DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27663
Title: Місіональна теологія Леслі Ньюбігіна
Authors: Русин, Іван Іванович
Keywords: Ньюбігін
місіологія
місія
тринітарне богослов’я
діалог
Ньюбигин
миссиология
миссия
тринитарное богословия
диалог
Newbigin
missionary
mission
Trinity theology
dialogue
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Русин, Іван Іванович. Місіональна теологія Леслі Ньюбігіна : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 - богослов'я / Русин Іван Іванович ; [наук. керівник Шкіль Світлана Олександрівна] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2019. - 22 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні вперше доводиться тринітарність і діалогічність місійної парадигми Леслі Ньюбігіна. Відомо, що Ньюбігін відіграв важливу роль у формуванні тринітарної парадигми місії. За Ньюбігіним, саме Трійця є джерелом і суб’єктом місії. Церква є інструментом Божої місії у світі. Цей аспект тринітарної місіології Леслі Ньюбігіна досліджувався західними науковцями. Наше дисертаційне дослідження вперше доводить важливий аспект тринітарного богослов’я Ньюбігіна, а саме діалогічність. Догмат Трійці у Ньюбігіна формує тринітарне і діалогічне розуміння місії. Ньюбігін осмислює Трійцю в діалогічних і реляційних категоріях. Трійця є вічним діалогом і відносинами любові Отця, Сина і Духа. Саме у цих діалогічних відносинах і починається місія і саме через діалогічність вона звершується. Таким чином, місія не просто починається Богом, а місії починається в Богові – у вічному діалозі і досконалих відносинах любові Отця, Сина і Святого Духа. Місія Божа починається у внутрішній діалогічній природі Трійці. Також було вперше доведено, що тринітарне і діалогічне розуміння Божої місії у Ньюбігіна фундаментально впливає на розуміння Церкви та її місії. Церква є результатом, символом й інструментом Божої місії у світі. Тому місія є не функцією, а сутністю Церкви. Церква є місіональною спільнотою Божої місії у світі. Таким чином, місія Церкви у світі є тринітарна і діалогічна. Доведено що тринітарна і діалогічна парадигма місії докорінно змінює розуміння ролі Церкви у світі. Церва має потребу у світі, оскільки тільки у світі вона може звершувати свою місію. Так само як в особі Сина і Духа, Отець є Отцем, так само як у особі Отця і Духа Син є Сином, так само як у особі Отця і Сина Дух є Духом, Церква у присутності світу є Церквою. Тому автентична місія Церкви у світі є діалогічної місією. В обличчі світу бачить себе і Бога, якому належить світ. Перебуваючи у діалозі з світом Церква являє світу не себе, а Царство Боже і показує не на себе, а на Трійцю. Місія Церкви у світі, таким чином, є тринітарною і діалогічною. ЇЇ діалогічна місія ґрунтується на діалогічній природі Трійці. Розкрито, що тринітарна діалогічна місія Церкви розкриває можливості для цілісної і публічної її місії у постмодерністичному, поліконфесіональному та полірелігійному контексті. Діалогічне і реляційне розуміння Трійці, діалогічне розуміння природи Церкви та її місії вказують на ключову роль спільноти Євангелія. Місія у зазначених контекстах звершується через Церкву як втілену герменевтику Євангелія. Вона в першу чергу полягає не у технології чи апологетиці, а в автентичному свідоцтві і солідарній присутності Церкви посеред світу Також було виявлено, що сучасна українська євангельська місіологія динамічно розвивається, переходячи від церквоцентричної до тринітарної, від проповідницької до цілісної концепції місії. Встановлено, що тринітарна діалогічна концепція місії Ньюбігіна є актуальною для подальшого розвитку української євангельської місіології. Особливо це стосується тринітарного розуміння місії, місійної еклезіології, діалогічності місії в сучасному постмодерністичному, поліконфесійному та полірелігійному контексті.
