DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2008 рік » № 1-2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2530
Title: Філософія освіти "в замежжі завтрашнього дня"
Authors: Андрущенко, Віктор Петрович
Keywords: пріорітети навчання
Людина
цивілізаційний розвиток
priorities of education
Personality
civilizational development
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Андрущенко В. Філософія освіти "в замежжі завтрашнього дня" / В. Андрущенко // Філософія освіти: наук. часопис. - 2008. № 1-2(7)/Ін-т вищої освіти АПН України, Нац пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. - С. 7-14
Abstract: Стаття присвячена філософсько-освітнім проблемам освоєння загально­людського контексту розвитку цивілі­зації та виокремленню основних пріори­тетів навчання і виховання людини нової епохи. Різні форми освоєння світу, такі як уява, фантазія, мрія, інтуїція тощо, дозволяють "зазирнути в замежжя зав­трашнього дня", сформувати образ май­бутнього, аналога якого історія ще не мала. Прогноз можливих кон­турів майбутнього або нове історичне творення має розгортатись з урахуванням загальноцивілізаційного досвіду, надбань власної куль­турної традиції, уроків світової і національної історії, базуватись на цінностях, вироблених в процесі цивілізаційного розвитку. Пріорите­том нової філософії освіти постає Людина в їїціннісному вимірі. Подо­лати зневажливе ставлення до Людини, що залишилось в Україні у спа­ док від тоталітарного суспільства, покликані освіта, культура, літе­ратура, мистецтво, релігія, мораль, політичне виховання тощо.
The article is devoted to philosophical and educational problems of knowing the universal context of civilization's development and deter­mining the main priorities of personality's education in the new era. The different forms of world's cognition (imagination, fantasy, dream, intuition etc.) enable "looking into tomorrow" and creating the image of the future, analog of which a human history have never had. Anticipation of possible contours or creation of a new history is possible only on the base of universal experience, one's cultural tradition, and the lessons of world and national history, universal values,elaborated during civili­zation's development. The new philosophy of education's priority is the Personality in her/his value dimension. Education, culture, literature, art, religion, morality, political education etc. have to overcome one of the totalitarian society's consequences, i.e. disrespectful attitude to Perso­nality in Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2530
Appears in Collections:№ 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushchenko.pdf902.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.