DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25446
Title: Глобальне громадянське суспільство в контексті світ-системного аналізу Імануїла Валерстайна
Authors: Булатевич, Микола Миколайович
Keywords: модерна світ-система
глобальне громадянське суспільство
модель ліберальної держави
глобальне капіталістичне господарство
геокультура модерної світ-системи
the modern world-system
global civil society
model of liberal state
global capitalist economy
Geoculture of the modern world-system
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Citation: Булатевич, М. М. Глобальне громадянське суспільство в контексті світ-системного аналізу Імануїла Валерстайна / М. М. Булатевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2019. – № 1-2 (40-41) : Соціологічні науки. – С. 68-87
Abstract: Стаття присвячена широкій і багатогранній темі глобального громадянського суспільства. У першій частині статті розглянуто поняття національного громадянського суспільства та глобального громадянського суспільства в напрацюваннях представників європейської критичної теорії. На цій підставі показано проблемні моменти, пов’язані з ідентифікацією атрибутивних ознак глобального громадянського суспільства – ознак, які би вказували на те, що глобальне громадянське суспільство є сформованою, інституціоналізованою сутністю, і характеризується автономним статусом по відношенню як до глобального капіталістичного господарства, так і до наднаціональних державних утворень. У другій частині статті здійснено перехід до світ- системного аналізу Імануїла Валерстайна. Окреслено поняття громадянського суспільства як, можливо, третього структурного елементу європейської капіталістичної світ-економіки. Показано причини та особливості його появи, а також функції, які воно виконує в модерній світ-системі. Розглянуто будову громадянського суспільства і продемонстровано, що воно складається з двох площин: інституційної та дискурсивної. На підставі окремих положень світ-системного аналізу Імануїла Валерстайна стосовно тематики громадянського суспільства, окреслено контури глобального громадянського суспільства як скоріше ідеологічної обіцянки епохи лібералізму, аніж як проекту, що може бути втілений у практику.
The article is devoted to the broad and complicated theme of global civil society. In the first part of the article the concept of national civil society and global civil society in the workings of representatives of European critical theory is considered. On this basis, the problem points connected with the identification of the attributes of a global civil society are shown – attributes, indicating that the global civil society is a formed, institutionalized entity, and characterized by an autonomous status in relation to both the global capitalist economy and to supranational state entities. In the second part of the article the transition to the Immanuel Wallerstein’s world-systems analysis was made. The concept of civil society as possibly the third structural element of the European capitalist world- economy is outlined. The reasons and features of its appearance, as well as the functions that it performs in the modern world-system, are shown. The structure of civil society is considered and it is demonstrated that it consists of two dimensions: an institutional and discursive one. On the basis of certain provisions of Immanuel Wallerstein’s world-system analysis concerning the subject of civil society, the contours of global civil society are outlined as an ideological promise of the era of liberalism rather than as a project that can be put into practice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25446
ISSN: 2311-214X
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019.GSC.pdfОсновна стаття687.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.