DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5 (113) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25523
Title: Ігрове моделювання у підготовці майбутніх учителів фізичної культури
Other Titles: Gaming modeling in the preparation of future teachers of physical culture
Authors: Матвійчук, Т. Ф.
Соловйов, В. Ф.
Keywords: ігрове моделювання
навчальний процес
професійна підготовка
студент
вчитель фізичної культури
gaming modeling
educational process
professional training
student
teacher of physical culture
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Матвійчук, Т. Ф. Ігрове моделювання у підготовці майбутніх учителів фізичної культури / Т. Ф. Матвійчук, В. Ф. Соловйов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - Вип. 5 (113). - С. 89-93.
Abstract: Сучасне освітнє середовище вимагає використання технологій ігрового моделювання. Воно дозволяє створювати психологічно комфортне середовище, яке забезпечує викладачу творчу свободу, а студентам – можливість самостійно обирати освітні технології. Оволодіння ігротехнічною компетентністю дає можливість викладачу не тільки впливати на формування умінь і навичок творчого та інтелектуального розвитку студентів, змінювати їх мотивацію, але й набувати інноваційний практичний досвід для вирішення інтелектуальних, творчих, тупикових та кризових проблем. В структурі освітньої діяльності педагогічного працівника технологія навчання із застосуванням ігрового моделювання є важливою стратегією, яка виражається у формуванні індивідуального стилю та педагогічної техніки. Застосування ділових ігор в навчальному процесі ЗВО галузі фізичної культури формують такі практичні вміння і навички у студентів: набуття досвіду ділового спілкування; оволодіння соціальними нормами формальної комунікації; формування позитивної установки на впровадження інновацій; корекція індивідуального стилю; розвиток навичок колективного прийняття рішень в умовах конструктивної взаємодії і співробітництва.
The modern educational environment requires the use of gaming simulation technologies. It allows you to create a psychologically comfortable environment that provides the teacher with creative freedom, and students - an opportunity to independently choose educational technologies. The mastery of the skillful skill of the engineer allows the teacher not only to influence the formation of skills and abilities of creative and intellectual development of students, to change their motivation, but also to acquire innovative practical experience for solving intellectual, creative, deadlock and crisis problems. In the structure of educational activity of a pedagogue, the technology of learning with the use of game simulation is an important strategy that is expressed in the formation of an individual style and pedagogical technique. The business game is characterized by certain features that distinguish it from other interactive educational technologies: modeling the process of the activities of managers and specialists in the development of managerial and professional decisions; distribution of roles between game participants; difference of role goals in decision-making; interaction of participants according to the chosen role; the presence of a common goal in all the game team; collective decisionmaking by the participants of the game; realization of the sequence of decisions in the process of the game; multi-alternative solutions; the ability to control emotional stress; availability of an extensive system of individual or group evaluation of the activities of the participants (encouragement and punishment, evaluation of the actions of participants).The use of business games in the educational process of the institution of higher education in the field of physical education forms the following practical skills and abilities of students: gaining experience in business communication; mastering of social norms of formal communication; formation of a positive installation for the introduction of innovations; correction of individual style; development of skills of collective decisionmaking in conditions of constructive interaction and cooperation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25523
Appears in Collections:Випуск 5 (113)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matviichuk.pdf120.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.