DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2008 рік » № 1-2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2535
Title: Драма життєвої нереалізованості: обставини життя та особиста відповідальність
Authors: Сохань, Л.
Keywords: індивідуальність
особистість
самореалізація
individuality
personality
self-fulfillment
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Сохань Л. Драма життєвої нереалізованості: обставини життя та особиста відповідальність / Л. Сохань // Філософія освіти: наук. часопис. - 2008. № 1-2(7)/Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. - С. 116-134
Abstract: Можливість виявляти й розвивати свою індивідуальність — один із сутнісних проявів свободи. Тільки збагачуючи й збільшуючи ресурси для піднесення особистості, розвитку й раціональ­ного використання творчого потенціалу кожного, цивілізація розширює межі свободи суспільства й особистості, в історичній перспективі знімаючи будь-які заздалегідь установлені масштаби розвитку людини й можливості її самореалізації. У цьому глибинна суть людського виміру цивілізації. В статті розглядається роль обставин життя і особистої відповідальності в здійсненні особистістю свого індивідуаль­ ного життя в умовах соціокультурної трансформації українського суспільства.
Possibility to show and to develop one's individuality is one of essential manifestation of freedom. Only by enriching and multiplying resources for elevation of personality, development and rational use of everyone's creativity, the civilization thereby expand the freedom boun ­daries of society and personality, and remove the predefined scales whatsoever of human development and self-actualization in historical view. Therein is the profound essence of human dimension of civiliza­ tion. The author considers in the article the role of life circumstances and personal responsibility in realization by a person her/his individual life in conditions of social and cultural transformation in Ukrainian society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2535
Appears in Collections:№ 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokhan.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.