DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 69 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27973
Title: Компетентнісний підхід щодо формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних Сил України
Other Titles: Competent approach to the formation of professional subjectivity of future officers of the Armed Forces of Ukraine
Authors: Капінус, О. С.
Keywords: компетенція
компетентність
компетентнісний підхід
курсант
суб’єкт
вищий військовий навчальний заклад
майбутній офіцер
військово-професійна діяльність
competence
competence approach
cadet
subject
higher military educational institution
future officer
military-professional activity
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Капінус, О. С. Компетентнісний підхід щодо формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних Сил України / О. С. Капінус // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 92-96.
Abstract: Аналізується актуальна педагогічна проблема формування професійної суб’єктності майбутнього офіцера під час навчання у вищому військовому навчальному закладі з використанням потенціалу компетентнісного підходу до організації освітньо-виховного процесу, так як вимоги до сучасного офіцера, обумовлені досвідом виконання Збройними Силами України службово-бойових завдань в Операції Об’єднаних сил (Антитерористичній операції), визначають потребу щодо формування особистості курсанта – майбутнього офіцера як суб’єкта військово-професійної діяльності. Метою запровадження та використання компетентнісного підходу в професійній освіті та в підготовці майбутніх офіцерів зокрема є вдосконалення підготовки всебічно розвинених фахівців зі сформованою стійкою потребою до саморозвитку та самовдосконалення, пошуку нетипових та нешаблонних шляхів вирішення професійних проблем, а компетентність є засобом досягнення їхньої професійної суб’єктності. Крім того, використання компетентнісного підходу створює дієві передумови вирішення проблеми пошуку оптимального співвідношення між потребою передачі знань викладачем, формуванням професійних умінь та розкриттям особистого потенціалу курсанта в ухваленні нешаблонного, нетипового варіанту вирішення проблемної ситуації, сприяє розвитку самостійності, відповідальності та варіативності у вирішенні особистісних і професійних завдань. Організація освітньо-виховного процесу у вищому військовому навчальному закладі на основі компетентнісного підходу змінює вектор спрямованості з передачі готового знання від викладача до курсанта та, як результат, формування його навичок, у створення умов у ВВНЗ для оволодіння майбутніми офіцерами чітко окресленими у відповідності до актуальних потреб професійної діяльності професійними компетентностями як основи формування їхньої професійної суб’єктності.
The article analyzes the actual pedagogical problem of formation of the professional subjectivity of the future officer while studying at a higher military educational institution using the potential of a competent approach to the organization of the educational process, as well as requirements for a modern officer due to the experience of performing the military and combat tasks by the Armed Forces of Ukraine in Operation Combined Forces (Antiterrorist Operation), determine the need for the formation of the personality of a cadet – the future officer as the subject of the army professional activity. The aim of introducing and using a coфmpetent approach in vocational education and training of future officers is, in particular, the improvement of the training of well-developed specialists with the established need for self-development and self-improvement, the search of non-typical and non-skilled ways of solving professional problems, and competence is a means of achieving their professional subjectivity. In addition, the use of a competent approach creates effective conditions for solving the problem of finding the optimal relationship between the need for transfer of knowledge by the teacher, the formation of professional skills and the disclosure of the personal potential of the cadet in adopting a non-template, non-typical solution to the problem situation, contributes to the development of autonomy, responsibility and variability in solving personal and professional tasks Organization of the educational process in a higher military educational institution on the basis of a competent approach changes the direction of the direction of transfer of the finished knowledge from teacher to cadet and, as a result, the formation of his skills, the creation of conditions in the Secondary Education Center for the mastery of future officers clearly defined in accordance with actual needs professional activity by professional competencies as the basis for the formation of their professional subjectivity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27973
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapinus.pdf578.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.