DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К(113) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26768
Title: Kultura ryzyka w sporcie wyczynowym
Other Titles: «Культура ризикування» у спорті вищих досягнень
Risk culture in competitive sport
Authors: Подольський, А. С.
Лук’янченко, М. І.
Герасименко, С. Ю.
Podolski, Adam
Keywords: ból
sport wyczynowy
ewolucja kulturowa
kultura ryzyka
біль
професійний спорт
еволюція культури
культура ризику
pain
professional sport
evolution of culture
culture of risk
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Podolski Adam. Kultura ryzyka w sporcie wyczynowym / Adam Podolski, М. І. Лук’янченко, С. Ю. Герасименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 5 К (113). - С. 11-14.
Abstract: Środowisko kulturowe otaczające medycynę sportową związane jest ze sportem uprawianym w sposób amatorski, jak i ze sportem uprawianym w sposób wyczynowy.Ból i uraz w sporcie mają fundamentalne znaczenie, ponieważ gdy się pojawiają powodują ograniczenie w postaci braku uczestnictwa w zawodach sportowych. Sytuacja, w której zawodnik jest kontuzjowany powoduje, że następuje nieraz, wywieranie presji przez kierownictwo klubu na zespole medycznym, aby przywrócić zawodnika do zdrowia oraz do pełnej sprawności jak najszybciej. Z tego tytułu rodzą się niezwykle ważne dylematy etyczne, a dotyczą one całego środowiska sportowego. Pomimo, iż ból i kontuzja są ze sobą blisko powiązane to fizycznie i konceptualnie są od si ebie odległe. Ból to czysto subiektywne zjawisko, natomiast kontuzja postrzegana jest, jako rzeczywistość bardziej obiektywna. Świadomość cielesności w przypadku sportu wyczynowego i sportowców, którzy cierpią z powodu ostrego bólu, jako rezultatu kontuzji, jak również pojawiający się często w ich przypadku syndromu przetrenowania ma wpływ na kulturę sportową. Sportowcy wyczynowi są postrzegani, jako część kultury i natury. Z tego doświadczenia płynie wniosek, że fizyczne doświadczanie bólu jest połączone z doświadczeniem poznawczym i emocjonalnym przeżyciem. Dlatego istnieje zapotrzebowanie na spojrzenie na zjawisko bólu z perspektywy tzw. kultury sportowej. Dlatego wydaje się rzeczą niezwykle ważną zrozumieć, dlaczego sportowcy ryzykują udział w zawodach pomimo kontuzji i bólu.
Виникнення болі і травмування у спортсмена часто має фундаментальне значення оскільки не дозволяє брати участі у змаганнях. Така ситуація спонукає керівництво клубу чинити тиск на медичну команду з метою якомога швидкого відновлення його здоров‘я і рівня фізичної підготовленості. В свою чергу це веде до виникнення етичних проблем у спортивному середовищі. Вважаємо, що біль і травми є тісно взаємопов'язаними, проте фізично і концептуально дещо віддалені. Біль є суто суб'єктивним явищем, а травма сприймається як більш об'єктивна реальність. Встановлено, що досвід від фізичного болю поєднується з пізнавальним і емоційним досвідом. Отож, важливим є розуміння причин участі спортсменів у змаганнях, незважаючи на травми і больові відчуття.
In sport, pain and injury are fundamental, because when they appear they cause various problems connected with inability of participation indifferent sports competition. The situation in whichthe players ar einjured casuses that many times the sport club‘s menagement exerts pressure on the medical team in order to restore the athlete‘s health and definite back to full fitness. For this reason, we come up with so many crucial ethical dimentions relating to entire sports environment. Despite the fact that the pain and injury are closely related to each other,, physically and conceptually are quite separate. The pain is purely subjective phenomenon, while an injury perceived as more objective ereality. The aware ness of corporality in case of competitive sports and athletes who suffer from severe pain as a result of injury caused enormous over training syndrome, which have an impact on sport culture. Competitive athletes are perceived as a part of culture and nature. The conclusion is that, the physical counter of pain is connected with cognitive and emotional experience. Therefore, there is a need to look at the phenomenon of pain in the way of so-called ‗sport culture. The question, which arises is why an athletes risks participation in a competition despite injury and pain.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26768
Appears in Collections:Випуск 5К(113)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podolski.pdf668.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.