DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інститут неперервної освіти » Наукові праці Інституту неперервної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24367
Title: Застосування сучасних інтерактивних технологій в процесі правової підготовки учнів ПТНЗ
Authors: Колісник-Гуменюк, Юлія Ігорівна
Kolisnyk-Humenyuk, Yuliya
Keywords: учні
професійно-технічні навчальні заклади
інновація
технологія інтерактивного навчання
правова підготовка
students
the vocational and technical education
an innovation
an interactive learning technology
legislative training
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка.
Citation: Колісник-Гуменюк, Ю. Застосування сучасних інтерактивних технологій в процесі правової підготовки учнів ПТНЗ / Ю. Колісник-Гуменюк // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2016. – № 9 (140). – С. 58–61.
Abstract: Українське суспільство на сучасному етапі розвитку висуває високі матеріально-технічні потреби, які випереджають процеси соціальної і психологічної зрілості людей, їхні здатності до ведення діалогу, культури комунікації, активному самопізнанню і самовираженню. У зв’язку з цим змінюється характер і функції навчання, яке має не тільки дати знання, але й підготувати майбутніх спеціалістів, розвинути їхню здатність до самовираження, навчити нести відповідальність за свої вчинки. У статті окреслено особливості інтерактивного навчання, обґрунтовано необхідність застосування сучасних інтерактивних технологій в процесі правової підготовки учнів ПТНЗ, окреслено переваги використання інтерактивних технологій, які є важливою складовою навчання та спрямовуються на загальний, інтелектуальний, духовний, фізичний та культурний розвиток молоді.
Ukrainian society at the present stage of development puts the high material and technical needs that are ahead of processes of social and psychological maturity of the people, their ability to make dialogue, culture of communication, an active self-knowledge and self-expression. In this regard, the nature and function of education have changed which should not only give knowledge but also prepare the future professionals to the development of their ability to express themselves, to learn how to take responsibility for their actions. The article outlines the features of interactive learning, grounds the necessity of application of modern interactive technologies in the legislative training of VET students, outlines the benefits of using the interactive technologies that are an important part of education and are directed on general, intellectual, spiritual, physical and cultural development of young people.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24367
ISSN: 2308-4634
Appears in Collections:Наукові праці Інституту неперервної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolisnyk-Humenyuk_MiR_9_140_2016.pdfосновна стаття2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.