DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 40 (53) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26495
Title: Релігійна свобода і воля віри як основа філософсько-релігійної концепції свободи совісті працях М. П. Драгоманова
Authors: Шарко, Є. А.
Keywords: воля віри
релігійна свобода
свобода совісті
свобода мислення
іудаїзм
християнство
мусульманство
свобода веры
религиозная свобода
свобода совести
свобода мышления
иудаизм
христианство
мусульманство
freedom of belief
religious freedom
freedom of conscience
freedom of thought
Judaism
Christianity
Islam
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шарко, Є. А. Релігійна свобода і воля віри як основа філософсько-релігійної концепції свободи совісті працях М. П. Драгоманова / Є. А. Шарко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 40 (53). – С. 27-33.
Abstract: Статтю присвячено аналізу становлення поглядів М. П. Драгоманова стосовно волі віри і релігійної свободи як передумови утворення свободи совісті. Розглядаються приклади релігійної свободи у різних релігійних напрямках, що дозволяють встановити можливості реалізації свобод людини. Порівнюються різні форми взаємодії світоглядних позицій стосовно обмежень свободи совісті. Новизна дослідження полягає в першій спробі обґрунтування філософсько-релігійної концепції свободи совісті М. П. Драгоманова на основі розгляду всієї історії становлення даного права. Показується важливість дотримання особистісних свобод для будь-якого суспільства.
Статья посвящена анализу становления взглядов М. П. Драгоманова относительно свободы веры и религиозной свободы как предпосылки образования свободы совести. Рассматриваются примеры религиозной свободы в различных религиозных направлениях, которые позволяют установить возможности реализации свобод человека. Сравниваются различные формы взаимодействия мировоззренческих позиций по ограничению свободы совести. Новизна исследования заключается в первой попытке обоснования философско-религиозной концепции свободы совести М. П. Драгоманова на основе рассмотрения всей истории становления данного права. Показывается важность соблюдения личных свобод для любого общества.
The article is devoted to the analysis of the formation of M. P. Drahomanov's views on freedom of religion and religious freedom as a prerequisite for the formation of freedom of conscience. Examples of religious freedom in various religious areas are considered, which allow us to establish the possibilities for realizing human freedoms. In work compared different forms of interaction of world-view positions on the restriction of freedom of conscience. The novelty of the study is in the first attempt to substantiate the philosophical and religious concept of freedom of conscience of M. P. Drahomanov on the basis of consideration of the entire history of the formation of this right.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26495
Appears in Collections:Випуск 40 (53)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharko.pdf361.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.