DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 08. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26147
Title: Ознаки комунікативної стійкості і позитивних змін у розвитку сучасної української мови (державотворчі функції української мови)
Authors: Мацько, Л. І.
Keywords: державний статус
мови національних спільнот
державотворчі функції
національна ідентичність
мовна особистість
государственный статус
языки национальных сообществ
языковая личность
национальная идентичность
state status
languages of national communities
state forming functions
national identity
language personality
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мацько, Л. І. Ознаки комунікативної стійкості і позитивних змін у розвитку сучасної української мови (державотворчі функції української мови) / Л. І. Мацько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 7. - С. 98-105.
Abstract: У статті висвітлюються закони Європейських організацій і держав та України, які врегульовують мовне і культурне різноманіття в державі Україна та обґрунтовуються державотворчі функції української мови і всебічне забезпечення гармонійного повносилого розвитку усіх національних мов в Українській державі. Основою мовної політики сучасної України є розвиток і функціонування української мови як державної поряд з гармонійним розвитком і функціонуванням рідних мов національних спільнот і етнічних груп. Мовна особистість людини складається з природної заданості, мовної спроможності, мовної свідомості, яка формується у процесі розвитку мовлення і поповнює мовнокомунікативну компетентність. Рідна мова – це енергія народу, жива діяльність постійно відтворюваного людського духу, основа і джерело вічного розвитку, що стимулює загальнолюдську духовну силу і культуру до творення.
В статье рассматриваются законы Европейских организаций и государств, а также Украины, которые регулируют языковые и культурные вопросы в государстве Украина. Обосновываются функции современного литературного украинского языка как государственного и гарантии развития всех национальных языков, существующих в Украине. Основанием языковой политики современной Украины является развитие украинского языка как государственного и функционирование родных языков национальных сообществ и этнических групп. Языковая личность человека состоит из естественной заданости, языкового сознания, речевых возможностей, формирующихся в процессе развития речи и пополняющих лингвокоммуникативную компетентность. Родная речь – это энергия народа, живая деятельность вечно воспроизводящегося человеческого духа, основа и источник развития, стимулирующего общечеловеческую духовную силу и культуру творчества.
The article focuses on the laws of European organizations and Ukrainian laws regulating and cultural diversity in Ukraine. Also, state features of Ukrainian language and comprehensive insurance of harmonious and full development of national languages in Ukraine were substantiated in the article. The basis of the language policy of modern Ukraine is the development and functioning of Ukrainian as the state language along with the harmonious development and functioning of the native languages national communities and ethnic groups. Language personality consists of natural predetermined, language ability, linguistic consciousness which is formed within the development of speech and extends language and communicative competence. Native language is the energy of a nation, a living activity of the human constantly retrieving spirit, a foundation and source of eternal development; it stimulates universal human spiritual power and culture for creativity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26147
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matsko 98-105.pdfосновна стаття556.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.