DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 138 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24270
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТопчієва, І. О.-
dc.date.accessioned2019-04-19T12:28:48Z-
dc.date.available2019-04-19T12:28:48Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationТопчієва, І. О. Інноваційний напрям стратегій творчої діяльності у змісті фахової підготовки майбутніх учителів музики / І. О. Топчієва // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. CXХХVІІІ (138). - C. 211-219.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24270-
dc.description.abstractСтаття присвячена висвітленню інноваційного напрямку фахової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Запропоновано застосування евристичної технології як інноваційної форми фахової підготовки майбутніх учителів музики. У статті розкриті методологічні основи евристичного підходу до формування творчої індивідуальності студентів. Перспективи оптимізації фахової підготовки майбутніх учителів музики автор вбачає у використанні стратегій творчої діяльності у взаємозв’язку з евристичними техніками творчого мислення. Автором наведені стратегії творчої діяльності як акти інтелектуальної дії для цілеспрямованого вирішення творчих завдань. У статті доведено, що, розширюючи можливості конструювання майбутніми вчителями музики особистісних моделей творчої самореалізації, застосування стратегій творчої діяльності сприяє продуктивному оперуванню студентами інформаційним змістом мистецького простору, алгоритмізації прийомів творчого мислення майбутніх учителів музики для набуття досвіду продуктивної діяльності, спрямованої на досягнення оригінальних якісних мистецьких результатів.ua
dc.description.abstractСтатья посвящена освещению инновационного направления профессиональной подготовки студентов факультетов искусств педагогических университетов. Предложено применение эвристической технологии как инновационной формы профессиональной подготовки будущих учителей музыки. В статье раскрыты методологические основы эвристического подхода к формированию творческой индивидуальности студентов. Перспективы оптимизации профессиональной подготовки будущих учителей музыки автор видит в использовании стратегий творческой деятельности во взаимосвязи с эвристическими техниками творческого мышления. Автором приведены стратегии творческой деятельности как акты интеллектуального действия для целенаправленного решения творческих задач. В статье доказано, что, расширяя возможности конструирования будущими учителями музыки личностных моделей творческой самореализации, применение стратегий творческой деятельности способствует продуктивному оперированию студентами информационным содержанием художественного простора. Алгоритмизации приемов творческого мышления у будущих учителей музыки для приобретения опыта продуктивной деятельности, направленной на достижение оригинальных качественных художественных результатов.ua
dc.description.abstractТhe article is devoted to the coverage of innovative directions of professional training for students of the faculties of arts of pedagogical universities. The application of heuristic technology as an innovative form of vocational training for future music teachers is proposed. The article reveals the methodological foundations of the heuristic approach to the formation of creative individuality of students. Prospects for optimizing the professional preparation of future music teachers the author sees in the use of creative activity strategies in conjunction with the heuristic techniques of creative thinking. The author presents the strategies of creative activity as acts of intellectual action for the purposeful solution of creative tasks. In the article it is proved that by expanding the possibilities for the future teachers to design music for personal models of creative self-realization, the application of strategies for creative activity contributes to the productive operation of students with the informational content of the artistic space, the algorithmization of creative thinking techniques for future music teachers to gain experience in productive activities aimed at achieving original quality artistic results.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectмайбутні вчителі музикиua
dc.subjectфахова підготовкаua
dc.subjectінноваційні технологіїua
dc.subjectевристичні стратегіїua
dc.subjectтворче мисленняua
dc.subjectмистецька інформаціяua
dc.subjectтворча діяльністьua
dc.subjectбудущие учителя музыкиua
dc.subjectпрофессиональная подготовкаua
dc.subjectинновационные технологииua
dc.subjectэвристические стратегииua
dc.subjectтворческое мышлениеua
dc.subjectхудожественная информацияua
dc.subjectтворческая деятельностьua
dc.subjectfuture music teachersua
dc.subjectvocational trainingua
dc.subjectinnovative technologiesua
dc.subjectheuristic strategiesua
dc.subjectcreative thinkingua
dc.subjectartistic informationua
dc.subjectcreative activityua
dc.subject.classification378.016:78.071.2:37.091.39ua
dc.titleІнноваційний напрям стратегій творчої діяльності у змісті фахової підготовки майбутніх учителів музикиua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 138

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topchieva.pdf432.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.