DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 26 (36) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25734
Title: Організаційно-педагогічні умови формування правової компетентності вчителів технологій
Other Titles: Organizational and pedagogical conditions of technologies teachers’ legal competence
Организационно-педагогические условия формирования правовой компетентности учителей технологий
Authors: Армейський, О. С.
Keywords: правова компетентність
система післядипломної освіти
складові правової компетентності
диференційований підхід
пізнавальна діяльність
legal competence
system of postgraduate education
differential approach
cognitive activity
правовая компетентность
система последипломного образования
составляющие правовой компетентности
дифференцированный подход
познавательная деятельность
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Армейський, О. С. Організаційно-педагогічні умови формування правової компетентності вчителів технологій / О. С. Армейський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість вчителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 26 (36). - С. 68-72.
Abstract: У статті висвітлено одну з проблем розвитку правової компетентності вчителів технологій, а також проаналізовано дослідження особливостей форм правової компетентності педагогів у системі післядипломної освіти, а саме: підвищення педагогічної майстерності вчителів шляхом розширення психолого-педагогічних і предметних знань, набуття вмінь відповідно до особливостей педагогічної діяльності. Розглянуто складові правової компетентності та особливості навчання в системі післядипломної освіти, що сприяють успішному розвитку правової компетентності (безперервність правової освіти, максимальне врахування особливостей навчання дорослих, володіння комплексною процедурою, орієнтація на рефлексію, диференційований підхід до вчителів технологій, самостійна пізнавальна діяльність, формування мотивації щодо підвищення правової компетентності вчителів, співтворчість у навчальному процесі як у атестаційний, так і в міжатестаційний періоди).
In the article one of the problems of technologies teachers’ legal competence forming was singled out, and also the researches of teachers’ legal competence forms’ peculiarities in the system of postgraduate education were analyzed, among them there are: increasing the teachers’ pedagogical skills by widening psychological, pedagogical and subject knowledge and getting skills due to educational activity’s peculiarities, the components of teachers’ legal competence and specifics of training in the system of postgraduate education which give a chance to successful legal competence development were looked through (continuity of legal education, maximal taking into consideration the peculiarities of adults’ training, mastering the complex procedure, orientation on reflection, differential approach to technologies teachers, independent cognitive activity, forming the motivation to increasing the teachers’ legal competence, cooperation in the educational process both during the course and intercourse period).
В статье освещена одна из проблем развития правовой компетентности учителей технологий, а также проанализированы исследования особенностей форм правовой компетентности педагогов в системе последипломного образования, а именно: повышение педагогического мастерства учителей путем расширения психологопедагогических, предметных знаний и совершенствования умений в соответствии с особенностями педагогической деятельности. Рассмотрены составляющие его правовой компетентности и особенности обучения в системе последипломного образования, способствующие успешному развитию правовой компетентности (непрерывность правового образования, максимальный учет особенностей обучения взрослых, владение комплексной процедурой, ориентация на рефлексию, дифференцированный подход к учителям технологий, самостоятельная познавательная деятельность, формирование мотивации по повышению правовой компетентности учителей, сотворчество в учебном процессе как в атестационный, так и в меж атестационный периоды).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25734
Appears in Collections:Випуск 26 (36)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Armeiskyi.pdfосновна стаття292.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.