DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25678
Title: Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти
Other Titles: Theoretical and methodical foundations of professional preparation of future fitness coaches in higher education institutions
Authors: Василенко, Марина Миколаївна
Keywords: профессиональная подготовка
профессиональная компетентность
будущие фитнес-тренеры
учреждения высшего образования
professional preparation
professional competence
future fitness coach
higher education institutions
профессиональная подготовка
профессиональная компетентность
будущие фитнес-тренеры
учреждения высшего образования
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Василенко, Марина Миколаївна. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Василенко Марина Миколаївна ; [наук. консультант Сущенко Людмила Петрівна] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 40 с.
Abstract: У дисертації вперше сформульовано й науково обґрунтовано теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти. Вперше розроблено систему професійної підготовки майбутніх фітнес- тренерів у закладах вищої освіти, що є підсистемою загальної системи вищої освіти фахівців сфери фізичної культури і спорту, формується упорядкованою єдністю об’єктивно взаємопов’язаних і взаємообумовлених структурних підсистем (блоків) й забезпечує формування професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів. Обґрунтовано концепцію професійної підготовки майбутніх фітнес- тренерів у закладах вищої освіти, яка визначає її мету, термінологічний апарат, методологічні підходи, закономірності та сукупність загальних і специфічних принципів. Визначено структуру професійної компетентності майбутніх фітнес- тренерів, що формується у закладах вищої освіти, містить мотиваційний, аксіологічний, гносеологічний, особистісний і праксеологічний компоненти, утворюється системою загальних, базових і спеціальних компетентностей (дидактично-рухової, проектувально-конструкторської, контрольно- аналітичної, організаційно-регулятивної, мотиваційно-комунікативної та маркетингово-комерційної). Розроблено діагностичний інструментарій для оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів. Доведено ефективність системи професійної підготовки майбутніх фітнес- тренерів у закладах вищої освіти. Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, майбутні фітнес-тренери, заклади вищої освіти. В диссертации впервые сформулированы и научно обоснованы теоретические и методические основы профессиональной подготовки будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования. Впервые разработана система профессиональной подготовки будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования, которая является подсистемой общей системы высшего образования специалистов сферы физической культуры и спорта, образуется упорядоченным единством объективно взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных подсистем (блоков) и обеспечивает формирование профессиональной компетентности будущих фитнес-тренеров. Обоснована концепция профессиональной подготовки будущих фитнес- тренеров в учреждениях высшего образования, которая определяет ее цель, терминологический аппарат, методологические подходы, закономерности и совокупность общих и специфических принципов. Определена структура профессиональной компетентности будущих фитнес-тренеров, которая формируется в учреждениях высшего образования, содержит мотивационный, аксиологический, гносеологический, личностный и праксеологический компоненты и образуется системой общих, базовых и специальных компетентностей (дидактически-двигательной, проектно- конструкторской, контрольно-аналитической организационно-регулятивной, мотивационно-коммуникативной и маркетингово-коммерческой). Разработан диагностический инструментарий для оценки уровней сформированности профессиональной компетентности будущих фитнес- тренеров. Доказана эффективность системы профессиональной подготовки будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования.
В диссертации впервые сформулированы и научно обоснованы теоретические и методические основы профессиональной подготовки будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования. Впервые разработана система профессиональной подготовки будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования, которая является подсистемой общей системы высшего образования специалистов сферы физической культуры и спорта, образуется упорядоченным единством объективно взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных подсистем (блоков) и обеспечивает формирование профессиональной компетентности будущих фитнес-тренеров. Обоснована концепция профессиональной подготовки будущих фитнес- тренеров в учреждениях высшего образования, которая определяет ее цель, терминологический аппарат, методологические подходы, закономерности и совокупность общих и специфических принципов. Определена структура профессиональной компетентности будущих фитнес-тренеров, которая формируется в учреждениях высшего образования, содержит мотивационный, аксиологический, гносеологический, личностный и праксеологический компоненты и образуется системой общих, базовых и специальных компетентностей (дидактически-двигательной, проектно- конструкторской, контрольно-аналитической организационно-регулятивной, мотивационно-коммуникативной и маркетингово-коммерческой). Разработан диагностический инструментарий для оценки уровней сформированности профессиональной компетентности будущих фитнес- тренеров. Доказана эффективность системы профессиональной подготовки будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования.
In the dissertation for the first time the theoretical and methodical foundations of the future fitness coaches’ preparation in higher education institutions are formulated and scientifically substantiated: for the first time the system of professional preparation of future fitness coaches in higher education institutions is developed. It is substantiated, that this system is the subsystem of the general system of higher education for specialists in the field of physical culture and sports, it forms by the ordered unity of objectively interconnected and interdepended structural subsystems, ensures the formation of professional competence of future fitness coaches, where the system-generating factor is a set of social requests, employer requirements, regulatory framework, foreign preparation experience and target block (aim, tasks of the profession preparation, components and types of competence of future fitness coaches), the system-regulating factor – a methodological block (a set of approaches and principles), the system-completing – a set of content block (curriculum and stages of professional training), organizational and technological block (methods, means, forms of education process, pedagogical conditions, subjects of pedagogical activity) and a diagnostic-result block; for the first time the concept of professional training of future fitness coaches during education in higher institutions are substantiated, which defines its goal, terminological apparatus, methodological approaches, patterns and complex of general and specific principles; for the first time the structure of future fitness coaches’ professional competence, which is formed in higher education institutions and includes motivational, axiological, epistemological, personal and praxeological components, and is generated by the system of general, basic and special competence (didactic-motor, planning-design, control-analytical, organizational-regulatory, marketing-commercial, motivational-communicative); for the first time a diagnostic tool for evaluation of the levels of professional competence formation of future fitness coaches has been developed. The motivational component of the professional competence of future fitness coaches, which is formed in higher education institutions, is characterized by the presence of professional orientation of the individual; axiological – determines the measure of ability to self-determination, goal-setting and actualization of their own potentials; epistemological – is characterized by a complex of social and humanitarian, fundamental and professional knowledge and formed academic abilities; praxeological – reflects the extent of the ability of future fitness coaches to carry out effective professional activities and is a part of the required amount of specialist competencies; personal – provides the development of professional-significant personal qualities of future fitness trainers. Special skills of future fitness coaches include didactic-motor, planning-design, control-analytical, organizational-regulatory, motivational- communicative and marketing-commercial competences. The regularities of external conditionality reflecting the existing external cause- effect relationships in the socio-cultural, economic and political environment are realized through the principles of market congruency; humanization; student orientation; fundamentalism and scientific approach; intellectualization; academic honesty. According to general-didactic and specific regularities, which determine the content of the future fitness coaches’ preparation in higher education institutions, the following principles are defined: systematic, interdisciplinarity; integration of basic and special preparation; motor polyfunctionality; early professionalization; the unity of tradition and innovation; differentiation and individualization; heuristic interactivity; semantic and perceptual visibility; independence. Clarified: the content characteristics of the definitions: "professional preparation of future fitness coaches in higher education institutions", "professional competence of future fitness coaches, which is formed in higher education institutions", "fitness coach", "future fitness coach", "fitness service". It has been determined that "professional preparation of future fitness coaches in higher education institutions" is a pedagogical system designed to execute the requirements of the customers of educational services (employers) and society, aimed at obtaining a bachelor's degree (qualification "Fitness coach") and forming of graduates’ professional competence, and which will allow successfully carry out fitness services for various groups of the population after completing the educational program. Improved content, forms and methods of professional preparation of future fitness coaches in higher education institutions
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25678
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355172.pdf773.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.