DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 69 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27977
Title: Основи професійної підготовки майбутніх учителів інформатики в закладах вищої освіти
Other Titles: Bases of professional preparation for future teachers of informatics in higher education institutions
Authors: Коротун, О. В.
Keywords: підготовка вчителів
професійна підготовка
майбутні вчителі
вчителі інформатики
заклад вищої освіти
професійна підготовка вчителів
майбутні вчителі інформатики
освітній процес
teacher training
vocational training
future teachers
computer science teachers
institution of higher education
professional training of teachers
future teachers of computer science
educational process
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коротун, О. В. Основи професійної підготовки майбутніх учителів інформатики в закладах вищої освіти / О. В. Коротун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 109-112.
Abstract: У роботі висвітлено різноманітні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів інформатики в закладах вищої освіти (далі – ЗВО): методична підготовка, кредитно-модульна система навчання, організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності студентів, індивідуальний та диференційований підходи тощо. Проведене дослідження дозволило сформувати проблеми професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у вітчизняних ЗВО. Однією з таких проблем є підготовка студентів до впровадження та використання сучасного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО). Відповідно до реформи шкільної освіти майбутній учитель інформатики повинен фахово викладати свій предмет. Для цього йому необхідно сформувати таке середовище навчання інформатики, яке враховує навчальні інтереси учнів різних класів, відповідає знанням і вмінням учнів різної вікової категорії використовувати ІТ, дає змогу за потребою учнів поглиблено вивчати предмет. Наступна проблема професійної підготовки майбутніх учителів інформатики пов’язана з упровадженням та використанням новітніх форм організації освітнього процесу у ЗЗСО, чого й вимагає українське суспільство нині від сучасних учителів. Зараз у школах навчання відбувається за традиційною формою навчання, хоча викладачі у ЗВО застосовують елементи дистанційного та змішаного навчання при викладанні своїх курсів. Ще однією проблемою є підготовка майбутніх учителів інформатики до використання сучасних засобів навчання в освітньому процесі, адже для їх результативного застосування на уроках потрібні знання та кваліфіковані вміння вчителя. Для цього більшість викладачів ЗВО впроваджують у свої курси сучасні засоби навчання на основі хмарних обчислень, щоб студенти отримали досвід їхнього використання в професійній діяльності.
The paper covers various aspects of the training of future teachers of informatics in institutions of higher education (IHO): methodical preparation, credit-modular system of training, organizational and pedagogical conditions for the formation of students’ professional competence, individual and differentiated approaches, etc. The conducted research has allowed forming problems of professional training of future teachers of informatics in domestic IHO. One of these problems is the preparation of students for the introduction and use of a modern educational environment in institutions of general secondary education (IGSE). In accordance with the reform of school education, the future teacher of informatics should professionally present his subject. To do this, he needs to form an environment for teaching computer science that takes into account the educational interests of students of different classes, corresponds to the knowledge and skills of students of different age groups to use IT, allows students to study the subject in depth. The next problem of the professional training of future teachers of informatics is related to the introduction and use of the latest forms of organization of the educational process in IGSE, which Ukrainian society now demands from modern teachers. At present, schools are trained in traditional forms of education, although teachers in IHO apply elements of distance and mixed learning while teaching their courses. Another problem is the training of future teachers of informatics to use modern learning tools in the educational process, because their effective use in the classroom requires the knowledge and skills of the teacher. To do this, most self-employed teachers in their courses introduce modern learning tools based on cloud computing so that students experience their use in professional activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27977
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korotun.pdf543.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.