DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27665
Title: Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти
Authors: Толочко, Світлана Вікторівна
Keywords: формування науково-методичної компетентності
викладачі
післядипломна педагогічна освіта
синергетика
професіограми
заклади вищої освіти
scientific and methodological competence
teachers of higher education institutions
postgraduate pedagogical education
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Толочко, Світлана Вікторівна. Теоретичні й методичні засади формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Толочко Світлана Вікторівна ; [наук. консультант Рідей Наталія Михайлівна] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2019. - 42 с.
Abstract: Уперше науково обґрунтовано теоретичні й методичні засади формування науково- методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. Розроблено та експериментально перевірено систему формування науково-методичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті, що увібрала концепцію, організаційно-цільову, поетапно-організаційно-формувальну, методично- організаційну, науково-пізнавальну розвивальну, результативну підсистеми та експертного оцінювання релевантності системи, які репрезентовані у вигляді моделі, навчально-методичне забезпечення та педагогічні умови, структуру, критерії, показники за параметрами та рівні сформованості науково-методичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті. Представлено авторське трактування понять «формування науково-методичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті» та «синергетика науково-методичної компетентності викладачів». Визначено структуру науково-методичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті, що містить когнітивний (фундаментально- філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий, методологічно-науково- пізнавальний творчий, системно-управлінський, оцінно-експертний рівні) і технологічно-операційний компоненти й утворюється системою функціонально- філософської, загальнонаукової, конкретно-наукової, пізнавально-креативної футуристичної, науково-технічної, проектно-конструкторської, прогностично- моделюючої, моніторингово-аудиторської, системно-управлінської, експертно-оцінної колективної та індивідуальної науково-методичної компетентності. Установлено системоутворюючу роль наукових шкіл у створенні й реалізації освітніх і дослідницьких програм підготовки, професійного розвитку та формування науково-методичної компетентності викладачів. Досліджено особливості та вдосконалено зміст, форми і методи формування науково-методичної компетентності за класифікаційними ознаками професіограм викладачів у післядипломній педагогічній освіті. Розроблено діагностичний інструментарій для оцінювання рівнів сформованості науково-методичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті. Доведено ефективність системи формування науково-методичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті.
Due to modernization of educational and scientific systems at the global, regional and national levels to provide professional training of highly professional staff in higher educational establishments, priority is given to professionally competent teachers, researchers, innovators, capable of implementing modern methodological approaches to scientific knowledge and student-centered education throughout life with prolonged employment. The purpose of the research is to develop and experimentally test the system of postgraduate pedagogical education in the process of training future teachers with scientific and methodological competence to provide synchronous modernization of educational and scientific space on the fundamental- philosophical, special-scientific, theoretical and methodological and practical-organizational concepts. In the dissertation it is for the first time developed, theoretically substantiated and experimentally tested structural-logical model of the system of formation of future teachers’ synergetic scientific and methodological competence in the system of postgraduate pedagogical education, implemented in organizational-purposeful, scientific and educational evolutive, resultant subsystems with the use of propaedeutic, elective, ergonomic criteria on pre- intermediate, intermediate and advance levels and its verification with experts’ evaluation have been made. A model of the system of postgraduate training of ZVO teachers with synergetic scientific and methodological competence of providing their professional development in the field of pedagogical education for the fulfillment of the social demand for formation, teachers’ professional development and experts’ evaluation of its relevance is developed. Conceptual and categorical apparatus of the basic concepts of the research is defined and characterized, author's interpretation of the concepts «postgraduate pedagogical education», «teachers’ professional development», «teachers’ professional pedagogical competence», «integral competence of pedagogical and academic staff for the system of postgraduate pedagogical education», «synergistic scientific and methodological teachers’ competence» is presented. Structural and logical analysis of normative legal and technical regulation of postgraduate pedagogical education in Ukraine and the world, comparative theoretical and methodological analysis of world and domestic experience of development and improvement of teachers’ professional competence in the system of postgraduate education was made. Modern models of professiograms of teachers, academic staff (tutors, coaches, facilitators, advisers, trainers, mentors) were researched with the help of structural and logical analyses and systematization to characterize peculiarities of teachers’ of new formation professional training, professional competencies, peculiarities, functions, principles and technologies of their training with scientific and methodological competences of synergy of formation and development were conceptualized. Systematically important role of scientific schools of formation of educational and research programs of teachers’ training and professional development, their professionalism in the conditions of transformation of the system of postgraduate pedagogical education in Ukraine to provide sustainable development of the state and society is specified. The structure (general philosophical, general scientific, specifically scientific components), criteria (axiological, cognitive-reflexive, creative- connective), indicators (abilities, capacities, knowledge, skills, competences) were defined and level (pre-intermediate, intermediate, creative) of scientific and methodological competence of teachers in the system of postgraduate pedagogical education were characterized. Scientific and methodological competence as a unity of its components: methodological and scientific- research is detailed. An analysis of the methodological component of scientific and methodological competence in the context of components: cognitive, personal-reflexive, activity oriented, information-technological, self-educational; scientific research component through motivational-axiological, cognitive-theoretical, system-procedural-functional, information-metric, personalized-communicative, personality-creative, synergetic-acmeological components are analyzed. Methodological frameworks are proved and the concept of formation of teachers’ synergetic scientific and methodological competence in the system of postgraduate pedagogical education is developed, its main tasks are defined. With the help of differential methods of realization of the concept depending on the specificity of the types of education, it is established that: in formal education postgraduate education and job training, in non-formal – short-term educational, scientific and job training programs, in informal – self-organized and personalized gaining the competencies in course and interdisciplinary training from informal providers of education within formation of social culture, knowledge and creating and providing conditions for continuous education throughout life. The scientific guidelines on architectonics of educational and scientific activity of a higher educational institution for specialists and professionals (masters, postgraduate students, PhD students) regarding formation of synergetic scientific and methodological competence were further developed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27665
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355272.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.