Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг у науковій літературі та педагогічній практиці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Короткова, Л. І.
dc.date.accessioned 2020-04-06T13:42:46Z
dc.date.available 2020-04-06T13:42:46Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Короткова, Л. І. Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг у науковій літературі та педагогічній практиці / Л. І. Короткова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 105-108. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27976
dc.description.abstract Розкрито сутність та проведено теоретичний аналіз численних педагогічних та науково-методичних джерел зарубіжних й вітчизняних авторів щодо особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. З’ясовано, що процес їхньої підготовки ґрунтується на врахуванні: ідей постіндустріального суспільства; концептуальних положень філософій людиноцентризму, раціогуманізму, теорій морального розвитку, праксеології; освітніх парадигм навчання і виховання (компетентнісна, когнітивно-інформаційна, культурологічна, суб’єктно-діяльнісна, особистісно орієнтована парадигми; ідеї екзистенціальної педагогіки, розвивального, випереджувального навчання, «Я-концепції», неперервної освіти); економічних теорій; теорій кластерного розвитку, соціальних теорій формування потреб; ідей функціоналізму, самоактуалізації; положень сучасної ділової етики, екосистеми підприємництва; закономірностей освітнього процесу та механізмів взаємодії його учасників. У науковій літературі висвітлені питання, що стосуються дослідження вимог сучасного ринку праці до змісту професійного навчання майбутніх фахівців сфери послуг; методологічних та методичних підходів до формування їх професійної компетентності; вдосконалення окремих технологій виробничих процесів, що дозволяють зменшити їх негативний вплив на оточуюче середовище. Практичне обґрунтування теоретичних ідей вирішення проблем професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг знаходить своє висвітлення у дисертаційних дослідженнях, в яких доведено необхідність розроблення комплексу психолого-педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування; створення на загально-дидактичному рівні проєкту модульного навчання із застосуванням комп’ютерних технологій; наголошено на єдності цілей, змісту, форм навчання і виховання, спрямованих на формування конкурентоспроможних робітників, здатних ефективно працювати у сфері послуг в умовах глобальної ринкової економіки. ua
dc.description.abstract The article reveals the essence and conducts a theoretical analysis of numerous pedagogical and scientific-methodical sources of foreign and domestic authors regarding the peculiarities of the professional training of future specialists in the field of services in the conditions of the educational-production cluster. It is shown that the process of their training is based on the following: ideas of the postindustrial society; conceptual positions of philosophies of human-centeredness, rationalism, theories of moral development, praxeology; educational paradigms of education and upbringing (competent, cognitive-informational, cultural, subject-activity, personally oriented paradigms, ideas of existential pedagogy, developmental, advanced education, «I-concepts», continuous education); economic theories; theories of cluster development, social theories of the formation of needs; ideas of functionalism, self-actualization; the provisions of modern business ethics, the ecosystem of entrepreneurship; the patterns of the educational process and the mechanisms of interaction of its participants. The scientific literature covers issues related to: studying the requirements of the modern labor market to the content of vocational training of future specialists in the sphere of services, methodological and methodological approaches to the formation of their professional competence; improvement of certain technologies of production processes, which allow to reduce their negative impact on the environment. The practical substantiation of theoretical ideas for solving the problems of professional training of future specialists in the sphere of services is reflected in the dissertation research. The researchers have proved the necessity of developing a complex of psychological and pedagogical conditions for the formation of professional competence of future specialists in the sphere of service; scientifically proven, created and implemented on the general didactic level a project of modular training with the use of computer technologies; stressed on the unity of goals, content, forms of education and upbringing; aimed at the formation of competitive specialists capable of working effectively in the field of services in a global market economy. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject освітньо-виробничий кластер ua
dc.subject професійна підготовка ua
dc.subject майбутні фахівці сфери послуг ua
dc.subject кластерний підхід ua
dc.subject educational-production cluster ua
dc.subject professional training ua
dc.subject future specialists of the field of services ua
dc.subject cluster approach ua
dc.subject.classification 377: 338. 47: 001 ua
dc.title Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг у науковій літературі та педагогічній практиці ua
dc.title.alternative Professional training of future specialists in the field of services in scientific literature and pedagogical practice ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics