DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 125 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24402
Title: Стратегія змін освітньої системи України у контексті глобалізації світового освітнього простору: інформаційно-інформатичний аспект
Authors: Макаренко, Л. Л.
Маргітич, М. Я.
Keywords: освітня система
модернізація професійної підготовки майбутнього педагога
інформаційно-педагогічна діяльність
інформаційно-освітній простір
образование
модернизация профессиональной подготовки
педагогическая деятельность
образовательная система
информатизация
educational system
modernization of training future teachers
information and educational activities
information and educational space
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Макаренко, Л. Л. Стратегія змін освітньої системи України у контексті глобалізації світового освітнього простору : інформаційно-інформатичний аспект / Л. Л. Макаренко, М. Я. Маргітич // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. СXХV (125). – С. 82-92.
Abstract: У дослідженні висвітлені основні стратегічні лінії щодо інформатизації освіти з урахуванням сучасних тенденцій модернізації освітньої системи України крізь призму глобалізації освітнього світового простору. Розглянуто різні нормативні документи, спрямованих на подолання відставання України від розвинених країн Заходу в становленні інформаційного суспільства, де представлено систему взаємопов’язаних цілей, завдань, напрямів, методів і засобів інформатизації освіти в Україні (за останні десять років змінилося декілька концепцій інформатизації освіти, але всі вони не внесли до реформування освіти цілісних структурних змін, а мали переважно фрагментарний характер). Зокрема аналіз різних концепцій інформатизації освіти дав змогу виділити її основні напрями, які детально описані. Описані проблеми вдосконалення інформаційної підготовки в навчальних закладах різного рівня акредитації, проблеми оптимального використання науково-педагогічних, навчально-методичних, програмно-технологічних розробок, орієнтованих на реалізацію дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, що використовуються в процесі викладання навчальних дисциплін, значущість яких посилюється розвитком процесу інформатизації суспільства. Зроблено акцент на те, що інтеграція інформаційних технологій в освіту дає змогу говорити про нову якість інформаційно-педагогічної діяльності, яка виявляється в дидактичних і психолого-педагогічних можливостях і сприяє індивідуалізації, диференціації, інтенсифікації освіти і, як наслідок, його оптимізації і вдосконаленню. Спираючись на теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, визначено тенденції розвитку освіти в інформаційному суспільстві і зроблено висновок про необхідність злиття індивідуального і культурного смислів професійно-педагогічної діяльності.
Сквозь призму глобализации образовательного мирового пространства, показаны основные стратегические линии информатизации образования, учитывающие современные тенденции модернизации образовательной системы Украины. Рассмотрены нормативные документы, направленные на преодоление отставания Украины от развитых стран Запада в становлении информационного общества, где представлена система взаимосвязанных целей, задач, направлений, методов и средств информатизации образования в Украине (за последние десять лет сменилось несколько концепций информатизации образования, но все они не внесли в реформирование образования целостных структурных изменений, а имели в основном фрагментарный характер). В частности анализ различных концепций информатизации образования Украины позволил выделить его основные направления. В статье рассматриваются проблемы совершенствования информационной подготовки в учебных заведениях разного уровня аккредитации, проблемы оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических, программно-технологических разработок, ориентированных на реализацию дидактических возможностей информационно-коммуникационных технологий, используемых в процессе преподавания учебных дисциплин, значимость которых усиливается в процессе информатизации общества. Также сделан акцент на интеграцию информационных технологий в образование, что позволяет говорить о новом качестве информационно-педагогической деятельности, которая проявляется в дидактических и психолого-педагогических возможностях и способствует индивидуализации, дифференциации, интенсификации образования и, как следствие, его оптимизации и совершенствованию. Опираясь на теоретические исследования отечественных и зарубежных ученых, определены тенденции развития образования в информационном обществе и сделан вывод о необходимости слияния индивидуального и культурного смыслов профессионально-педагогической деятельности.
In research highlights the main strategic lines on informatization of education in accordance with modern trends of modernization of the educational system in Ukraine through the prism of globalization of the educational world space. Different normative documents designed to overcome the backlog of Ukraine from developed Western countries in the development of the Information Society, which presents system of interconnected goals, trends, methods and means of informatization of education in Ukraine (over the past decade has changed several concepts of informatization of education, but they are not brought to reformation of education holistic structural changes but were mostly fragmentary character) was considered. In particular, analysis of different concepts of informatization of education has made it possible distinguish its basic areas which are described in detail. We describe problems of improving an information training in educational institutions of different levels of accreditation, the problem of optimum use of scientific and educational, educational and methodical, programmatic and technological developments that focused on the implementation of teaching information and communication of the technologies used in the process of teaching, the importance of which increases the development of the process of informatization society. Made emphasis on the fact that the integration of information technology in education makes it possible to speak of a new quality informational and educational activity that manifests itself in didactic and psychological and pedagogical opportunities and contributes individualization, differentiation, intensification of education and as a result, its optimization and improvement. Drawing on theoretical study of domestic and foreign scientists identified tendencies of development of education in the information society and been concluded that necessity of merging an individual and cultural meanings of professional and pedagogical activities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24402
Appears in Collections:Випуск 125

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarenko_Marhitich.pdf346.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.