DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 66 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27083
Title: Дефінітивний аналіз і сутність соціальної компетентності
Authors: Шаров, С. В.
Keywords: особистість
ключові компетентності
соціальна компетентність
учитель української мови і літератури
вища освіта
личность
ключевые компетентности
социальная компетентность
учитель украинского языка и литературы
высшее образование
personality
key competences
social competence
teacher of Ukrainian language and literature
higher education
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шаров, С. В. Дефінітивний аналіз і сутність соціальної компетентності / С. В. Шаров // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 66. – С. 200-203.
Abstract: У статті розглядаються підходи до визначення поняття “соціальна компетентність”, аналізується значення соціальної компетентності та її структура. Зазначається, що соціальна компетентність є необхідним, ключовим компонентом підготовки сучасного фахівця, який повинен бути здатний до конструктивної взаємодії із соціумом і суспільством. До спільних ознак поняття “соціальна компетентність” варто зарахувати наявність певного масиву знань, умінь, здібностей, способів діяльності й форм поведінки, що дають змогу людині комфортно відчувати себе в суспільному повсякденні, на роботі, вдома. Подається авторське визначення поняття “соціальна компетентність майбутнього вчителя української мови і літератури”, аналізуються здатності й уміння, що входять до її складу. Важливими компонентами соціальної компетентності є толерантне ставлення до співрозмовників, здатність до прогнозування проблемних ситуацій і вміння їх уникати, здатність приймати правильні рішення та нести за них відповідальність.
В статье рассматриваются подходы к определению понятия “социальная компетентность”, анализируется значение социальной компетентности и ее структура. Отмечается, что социальная компетентность является необходимым, ключевым компонентом подготовки современного специалиста, который должен быть способен к конструктивному взаимодействию с социумом и обществом. К общим признакам понятия “социальная компетентность” следует отнести наличие определенного массива знаний, умений, способностей, способов деятельности и форм поведения, которые позволяют человеку комфортно чувствовать себя в общественной жизни, на работе, дома. Подается авторское определение понятия “социальная компетентность будущего учителя украинского языка и литературы”, анализируются способности и умения, входящие в ее состав. Важными компонентами социальной компетентности является толерантное отношение к собеседникам, способность к прогнозированию проблемных ситуаций и умение их избегать, способность принимать верные решения и нести за них ответственность.
The article discusses approaches to the definition of the concept of “social competence”, analyzes the significance of social competence and its structure. It is noted that social competence is a necessary key component of the preparation of a modern specialist, who should be capable of constructive interaction with socium and society. The common features of the concept of “social competence” include the presence of a certain array of knowledge, skills, abilities, ways of working and behaviors that allow a person to feel comfortable in the daily life, at work, at home. Filed the author's definition of “social competence of the future teacher of the ukrainian language and literature”, the abilities and skills of its members are analyzed. Important components of social competence are tolerant attitude towards interlocutors, the ability to predict problem situations and the ability to avoid them, the ability to make right decisions and take responsibility for them.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27083
Appears in Collections:Випуск 66

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharov.pdf268.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.