DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27604
Title: Фундаменталістський поворот у сучасному російському православ'ї
Authors: Фоменко, Антон Валерійович
Keywords: православний фундаменталізм
православна російська традиція
фундаменталістська ідеологія
російський націоналізм
релігійна ідентичність
православный фундаментализм
православная русская традиция
фундаменталистская идеология
русский национализм
религиозная идентичность
Orthodox fundamentalism
Orthodox Russian tradition
fundamentalist ideology
Russian nationalism
religious identity
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Фоменко, Антон Валерійович. Фундаменталістський поворот у сучасному російському православ'ї : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 – релігієзнавство / Фоменко Антон Валерійович ; [наук. керівник Шкіль Світлана Олександрівна] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2019. - 19 с.
Abstract: У дисертації вперше у вітчизняному релігієзнавстві здійснено цілісний аналіз внутрішніх трансформацій російської православної традиції, внаслідок яких у ній відбулися актуалізація та поширення ідеології релігійного фундаменталізму. Досліджено процес формування фундаменталістської ідеології в дискурсі сучасного російського православ’я. Виявлено зв’язок зазначеного релігійного світогляду з історичним корінням російської релігійної традиції. Описано процес трансформації внутрішнього дискурсу Російської православної церкви від консерватизму радянської доби до домінування фундаменталізму, яке має місце в поточний історичний період. Проаналізовано особливості центральної для сучасного православного фундаменталізму ідеологічної концепції «Російського світу» в світлі постколоніальної теорії. Проаналізоване автентичне явище сучасного російського релігійного ландшафту – феномен православного активізму. Виявлена специфіка діяльності православних активістів, охарактеризовані їхні ідеологічні переконання, досліджений зв'язок діяльності православних активістів з естетикою культури постмодерну. Виявлено принцип формування ідеології православного російського фундаменталізму, яка набуває рис антикризової програми релігійного руху, який, у свою чергу, актуалізується в межах релігійної традиції та формує власну ідентичність внаслідок необхідності адаптації магістрального віровчення традиції до контекстуальних умов сучасності. Визначено характерні особливості фундаменталістського світогляду, їхній зв’язок із культурою модерну та постмодерну і механізм їхньої актуалізації в межах релігійних традицій. Виявлено характер ідеологічної специфіки окремих внутрішніх течій всередині російського православ’я. Виявлені принципи дефініції між системними та позасистемними рухами в зазначеній традиції, роль їхньої ідеології та міфології в загальному ландшафті фундаменталістських рухів. Уточнено особистий внесок патріарха Кирила (Гундяєва) в процес формування світоглядної програми православного фундаменталізму та центральної ідеологічної концепції зазначеної програми – доктрини «Російського світу». Визначено становище доктрини «Російського світу» в загальному ландшафті російського православного фундаменталізму, зв’язок вказаної доктрини із напрацюваннями радянських філософів, представників сучасного неоєвроазійства та філософією постмодерну. Проаналізовано розуміння концепції «Російського світу» як специфічного «центру тяжіння» в ідеології фундаменталістських течій, як в російському православ’ї, так і поза його межами. Роль зазначеної доктрини як інструмента консолідації «закритого» православ’я московської традиції в його конфронтації із «відкритим» грецьким православ’ям.
В диссертации впервые в отечественном религиоведении осуществлен целостный анализ внутренних трансформаций русской православной традиции, в результате которых в ней произошли актуализация и распространение идеологии религиозного фундаментализма. Исследован процесс формирования фундаменталистской идеологии в дискурсе современного русского православия. Выявлена связь указанного религиозного мировоззрения с историческими корнями русской религиозной традиции. Описан процесс трансформации внутреннего дискурса Русской Православной Церкви от консерватизма советской эпохи к доминированию фундаментализма, имеющему место в настоящее исторический период. Проанализированы особенности центральной для современного православного фундаментализма идеологической концепции «Русского мира» в свете постколониальной теории. Проанализировано аутентичное явление современного российского религиозного ландшафта – феномен православного активизма. Выявлена специфика деятельности православных активистов, охарактеризованы их идеологические убеждения, показана связь деятельности православных активистов с эстетикой культуры постмодерна. Определены характерные особенности фундаменталистского мировоззрения, их связь с культурой модерна и постмодерна и механизм их актуализации в рамках религиозных традиций. Определено положение доктрины «Русского мира» в общем ландшафте русского православного фундаментализма, связь указанной доктрины с наработками советских философов, представителей современного неоевроазийства и философией постмодерна.
In the dissertation for the first time in the national religious studies a holistic analysis of internal transformations of the Russian Orthodox tradition was carried out, as a result of which the actualization and dissemination of the ideology of religious fundamentalism took place. The process of formation of fundamentalist ideology in the discourse of contemporary Russian Orthodoxy is investigated. The connection of the mentioned religious outlook with the historical roots of the Russian religious tradition was revealed. The process of transformation of the internal discourse of the Russian Orthodox Church from the conservatism of the Soviet era to the domination of fundamentalism, which takes place in the current historical period, is described. The peculiarities of the ideological conception of the " Russian world" centralized for the modern Orthodox fundamentalism in the light of postcolonial theory are analyzed. The analyzed authentic phenomenon of the modern Russian religious landscape is a phenomenon of Orthodox activism. The specificity of the activity of Orthodox activists is revealed, their ideological beliefs are characterized, the association of the activity of Orthodox activists with the aesthetics of the postmodern culture is explored. The principle of formation of the ideology of Orthodox Russian fundamentalism, which acquires the features of the anti-crisis program of the religious movement, which, in turn, is actualized in the slums of religious tradition and forms its own identity as a result of the necessity of adapting the trilogy of tradition to the contextual conditions of the present, is revealed. The characteristic features of the fundamentalist worldview, their connection with the culture of modern and postmodern and the mechanism of their actualization in the wilds of religious traditions are determined. The character of the ideological specificity of individual internal movements within the Russian Orthodoxy is revealed. The principles of defining the systemic and outsystematic movements in this tradition, the role of their ideology and mythology in the general landscape of fundamentalist movements are revealed. The personal contribution of Patriarch Kirill (Gundyayev) to the process of forming the ideological program of Orthodox fundamentalism and the central ideological concept of the program - the doctrine of the " Russian world" has been clarified. The position of the doctrine of the "Russian world" in the general landscape of Russian Orthodox fundamentalism, the connection of this doctrine with the achievements of Soviet philosophers, representatives of modern neo-euras and the philosophy of postmodernism are determined. An understanding of the concept of the "n world" as a specific "center of gravity" in the ideology of fundamentalist currents, both in Russian Orthodoxy and beyond, is analyzed. The role of this doctrine as an instrument of consolidation of the "closed" Orthodoxy of the Moscow tradition in its confrontation with the "open" Greek Orthodoxy.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27604
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355270.pdf271.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.