DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 18 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25959
Title: Особенности формирования связной монологической речи у детей дошкольного возраста с интеллектуальным недоразвитием
Authors: Демченко, Н. Ю.
Keywords: розумова відсталість
атипія
олігофренія
дислалія
ринолалія
дисфонія
дизартрія
алалія
дислексія
дисграфія
заїкання
афазія
умственная отсталость
атипия
олигофрения
дислалия
ринолалия
дисфония
дизартрия
алалия
дислексия
дисграфия
заикание
афазия
mental retardation
аtypia
mental retardation
dislalia
rynolalia
dysphonia
dysarthria
alalia
dyslexia
dysgraphia
stuttering
aphasia
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Демченко, Н. Ю. Особенности формирования связной монологической речи у детей дошкольного возраста с интеллектуальным недоразвитием / Н. Ю. Демченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 54-59.
Abstract: У даній статті розглядаються питання формування зв'язного монологічного мовлення дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю. Будучи особливим видом мовнленнєвої діяльності, зв'язкове монологічне мовлення відрізняється специфікою виконання мовних функцій, у зв'язку з чим, в даній роботі зроблена спроба проаналізувати стан проблеми особливостей розвитку зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальним недорозвиненням.
В данной статье рассматриваются вопросы формирования связной монологической речи детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Являясь особым видом речевой деятельности, связная монологическая речь отличается спецификой выполнения речевых функций, в связи с чем, в данной работе предпринята попытка проанализировать состояние проблемы особенностей развития связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальным недоразвитием.
The article considers the questions of the formation of a coherent monologue speech preschool children with intellectual insufficiency. As a special type of speech activity, connected monologic speech differs the specifics of the implementation of voice functions, in connection with which, in the work attempts to analyze the state of the problem of the peculiarities of development of a coherent monologue speech in children of preschool age with intellectual immaturity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25959
Appears in Collections:Випуск 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demchenko.pdfосновна стаття416.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.