DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25719
Title: Підготовка майбутніх учителів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти
Other Titles: Preparation of Future Teachers for the Formation of Junior Pupils’ Creative Abilities in the Process of Teaching Literacy
Authors: Лук'янчук, Мар'яна Василівна
Keywords: підготовка
формування готовності
майбутні вчителі
творчі здібності
молодші школярі
навчання грамоти
компоненти готовності
подготовка
формирование готовности
будущие учителя
творческие способности
младшие школьники
обучение грамоте
компоненты готовности
preparation
formation of readiness
future teachers
creative abilities
junior pupils
literacy teaching
components of readiness
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лук'янчук, Мар'яна Василівна. Підготовка майбутніх учителів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лук'янчук Мар'яна Василівна ; [наук. керівник Гусак Петро Миколайович] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2019. - 22 с.
Abstract: Дисертацію присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх учителів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти. Досліджено означену підготовку за умов впровадження Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель підготовки майбутніх учителів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти, у якій представлено діагностично-прогностичний, підготовчий, методичний та рефлексивно-результативний етапи її реалізації. До складових моделі віднесено: теоретичні підходи (особистісний, діяльнісний, компетентнісний, аксіологічний, системний), принципи (системності, гуманізації, персоніфікації, конгруентності, творчості, технологічності, рефлексивності); сукупність педагогічних умов, створення яких забезпечить результативність та ефективність формувального процесу (формування в майбутніх учителів початкової школи особистісного сенсу щодо професійної діяльності та мотивації до формування творчих здібностей учнів; науково-методичне забезпечення освітнього процесу системою знань та способів діяльності щодо формування творчих здібностей молодших школярів, активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; створення під час навчання рефлексивного середовища; оволодіння студентами комунікативними стратегіями для успішної професійної діяльності). Визначено структуру готовності майбутніх учителів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти, яка включає в себе компоненти (ціннісно-мотиваційний, змістово-креативний, процесуально- рефлексивний, особистісно-комунікативний), критерії та показники (мотиваційний, змістовий, творчо-діяльнісний, рефлексивний), рівні її сформованості (низький/репродуктивний, середній/конструктивний, високий/творчий).
Диссертация посвящена актуальной проблеме подготовки будущих учителей к формированию творческих способностей младших школьников в процессе обучения грамоте. Исследовано указанную подготовку в условиях внедрения Новой украинской школы и Государственного стандарта начального общего образования. Разработано и теоретически обосновано модель подготовки будущих учителей к формированию творческих способностей младших школьников в процессе обучения грамоте, в которой представлены диагностично- прогностический, подготовительный, методический и рефлексивно- результативный этапы ее реализации. К компонентам модели отнесены: теоретические подходы (личностный, деятельностный, компетентностный, аксиологический, системный), принципы (системности, гуманизации, персонификации, конгруэнтности, творчества, технологичности, рефлексивности) совокупность педагогических условий, создание которых обеспечивает результативность и эффективность формирующего процесса (формирование у будущих учителей начальной школы личностного смысла по профессиональной деятельности и мотивации к развитию творческих способностей учащихся, научно-методическое обеспечение образовательного процесса системой знаний и способов деятельности по развитию творческих способностей младших школьников, активизация познавательной деятельности студентов средствами информационно-коммуникационных технологий, создание при обучении рефлексивной среды; овладение студентами коммуникативными стратегиями для успешной профессиональной деятельности). Определена структура готовности будущих учителей к формированию творческих способностей младших школьников в процессе обучения грамоте, которая включает в себя компоненты (ценностно-мотивационный, содержательно-креативный, процессуально-рефлексивный, личностно- коммуникативный), критерии (мотивационный, содержательный, творчески- деятельностный, рефлексивный), уровни ее сформированности (низкий/репродуктивный, средний/конструктивный, высокий/творческий).
The dissertation is devoted to the actual issues of future teachers’ pre-service training with a focus on developing their professional skills to form creative abilities of primary school children while teaching literacy. The specified training under conditions of introduction of the New Ukrainian school and the State standard of elementary general education is investigated. It is substantiated the model of future teachers` development for the formation of young learners' creative abilities in the process of teaching literacy, in which represents the diagnostic-prognostic, preparatory, methodical and reflective-effective stages of its implementation. The components of the model include: theoretical approaches (personal, activity, competency, axiological, systemic), principles (systemicity, humanization, personification, congruence, creativity, technology, reflexivity); a set of pedagogical conditions, the creation of which will ensure the effectiveness and efficiency of the formation process (formation of personal meaning in relation to professional activity and motivation to develop pupils' creative abilities in future primary school teachers; scientific and methodological provision of the educational process by a system of knowledge and methods of activity for the development of creative abilities of junior pupils, activization of cognitive activity of students by means of information and communication technologies; creation of reflexive environment during learning; mastering the students' communicative strategies for successful professional activities). The structure of the future teachers' readiness for the formation of primary school children creative abilities in the process of teaching them literacy has been determined. This structure includes components (value-motivational, content-creative, procedural- reflexive, person-communicative), criteria and indicators (motivational, content, creative and activity, reflexive), levels of its formation (low/reproductive, medium/constructive, high/creative). The structure of creative abilities of junior schoolchildren is substantiated through the prism of three main types of literacy (linguistic, foreign language and computer). This made it possible to develop the structure of the future teachers' readiness for the formation of primary school children creative abilities in the process of teaching them literacy. Further development has been achieved: the content-methodological provision of the preparation of future teachers for the formation of junior pupils’ creative abilities in the process of teaching literacy in accordance with the concept of the New Ukrainian school; a methodology for vocational preparation of future primary school teachers in institutions of higher pedagogical education for the New Ukrainian school; content, forms and methods of organization of educational, independent and individual work, aimed at preparing future teachers of elementary school for the development of creative abilities of junior pupils in the process of teaching literacy; diagnostic methods of preparing future teachers of elementary school for the development of junior pupils’ creative abilities in the process of teaching literacy in accordance with the new Ukrainian school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25719
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355151.pdf971.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.