DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27725
Title: Формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії в процесі фахової підготовки
Authors: Лі, Ян
Keywords: музично-сценічні уміння
майбутні вчителі музики та хореографії
фахова підготовка
компонентна структура
методична модель
музыкально-сценические умения
будущие учителя музыки и хореографии
профессиональная подготовка
компонентная структура
методическая модель
musical and stage skills
future teachers of music and choreography
vocational training
component structure
methodical model
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Citation: Лі Ян Формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання / Лі Ян ; [наук. керівник Зайцева Алла Віталіївна] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2019. - 21 с.
Abstract: У дисертації досліджено проблему формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії в процесі фахової підготовки. Проаналізовано значення формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії в процесі фахового навчання. Основними підходами до формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії нами окреслено: системний, герменевтичний, особистісно-орієнтований, ціннісний, поліхудожній, акмеологічний, творчовиконавський. Структура формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії охоплює чотири блоки компонентів: мотиваційно-пізнавальний, когнітивно-орієнтаційний, емоційно-корекційний, комунікативно-артистичний, кожен з яких характеризується певним змістом і виконує конкретні функції. Розроблено та впроваджено в експериментальну роботу педагогічні умови формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики та хореографії, а саме: активізація навчальної діяльності студентів за рахунок широкого використання інтерактивних технологій; створення ситуацій опосередкованого керівництва творчо-інтерпретаційною діяльністю учнів; актуалізація використання активно-дієвих методів фахового навчання студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Впровадження експериментальної методики формування музичносценічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії у процес фахового навчання здійснювалось у відповідності до визначених етапів: спонукальноцільового, змістовно-оцінювального, сугестивно-регулювального, творчомоделюючого. Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження дозволив виявити позитивну динаміку формування музичносценічних умінь студентів експериментальної групи, що свідчить про ефективність експериментальної методики й доцільність її впровадження у процес фахового навчання майбутніх учителів музики і хореографії.
В диссертации исследована проблема формирования музыкальносценических умений будущих учителей музыки и хореографии в процессе профессиональной подготовки. Проанализировано значение формирования музыкально-сценических умений будущих учителей музыки и хореографии в процессе профессионального обучения. Основными подходами к формированию музыкально-сценических умений будущих учителей музыкального искусства и хореографии обозначены: системный, герменевтический, личностно-ориентированный, ценностный, полихудожественного, акмеологический, творчески-исполнительский. Структура формирования музыкально-сценических умений будущих учителей музыкального искусства и хореографии охватывает четыре блока компонентов: мотивационно-познавательный, когнитивно-ориентационный, эмоционально-коррекционный, коммуникативно-артистический, каждый из которых характеризуется определенным содержанием и выполняет конкретные функции. Разработаны и внедрены в экспериментальную работу педагогические условия формирования музыкально-сценических умений будущих учителей музыки и хореографии, а именно: активизация учебной деятельности студентов за счет широкого использования интерактивных технологий; создание ситуаций опосредованного руководства творческоинтерпретационной деятельностью учащихся; актуализация использования активно-действенных методов профессионального обучения студентов факультетов искусств педагогических университетов. Внедрение экспериментальной методики формирования музыкальносценических умений будущих учителей музыки и хореографии в процесс профессионального обучения осуществлялось в соответствии с определенными этапами: побудительно-целевого, содержательно-оценочного, суггестивнорегулировочного, творчески моделирующего. Сравнительный анализ результатов экспериментального исследования позволили выявить положительную динамику формирования музыкально-сценических умений студентов экспериментальной группы, что свидетельствует об эффективности экспериментальной методики и целесообразности ее внедрения в процесс профессионального обучения будущих учителей музыки и хореографии.
In the thesis the problem of the formation of musical and stage skills of future teachers of music and choreography in the process of professional training is investigated. The importance of the formation of musical and stage skills of future teachers of music and choreography in the process of vocational training is analyzed. The main approaches to the formation of musical and stage skills of future teachers of musical art and choreography are: systemic, hermeneutical, personality-oriented, valuable, polyartic, acmeological, creative and performing. The structure of the formation of musical stage skills of future teachers of musical art and choreography covers four blocks of components: motivationalcognitive, cognitive-orientational, emotional-corrective, communicative-artistic, each of which is characterized by a specific content and performs specific functions. The pedagogical conditions for the formation of musical and stage skills of future music and choreography teachers were developed and introduced into experimental work, namely: the activation of students' learning activities through the extensive use of interactive technologies; the creation of situations of indirect guidance of the creative and interpretive activities of students; actualization of the use of active-effective methods of vocational training of students of the faculties of arts at pedagogical universities. The introduction of an experimental methodology for the formation of musical and stage skills of future music teachers and choreography in the process of vocational training was carried out in accordance with certain stages: incentivetargeted, substantive-evaluative, suggestive-adjusting, creatively modeling. A comparative analysis of the results of an experimental study revealed the positive In the thesis the problem of the formation of musical and stage skills of future teachers of music and choreography in the process of professional training is investigated. The importance of the formation of musical and stage skills of future teachers of music and choreography in the process of vocational training is analyzed. The main approaches to the formation of musical and stage skills of future teachers of musical art and choreography are: systemic, hermeneutical, personality-oriented, valuable, polyartic, acmeological, creative and performing. The structure of the formation of musical stage skills of future teachers of musical art and choreography covers four blocks of components: motivationalcognitive, cognitive-orientational, emotional-corrective, communicative-artistic, each of which is characterized by a specific content and performs specific functions. The pedagogical conditions for the formation of musical and stage skills of future music and choreography teachers were developed and introduced into experimental work, namely: the activation of students' learning activities through the extensive use of interactive technologies; the creation of situations of indirect guidance of the creative and interpretive activities of students; actualization of the use of active-effective methods of vocational training of students of the faculties of arts at pedagogical universities. The introduction of an experimental methodology for the formation of musical and stage skills of future music teachers and choreography in the process of vocational training was carried out in accordance with certain stages: incentivetargeted, substantive-evaluative, suggestive-adjusting, creatively modeling. A comparative analysis of the results of an experimental study revealed the positive In the thesis the problem of the formation of musical and stage skills of future teachers of music and choreography in the process of professional training is investigated. The importance of the formation of musical and stage skills of future teachers of music and choreography in the process of vocational training is analyzed. The main approaches to the formation of musical and stage skills of future teachers of musical art and choreography are: systemic, hermeneutical, personality-oriented, valuable, polyartic, acmeological, creative and performing. The structure of the formation of musical stage skills of future teachers of musical art and choreography covers four blocks of components: motivationalcognitive, cognitive-orientational, emotional-corrective, communicative-artistic, each of which is characterized by a specific content and performs specific functions. The pedagogical conditions for the formation of musical and stage skills of future music and choreography teachers were developed and introduced into experimental work, namely: the activation of students' learning activities through the extensive use of interactive technologies; the creation of situations of indirect guidance of the creative and interpretive activities of students; actualization of the use of active-effective methods of vocational training of students of the faculties of arts at pedagogical universities. The introduction of an experimental methodology for the formation of musical and stage skills of future music teachers and choreography in the process of vocational training was carried out in accordance with certain stages: incentivetargeted, substantive-evaluative, suggestive-adjusting, creatively modeling. A comparative analysis of the results of an experimental study revealed the positive dynamics of the formation of musical-stage skills of the students of the experimental group, which indicates the effectiveness of the experimental methodology and the feasibility of its introduction into the process of professional training of future music and choreography teachers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27725
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355265.pdf313.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.