DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 69 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27980
Title: Діагностика функціонального стану та фізичної підготовленості дітей зі складними порушеннями розвитку в умовах навчально-реабілітаційного центру
Other Titles: Diagnostics of functional condition and physical preparation of children with complex developmental disorders under conditions of educational and rehabilitation center
Authors: Лещій, Н. П.
Keywords: функціональний стан
фізична підготовленість
навчально-реабілітаційний центр
діти
складні порушення розвитку
фізичне здоров’я
рухова підготовленість
functional state
physical fitness
training and rehabilitation center
children
complex developmental disorders
physical health
motor preparedness
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лещій, Н. П. Діагностика функціонального стану та фізичної підготовленості дітей зі складними порушеннями розвитку в умовах навчально-реабілітаційного центру / Н. П. Лещій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 121-124.
Abstract: Розвиток дітей зі складними порушеннями розвитку багато в чому залежить від соціуму, в якому перебуває та розвивається дитина. Основним фактором розвитку таких дітей є сімейне середовище та навчальне середовище. Діти зі складними порушеннями розвитку – це особлива категорія дітей, що має свої специфічні особливості, врахування яких під час реалізації фізкультурно-оздоровчої роботи дає можливість їм розвиватися у всій цілісності. Фізичний і психологічний стан дитини є нерозривним цілим, і будь-яке фізичне порушення неодмінно викликає зміни психологічного і функціонального стану дитини, що потрібно враховувати під час розроблення фізкультурно-оздоровчих заходів, які також будуть неодмінно позитивно впливати на психологічний стан дитини та її соціальну адаптацію. Система оперативного оцінювання психофізичного розвитку, функціонального стану, фізичної підготовленості і контролю результатів фізкультурно-оздоровчої роботи є невід’ємною частиною планування та оцінювання ефективності розробленого плану корекційно-оздоровчої роботи з дітьми, які мають складні порушення розвитку. Результати проведеного дослідження свідчать про недостатність функціональних можливостей органів дихання та кровообігу, а отже, й про зниження стійкості до розвитку гіпоксичних станів у хлопчиків та дівчаток зі складними порушеннями розвитку. Встановлено, що діти зі складними порушеннями розвитку характеризуються переважно низьким та нижчим за середній рівнем фізичного здоров’я, поганою фізичною працездатністю та незадовільною руховою підготовленістю, що потребують впровадження спеціальних фізкультурно-оздоровчих заходів для відновлення функції зовнішнього дихання, нормалізації кровообігу, поліпшення адаптаційних можливостей дихальної і серцево-судинної системи до фізичних навантажень, підвищення опірності організму.
The article deals with the problem of diagnostics of functional condition and physical preparation of children who have complex developmental disorders. The development of children with complex developmental disorders largely depends on the society where they acquire mental, psychological, intellectual abilities. Key points of the successful development of such children are family and learning environment. Thanks to the support of the rehabilitation center parents receive the necessary experience and become less dependent on the specialists when they make decisions regarding the care of children with complex developmental disabilities. Children with complex developmental disabilities are a special category of children with their own peculiarities, which allow them to develop in the whole integrity during the implementation of physical culture and health work. The physical and psychological state of the child is an inseparable whole and any physical disturbance necessarily causes changes in the psychological and functional condition of the child, which must be taken into account during developing physical education and health measures. The system of operative assessment of psychophysical development, functional state, physical fitness and control of results of physical culture and health work is an integral part of planning and evaluation of the effectiveness of the developed plan of correctional and recreational work with children with complex developmental disorders. The results of the study show a lack of functional capabilities of the respiratory and circulatory system, reduction of hypoxic conditions in boys and girls with complex developmental disorders. It has been established that children with complex developmental disorders are characterized by low and lower than average level of physical health, poor physical capacity and poor motor preparation, which require the introduction of special physical fitness and recreational measures.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27980
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leshchii.pdf614.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.