DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 125 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24396
Title: Педагогічний експеримент з впровадження організаційно-педагогічних умов у підготовку кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки
Authors: Динько, В. А.
Keywords: педагогічний експеримент
організаційно-педагогічні умови
кваліфікований робітник
компетентнісно орієнтовані технології
партнерська взаємодія
інноваційний стиль діяльності
педагогический эксперимент
организационно-педагогические условия
квалифицированный рабочий
компетентно ориентированные технологии
партнерское взаимодействие
инновационный стиль деятельности
pedagogical experiment
organizational and pedagogical conditions
the worker
competence and oriented technologies
partner interaction
innovative style of activity
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Динько, В. А. Педагогічний експеримент з впровадження організаційно-педагогічних умов у підготовку кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки / В. А. Динько // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. СXХV (125). – С. 22-32.
Abstract: У статті розкривається ефективність впровадження організаційно-педагогічних умов підготовки кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки у навчально-виробничий процес сучасних професійно-технічних навчальних закладів. Здійснено порівняльний аналіз змісту роботи фахівців автотранспортної галузі, що відповідає сучасним вимогам, виокремлено типові знання та вміння, що визначають рівень кваліфікації робітника; обґрунтовано критерії для якісного оцінювання результатів вихідного тестування на визначення рівня сформованості професійних знань і вмінь майбутніх робітників автотранспортної галузі. У статті охарактеризовано три рівня готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до професійної діяльності, а також зроблено розрахунок достовірності результатів експериментальної роботи щодо визначення рівня їхньої готовності до професійної діяльності.
В статье раскрывается эффективность внедрения обоснованных организационно-педагогических условий подготовки квалифицированных рабочих по ремонту автотранспортной техники в учебно-производственный процесс современных профессионально-технических учебных заведений. Осуществлен сравнительный анализ содержания работы специалистов автотранспортной отрасли, отвечающей современным требованиям, выделены типичные знания и умения, определяющие уровень квалификации. Автором обоснованы критерии для качественной оценки результатов выходного тестирования на определение уровня сформированности профессиональных знаний и умений будущих работников автотранспортной отрасли. В статье определены три уровня готовности будущих квалифицированных рабочих автотранспортной отрасли к профессиональной деятельности. Произведен расчет достоверности результатов экспериментальной работы по определению уровня готовности будущих квалифицированных рабочих автотранспортной отрасли.
The article reveals the effectiveness of implementation of reasonable organizational and pedagogical conditions of training qualified workers in repair equipment of motor vehicles in the educational and production process of modern vocational and technical education.The author substantiates criteria for quality assessment of the output of results of testing to determine the level of formation of professional knowledge and skills of future workers the road transport industry.The article outlines the three levels of future skilled workers to the the road transport industry professional activities. Made calculation of authenticity of results of experimental work to determine the level of future skilled workers the road transport industry.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24396
Appears in Collections:Випуск 125

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dynko.pdf248.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.