DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25576
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСанніков, Сергій Вікторович-
dc.date.accessioned2019-09-18T13:40:21Z-
dc.date.available2019-09-18T13:40:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationСанніков, Сергій Вікторович. Феномен водного хрещення у контексті сучасної баптистської сакраментології : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.14 - богослов'я / Санніков Сергій Вікторович ; [наук. консультант Соловій Роман Павлович] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 39 с.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25576-
dc.description.abstractУ дисертації вперше у вітчизняному богослов'ї здійснено цілісний аналіз феномену водного хрещення з погляду баптистського розуміння цього явища, розглядаючи його не з суто конфесійної сторони, а в дискурсі сакраментального богослов'я, що дозволило показати багатозначність цього явища і відкрити нові перспективи для його розуміння як енкаунтеру трансцендентного й іманентного. Автор виявив, що баптистський рух не можна трактувати виключно як раціоналістичний, в якому відсутній сакраментальний вимір. Показано антропологічний поворот у цьому русі в XVIII-XIX ст. та повернення богоцентризму в розуміння водного хрещення. Виявлено предметне поле та з'ясовано перетворення, які відбуваються у сучасному сакраментальному богослов'ї, висвітлено змістову наповненість поняття «таїнство» щодо суміжних термінів «сакрамент», «постанова» й «священнодія». Автор досліджує поняття «цілісності» й відрізняє його від поняття «системності» та показує низку особливостей і форм існування цілісної методології. В дослідженні продемонстровано використання окремих прийомів цілісної методології, як-от: герменевтичний, феноменологічний, семіотичний, перформативний, контингентний та ін. в дискурсі вивчення феномену водного хрещення. Проаналізовано біблійний контекст сакраменталізму й особливості сакраментальної мови апостола Павла. На цій основі окреслено головні напрями загальної сакраментології - уявлення про Христа як первісний сакрамент, про Церкву, Біблію та теофанічність як сакраментальні явища, а також про людину, яка за певних умов стає індивідуальним сакраментом. Також з'ясовано особливості церковної сакраментології та умови її дійсності і дієвості. Проаналізовано розвиток богословських поглядів баптистів на водне хрещення у діахронній перспективі, а також застосування поняття «хрещення» і його випадки в євангельських текстах і в посланнях апостолів. Автор висвітлив практику та богословські погляди на водне хрещення в донікейський період, а також розкрив чотири парадигми водного хрещення, які мають місце у різних дискурсах. В дисертації досліджено окремі сторони богослов'я хрещення, які підтримує більшість баптистів. Висвітлено сім найбільш поширених поглядів на хрещення, що становлять цілісний концепт баптистського богослов'я хрещення, яке узагальнюється в образі енкаунтеру Бога з людиною, становлячи трансцендентальну цілісність. З'ясовано місце хрещення у христологічній та антропологічній перспективі, рефлексуючи на погляди інших традицій.ua
dc.description.abstractВ диссертации впервые в отечественном богословии осуществлен целостный анализ феномена водного крещения с точки зрения баптистского понимания этого явления, рассматривая его в дискурсе сакраментального богословия. Это позволило показать многозначность этого явления и открыть новые перспективы для его понимания как энкаунтера трансцендентного и имманентного. Автор показал, что баптистское движение нельзя трактовать исключительно как рационалистическое, но в нем присутствует сакраментальное измерение. Показан антропологический поворот в этом движении в XVIII-XIX вв. и возвращение богоцентризма в понимании водного крещения. В исследовании выявлено предметное поле современного сакраментального богословия и проанализированы преобразования, происходящие в нем; показана содержательная наполненность понятия «таинство» относительно смежных терминов «сакрамент», «постановление» и «священнодействие». Развивая методологию богословского исследования, автор показал ряд особенностей и форм существования целостной методологии, в отличии от системной. В исследовании продемонстрировано использование отдельных приемов целостной методологии, например: герменевтический, феноменологический, семиотический, перформативный, контингентный и др. методы в дискурсе изучении феномена водного крещения. Проанализирован библейский контекст сакраментализма и особенности сакраментального языка апостола Павла. На этой основе намечены главные троектории развития общей сакраментологии - представление о Христе как первоначальном сакраменте, о Церкви, Библии, а также о человеке, который при определенных условиях становится индивидуальным сакраментом. Также выяснены особенности церковной сакраментологии и условия ее действительности и действенности. Проанализировано развитие богословских взглядов баптистов на водное крещение в диахронной перспективе, а также изучено понятия «крещение» и случаях его использования в евангельских текстах и в посланиях апостолов. Автор осветил практику и богословские взгляды на водное крещение в доникейский