DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 31 (41) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25351
Title: Досвід країн пострадянського освітнього простору у галузі професійної підготовки майбутніх учителів географії
Other Titles: Eхperience of the post-soviet educational space countries in the field of future geography teachers training
Authors: Чубрей, О. С.
Keywords: пострадянський освітній простір
зміст навчання
зарубіжний досвід
майбутні вчителі географії
професійна підготовка
організаційні засади
future teachers of geography
foreign experience
post-Soviet educational space
vocational training
organizational principles
content of training
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чубрей, О. С. Досвід країн пострадянського освітнього простору у галузі професійної підготовки майбутніх учителів географії / О. С. Чубрей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість вчителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 31 (41). - С. 59-62.
Abstract: У статті проаналізовано досвід професійної підготовки майбутніх вчителів географії у найближчих до нас країнах пострадянського освітнього простору (Російської Федерації, Білорусії, Молдови, Казахстану, Грузії). Виявлено, що професійна підготовка майбутніх вчителів географії реалізована на основі компетентнісно зорієнтованої моделі. Особливу увагу приділено педагогічній, науково-педагогічній та науково-дослідній практикам, ефективному використанню на уроці підручника з географії. Інноваціями у професійній підготовці майбутніх вчителів географії є проведення об’єднаних лекцій, до яких залучаються як викладачі університету, так і вчителі шкіл; застосування інтерактивних підходів та широке використання ІКТ технологій. Освітні системи пострадянського освітнього простору переважно зорієнтовані на приведення наявної системи професійної підготовки у відповідність до загальноєвропейських вимог, що актуалізує потребу у подальшому аналізі концептів професійної підготовки майбутніх вчителів географії у країнах Європейського союзу.
The article analyzes the experience of the training of future teachers of geography in the countries of the post-soviet space (belarus, moldova, kazakhstan, georgia). it has been revealed that the professional training of future teachers of geography is realized on the basis of a competently oriented model. particular attention is paid to pedagogical, scientific-pedagogical and scientific-research practices, and effective use in the lesson of the textbook on geography. Innovations in the training of future geography teachers are conducting joint lectures involving both university lecturers and school teachers; the use of interactive approaches and the widespread use of IT technologies. Educational systems of post-Soviet educational Space are mainly focused on bringing the existing system of vocational training in line with European requirements, which actualizes the need for further analysis of the concepts of the training of future geography teachers in the countries of the European Union.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25351
Appears in Collections:Випуск 31 (41)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChubreiOS.pdf189.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.