DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25969
Title: Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки
Authors: Боряк, О. В.
Keywords: компоненті просодичної сторони мовлення
діти старшого дошкільного віку з дизартрією
логопедична ритміка
компоненты просодической стороны речи
дети старшего дошкольного возраста с дизартрией
логопедическая ритмика
component prosodic speech
children of senior preschool age with dizartriya
speech therapy rhythmic
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Боряк, О. В. Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки / О. В. Боряк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 13-17.
Abstract: У статті наданий ґрунтовний аналіз основних етапів наукового дослідження з розробки та впровадження експериментальної методики корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки. Проведений автором аналіз літературних джерел, дав змогу визначити та обґрунтувати основні компоненти просодичної сторони мовлення. Надана характеристика рівнів розвитку компонентів просодичної сторони мовлення, зазначеної категорії дітей, складена за результатами констатувального етапу дослідження. Обґрунтована експериментальна методика формувального експерименту, наведені фінішні дані, отримані в результатів його проведення.
В статье дан анализ основных этапов проведения научного исследования разработки и внедрения экспериментальной методики коррекции просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией средствами логопедической ритмики. Проведенный автором анализ литературных источников позволил выделить основные компоненты просодической стороны речи. Предоставлена характеристика уровней развития просодической стороны речи, составленная по результатам констатирующего этапа исследования. Обоснована экспериментальная методика формирующего эксперимента, наведены финишные данные исследования, полученные в результате его проведения.
In the article the analysis of the basic stages of lead through of scientific research of development and introduction of experimental method of correction of as component prosodic speech side of speech is given for the children of senior preschool age with dizartriya by facilities of speech therapy rhythmic. The analysis of literary sources conducted an author allowed to select basic component prosodic speech. Description of levels of development of component prosodic speech is given, got as a result of lead through of the establishing stage.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25969
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boriak.pdfосновна стаття424.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.