период, а также раскрыл четыре парадигмы водного крещения, которые имеют место в различных дискурсах. В диссертации исследованы отдельные стороны богословия крещения, которые характерны для разных групп баптистов. Освещены семь наиболее распространенных взглядов на крещение, составляющих целостный концепт баптистского богословия крещения. В частности, показано крещение как условный символ - то есть представление о реальном отсутствии Христа в священнодействиях. Основой такого представления является желание создать эпистемологическую дистанцию с Богом и уберечь верующих от идолатрии; крещение как процесс инициации - то есть вхождения в церковь, что предполагает длительный процесс подготовки неофита, его испытания и торжественный кульминационный момент присоединения к новому сообществу; крещение как Завет и обещание взять на себя его условия. В баптистской литургической практике идея обещания доброй совести является ключевой; крещение как исповедание веры, то есть открытое и сознательное признание себя христианином; крещение как знак благодати, что указывает на присоединение к благодати, т.е. ко Христу; крещение как единение с Христом, как указание на смерть верующего со Христом для греха и мира зла и совместное с Ним воскресение в новую, святую жизнь; крещение как знак послушания, без которого невозможно начать ученичество, в котором участвуют наставник и ученик. Эти семь понятий о крещении выступают элементами целостного концепта крещения как энкаунтера. Таким образом, концепт крещения-энкаунтера играет роль трансценденталии, а описанные теории крещения освещают различные элементы целостной реальности этого феномена. Выяснено место крещения в христологической и антропологической перспективе.ua
dc.description.abstractThis thesis, for the first time on a national scale in theological studies, carried out a comprehensive holistic analysis of the phenomenon of water baptism from the Baptist understanding of this phenomenon, in the discourse of Sacramental Theology. This shows the polysemy of this phenomenon and to open new perspectives for understanding of water baptism as an encounter of the transcendent and immanent. The author has shown that the Baptist movement can't be treated solely as rationalistic, but it has a sacramental dimension. The research reveals the subject field of contemporary Sacramental Theology and analyzes the transformations taking place in it during the last decates; it's shown the meaningfulness of the concept of "sacrament" with respect to the related terms "sacrament", "ordinance" and "ritual". The author uses the holistic methodology for the study and shows a number of peculiarities this methodology in contrast to the system one. The study demonstrates how to work different methods of holistic methodology, for example hermeneutic, phenomenological, semiotic, performative, contingent and others in the discourse of water baptism. The thises analyzed biblical context of sacramentalism and the peculiarities of the sacred language of the apostle Paul. On this basis, was shown the main triplets of the General Sacramentology the concept of Christ as the Primordial sacrament, the Church, the Bible, and the person who, under certain conditions, becomes an individual sacrament. The features of church sacramentology and the conditions of its validity and effectiveness are also clarified. The author analyzed the development the Baptists theological views of on water baptism in the diachronic perspective, as well as the concepts of "baptism" and the cases of its use in the Gospel and in the Epistles of the Apostles. The author highlighted the practice and theological views on water baptism in the Ante- Nicene period, and also revealed four paradigms of water baptism that take place in various discourses. The dissertation explores the different aspects of the baptismal theology, which is supported by most Baptists. The seven most common views on baptism, which form the holistic concept of Baptist baptismal theology, are summarized in the enacounter of God with man, representing a transcendental integrity. The place of baptism in the Christological and anthropological perspective is clarified.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВидавництво НПУ імені М.П.Драгомановаua
dc.subjectводне хрещенняua
dc.subjectбаптизмua
dc.subjectтаїнствоua
dc.subjectсакраментальне богослов'яua
dc.subjectенкаунтерua
dc.subjectцілісністьua
dc.subjectводное крещениеua
dc.subjectбаптизмua
dc.subjectтаинствоua
dc.subjectсакраментальное богословиеua
dc.subjectэнкаунтерua
dc.subjectцелостностьua
dc.subjectbaptismua
dc.subjectbaptistsua
dc.subjectsacramentua
dc.subjectsacramental theologyua
dc.subjectencounterua
dc.subjectholistic approachua
dc.subject.classification265.1ua
dc.titleФеномен водного хрещення у контексті сучасної баптистської сакраментологіїua
dc.title.alternativeThe Phenomenon of Water Baptism in the context of contemporary Baptist Sacramentology.ua
dc.title.alternativeФеномен водного крещения в контексте современной баптистской сакраментологииua
dc.typeOtherua
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355154.pdf739.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.