В диссертационном исследовании впервые доказывается тринитарность и диалогичность миссионерской парадигмы Лесли Ньюбигина. Известно, что Ньюбигин сыграл важную роль в формировании тринитарной парадигмы миссии. Согласно Ньюбигину, именно Троица является источником и субъектом миссии. Церковь является инструментом Божьей миссии в мире. Этот аспект тринитарной миссиологии Лесли Ньюбигина исследовался западными учеными. Наше диссертационное исследование впервые доказывает важный аспект тринитарного богословия Ньюбигина, а именно диалогичность миссии. Догмат Троицы у Ньюбигина формирует тринитарное и диалогическое понимание миссии. Ньюбигин осмысливает Троицу в диалогических и реляционных категориях. Троица есть вечный диалог и отношения любви Отца, Сына и Святого Духа. Именно в этих диалогических отношениях и начинается миссия, и именно благодаря диалогичности она осуществляется. Таким образом, миссия не просто начинается Богом, а миссии начинается в Боге – в вечном диалоге и совершенных отношениях любви Отца, Сына и Святого Духа. Миссия Божья начинается во внутренней диалогической природе Троицы. Также впервые доказано, что тринитарное и диалогическое понимание Божьей миссии Ньюбигина фундаментально влияет на понимание Церкви и ее миссии. Церковь является результатом, символом и инструментом Божьей миссии в мире. Поэтому миссия является не функцией, а сущностью Церкви. Церковь является миссиональной общиной Божьей миссии в мире. Таким образом, миссия Церкви в мире тринитарная и диалогическая. Ее диалогичная миссия обосновывается диалогической природой Троицы. Раскрыто, что тринитарная диалогическая миссия Церкви раскрывает возможности для целостной и публичной миссии Церкви в постмодернистском, поликонфессиональном и полирелигиозном контекстах. Диалогическое и реляционное понимание Троицы, диалогическое понимание природы Церкви и ее миссии указывают на ключевую роль общины Евангелия. Миссия в указанных контекстах совершается через Церковь как воплощенную герменевтику Евангелия. Она в первую очередь заключается не в технологии или апологетике, а в аутентичном свидетельстве и солидарном присутствии Церкви посреди мира. Также было раскрыто, что современная украинская евангельская миссиология динамично развивается, переходя от церквоцентричной к тринитарной, от проповеднической к целостной концепции миссии. Установлено, что тринитарная диалогическая концепция миссии Ньюбигина актуальна для дальнейшего развития украинской евангельской миссиологии. Особенно это касается тринитарного понимания миссии, миссионерской экклесиологии, диалогичности миссии в современном постмодернистическом, поликонфессиональном и полирелигиозном контексте.
The study examines the trinitarian and dialogical paradigm of mission as exhibited in the writing of Lesslie Newbigin. Newbigin played an important role in the formation of the trinitarian paradigm of the mission. According to Newbigin, the Trinity is the source and primary agent of the mission. The church is always the first fruit and instrument of God’s mission in the world. This aspect of the trinitarian missiology of Lesslie Newbigin was studied the researches. This study argues that the Newbigin`s trinitarian paradigm of mission is dialogical. The doctrine of Trinity forms the trinitarian and dialogical understanding of mission in the Newbigin`s theology of mission. He understands Trinity in dialogical and relational categories. Trinity is an eternal dialog and relations of love between Father, Son and the Holy Spirit. The mission starts in these dialogical relationships and in dialogism it is completed. So, the mission is not just started by God – it is started in God, in the eternal dialog and perfect relationships of love between the Father, the Son and the Holy Spirit. God’s mission is started in the internal dialogical nature of the Trinity. This study also argues that the trinitarian and dialogical understanding of God’s mission according to Newbigin has a fundamental influence on the understanding of the church and its mission. Church is the fruit, symbol and instrument of God’s mission in the world. Thus, mission is not just the function, but the essence of the church. The church is a missional community of the God’s mission to the world. Church participates in God`s mission following Jesus`s model in the power of Holy Spirit. It`s mission in the world is also trinitarian and dialogical. According to this research the trinitarian and dialogical paradigm of mission completely reshape an understanding of the role of the church in the world. The church needs the world. The church can be a missional community only in the world. In the Trinity the Father is the Father only through of the Son and the Holy Spirit, the Son is the Son only through the Father and the Holy Spirit, and the Holly Spirit is the Holly Spirit through the Father and the Son. In the same way the church is the church in the world. Thus, the authentic mission of the church is a dialogical mission. Only in the face of the world the church can see its own face and the face of God, to Whom the world belongs. Through dialogical mission in the world the church presents the Kingdom of God, but not herself and points beyond herself to the Trinity. The mission of the church in the world is trinitarian and dialogical. The dialogical nature of the church`s mission is grounded in the dialogical nature of the Trinity. This study explores the potential of trinitarian and dialogical mission for the integral and public mission of the church in the post-modern, multi-denominational and multi-religious contexts. Dialogical and relational understanding of the Trinity, dialogical understanding of the church and its mission reviles the key role of the community of faith. In these contexts, mission is done through the church as embodied hermeneutics of the Gospel. This mission is not the preaching technics or apologetics, but rather an authentic testimony and solidary presence of the church in the world. The Newbigin`s trinitarian and dialogical paradigm of mission has a potential to contribute to the further of the Ukrainian Evangelical Missiology. This study demonstrated that the Ukrainian Evangelical Missiology is developing and shifting from the church-centric to trinitarian and from preaching-only to holistic concept. The Newbigin`s trinitarian and dialogical is relevant for further development of trinitarian paradigm of the mission, missional ecclesiology, dialogical mission of the church in the post-modern, multi-confessional and multi- religious context.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27663
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355259.pdf361.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.