DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25578
Title: Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики в процесі фахової підготовки
Other Titles: Formation professional competence of future teacher of informatics in the process of professional preparation
Формування профессиональной компетентности будущего учителя информатики в процессе профессиональной подготовки
Authors: Мойко, Оксана Степанівна
Keywords: підготовка вчителів інформатики
професійна компетентність
компоненти професійної компетентності
формування професійної компетентності
фахова підготовка
preparation of teachers of informatics
professional competence
components of professional competence
forming of professional competence
professional preparation
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Мойко, Оксана Степанівна. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Мойко Оксана Степанівна ; [наук. керівник Ковальчук Володимир Юльянович] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 20 с.
Abstract: У роботі теоретично обґрунтовано й розроблено модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики в процесі фахової підготовки, де поєднано традиційні методи навчання та інноваційні технології; використовувалися ІКТ не лише в навчально-виховному процесі, а й для професійного зростання та вдосконалення, в організації та управлінні навчальним процесом; залучалися технології дистанційного навчання, сучасні методи і засоби контролю; створювалися електронні освітні ресурси навчального призначення; вивчалися можливості використання хмарно орієнтованих технологій для організації навчально-наукової діяльності та самостійної роботи студентів. На основі сучасних наукових досліджень виокремлено компоненти професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики: операційно- діяльнисний, комунікативний, особистісний, мотиваційний, на основі яких визначено чотири рівні зазначеної компетентності (початковий, середній, достатній, високий), що характеризуються ступенем прояву певних показників відповідних критеріїв. Усі наведені компоненти розглядаються в єдності та взаємозв’язках, доповнюючи один одного. Результати підсумкового зрізу з використанням методів статистичного опрацювання й порівняльного аналізу підтвердили позитивну динаміку формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики. Зміна рівнів професійної компетентності студентів експериментальних груп у кінці експерименту має таку тенденцію: відбувся перехід студентів з низького на вищі рівні та збільшилася кількість студентів, у яких професійна компетентність сформована на достатньому рівні (46,08 %).
В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и практическое решение проблемы формирования профессиональной компетентности будущего учителя информатики. В процессе проведения диссертационного исследования были решены все поставлены задачи. Изучен и проанализирован психолого-педагогический аспект состояния формирования профессиональной компетентности будущих учителей информатики в процессе профессиональной подготовки, проведен анализ базовых понятий исследования, сформулировано понятие «профессиональная компетентность будущих учителей информатики». Особенное значение приобретает система подготовки будущего учителя информатики, который в педагогических коллективах выступает в роли эксперта в отрасли информационно-коммуникационных технологий. Поэтому нами теоретически обоснована и разработана модель формирования профессиональной компетентности будущих учителей информатики в процессе профессиональной подготовки. При построении модели формирования профессиональной компетентности будущего учителя информатики в процессе профессиональной подготовки совмещены традиционные методы обучения и инновационные технологии; использовались ИКТ не только в учебно-воспитательном процессе, но и для профессионального роста и совершенствования, в организации и управлении учебным процессом; привлекались технологии дистанционного обучния, современные методы и средства контроля; создавались электронные образовательные ресурсы учебного назначения; изучались возможности использования облачно ориентированных технологий для организации учебно-научной деятельности и самостоятельной работы студентов. На основе современных научных исследований выделены компоненты профессиональной компетентности будущего учителя информатики: операцтонно-деяльноснтый, коммуникативный, личностный, мотивационный, на основе которых определенно четыре уровня отмеченной компетентности (начальный, средний, достаточный, высокий), которые характеризуются степенью проявления определенных показателей соответствующих критериев. Все приведенные компоненты рассматриваются в единстве и взаимосвязях, дополняя друг друга. Уточнено понятие «профессиональной компетентности будущего учителя информатики», под которым мы понимаем способность специалиста, который основывается на знаниях, умениях, навыках, полученном опыте и способностях, которые приобретены и развитые благодаря обучнию, эффективному использованию сформированной профессиональной компетентности во время профессиональной деятельности. Разработан учебный курс «Педагогическая технология формирования профессиональной компетентности будущих учителей информатики», который содержит основы информатизации среднего образования, описание технических средств и компьютерных технологий обучения, методику использования средств ИКТ в учебном процессе и описание факторов готовности учителей к использованию ИКТ в учебном процессе, а также вопрос для самоконтроля. Проверка эффективности модели формирования профессиональной компетентности будущих учителей информатики осуществлялась во время педагогического эксперимента, условия проведения которого были естественными для всех участников процесса. На основе сравнения результатов, полученных в экспериментальных и контрольных группах, их количественного и качественного анализа, обнаружено, что применение предложенной модели обусловило существенные и статистически значимые изменения в уровнях сформированности как за каждым критерием подготовки студентов отдельно, так и в целом. Результаты итогового среза с использованием методов статистического прорабатывания и сравнительного анализа подтвердили позитивную динамику формирования профессиональной компетентности будущих учителей информатики. Изменение уровней профессиональной компетентности студентов экспериментальных групп в конце эксперимента имеет такую тенденцию: состоялся переход студентов из низкого на высшие уровни и увеличилось количество студентов, в которых профессиональная компетентность сформирована на достаточном уровне (46,08 %).
In-process in theory grounded and the model of forming of professional competence of future teachers of informatics is developed in the process of professional preparation, where the traditional methods of studies and innovative technologies are combined; IKT was utillized not only in an educational-educate process but also for professional growth and perfection, in organization and educational process control; technologies of the controlled from distance studies, modern methods and controls, were attracted; the electronic educational resources of the educational setting were created; possibilities of the use of the cloudy oriented technologies were studied for organization of educational-scientific activity and independent work of students. On the basis of modern scientific researches the components of professional competence of future teacher of informatics are selected: операційно-діяльнисний, communicative, personality, motivational, on the basis of which certainly four levels of the noted competence (initial, middle, sufficient, high) of, which are characterized the degree of display of certain indexes of the proper criteria. Resulted all of the tools are examined in unity and intercommunications, complementing each other. The results of final cut with the use of methods of the statistical working and comparative analysis confirmed the positive dynamics of forming of professional competence of future teachers of informatics. The change of levels of professional competence of students of experimental groups at the end of experiment has such tendency: the transition of students took a place from low on higher levels and the amount of students in which a professional competence is formed at sufficient level was increased (46,08 %).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25578
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355165.pdf414.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.