DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 69 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27975
Title: Концептуальні засади моделювання уроку в умовах нової української школи
Other Titles: The conceptual fundamentals of the lesson’s modeling within the new Ukrainian school
Authors: Коваль, Л. В.
Keywords: моделювання уроку
здобувачі початкової освіти
уміння планувати урок
взаємодія учасників освітнього процесу
ресурсне забезпечення
конструювання моделі уроку
рефлексія педагогічного задуму
педагогічне моделювання
lesson’s modeling
primary education’s applicants
interaction of the participants of the educational process
resource supplement
constructing of the lesson’s model
reflection of the pedagogical intention
pedagogical modeling
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коваль, Л. В. Концептуальні засади моделювання уроку в умовах нової української школи / Л. В. Коваль // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 101-104.
Abstract: Моделювання як самостійний вид діяльності забезпечує реалізацію вмінь людини аналізувати, планувати, прогнозувати, конструювати, оскільки засноване на здатності мислення встановлювати аналогії при абстрактному порівнянні різних об’єктів. Педагогічне моделювання репрезентує чіткий зв’язок елементів і формує уявлення про те, як ефективно змінити педагогічну реальність. Застосування педагогічного моделювання уроку під час професійної підготовки майбутніх педагогів дозволяє поєднувати логічне абстрагування з експериментом, уявляти та аналізувати компоненти функціонування освітньої системи у їх взаємозв’язку, а також забезпечує формування нового педагогічного мислення. Моделюючи кожний урок, педагог має враховувати особистісні надбання учнів у вигляді компетенцій. Важливо повною мірою використовувати можливості навчальних технологій, серед яких доцільно впроваджувати такі: співпраці вчителя та учнів; формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів; організації навчальної проєктної діяльності; поетапного засвоєння учнями навчального матеріалу, а також ігрова. Осучаснення уроку в початковій школі відбувається за рахунок моделювання освітнього простору в межах певної організаційної форми (урок, екскурсія, індивідуальне заняття тощо) – соціокультурної навчальної ситуації, під час якої можливий вибір взаємодії з урахуванням варіативності індивідуально-психологічних особливостей молодших школярів. Планування уроку вбачаємо як логічне впорядкування вчителем професійних задумів, визначення цілей, відповідних технологій на кожному з його етапів, очікуваних результатів. Моделювання уроку в сучасній початковій школі в теоретичній площині розглядаємо як інтегроване утворення, що складається з умінь планувати взаємодію всіх учасників освітнього процесу; добирати ресурсне забезпечення, ураховуючи зміст і програмні результати навчання здобувачів початкової освіти; конструювати модель уроку відповідно до мети і його місця в системі занять; аналізувати ефективність реалізації педагогічного задуму.
The modeling as the independent type of the activity provides the realization of personality’s skills to analyze, to plan, to prospect, to construct, because if is based on the ability of thinking to maintain the analogues during the abstract comparison of different objects. The pedagogical modeling represents the firm connection of elements and forms the notion about the way which would be able to change effectively the pedagogical reality. The implementation of the pedagogical modeling of the lesson during the professional training of the future pedagogues allows to combine the logical abstraction with the experiment, to imagine and to analyze the components of the functioning of the educational system within their interconnection and provides of the formation of new pedagogical thinking. While modeling each lesson, the pedagogue must consider the personal achievements of pupils as the competences. It is important to use thoroughly the opportunities of the educational technologies; it is expedient to implement such opportunities as the cooperation of the teacher and pupils, forming of the general educational skills of primary school pupils; organization of the educational project activity; the pupils’ step by step mastering and gaining the educational material; gaming activity. The modernization of the lesson within the primary school takes place due to the modeling of the education environment within certain organizational form (lesson, excursion, individual lesson) – the social-cultural educational situation, within which it is possible the choice of the interaction, considering the variation of the individual-psychological peculiarities of the primary school pupils. The planning of the lesson we consider as the logical structuring and streamlining of the professional intentions by the teacher, determination of the goals which are appropriate for each stage, results. Modeling of the lesson within modern primary school we consider in the theoretical context as the integrated phenomena which consists of the skills to plan the interaction of the participants of the educational process to choose the resource supplement, considering the content and program results of teaching of the students of the primary education; to construct the model of the lesson according to the goal and its place within the system of studies; to analyze the effectiveness of the pedagogical intention.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27975
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koval.pdf534.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.