation appeared most effective: for sportsmen 14-15 - 45/40/15%, for 15-16 - 35/45/20%. As results of researches showed for the increase of aerobic capacity and improvement of functional preparedness of young skiers in the investigated age-related group it is 15-16 recommended to increase the stake of loading that is executed in II to the zone of intensity to 38-42 %, for development of speed-power internalss the to execute loading is recommended in ІV - V to 17-23 % (р<0,05).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27989
Appears in Collections:Випуск 1 (121)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotliar_Sidorova_Ovsyannikova.pdf965 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.